Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Trestné právo hmotné 1 (vypracované otázky)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
105 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37939
Posledná úprava
14.11.2011
Zobrazené
4 276 x
Autor:
denisakon
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a funkcie trestného práva. Základné zásady trestného práva.
Vznik a vývoj trestného práva v právnych dejinách
• Členenie právneho poriadku na právo trestné, občianske, obchodné, správne právo a ďalšie moderné odvetvia práva je produktom len nedávneho obdobia.
• Predštátna rodová spoločnosť malatiež svoje pravidlá správania, ktoré prevzal či transformoval recepciou aj štát. Boli to nepísané obyčaje, resp. nepísané obyčajové právo.
• Právo v prvej forme ako obyčajové právo či zvykové malo mytologický chrakter a božský pôvod. Napríklad Desatoro zapísané v Starom zákone bolo a je klasickým príkladom apodiktického práva, ktoré hovorí, čo sa smie a čo nesmie (príkazové a zákazové normy platné za každých okolností). Odlišuje sa od kazuického práva, ktoré prikazuje, čo sa má stať, keď nastane určitý opisový prípad, t.j. konkrétna norma, ktorá sa skladá:
o z hypotézy (čo sa má stať),
o dispozície (pravidlo správania)
o sankcie (postihu za nedodržanie či porušenie dispozície).
...

2. Pramene trestného práva. Štruktúra trestnoprávnych noriem, ich výklad. Analógia v trestnom práve.

Pramene práva:
• právna veda pramene práva delí:
o materiálne
- rozumieme nimi prírodné, geografické, demografické, sociálne, ekonomické, mravné, politické, technologické, ekologické,
medzinárodnopolitické a iné podmienky života určitej spoločnosti, ktoré ovplyvňujú tvorbu práva a z ktorých tvorba práva vychádza. - predstavujú spoločenské okolnosti a príčiny vzniku právnej regulácie
...

Kľúčové slová:

trestné právo

trestný čin

prečin

zložin

skutková podstataObsah:
 • 1. Pojem a funkcie trestného práva. Základné zásady trestného práva.
  2. Pramene trestného práva. Štruktúra trestnoprávnych noriem, ich výklad. Analógia v trestnom práve.
  3. Pôsobnosť trestného zákona
  4. Hmotnoprávna exempcia
  5. Kategorizácia protispoločenských vzťahov (nevypracované)
  6. Pojem a druhy trestného činu
  7. Prečin
  8. Zločin
  9. Trestný čin spáchaný opakovane, pokračovací trestný čin, trestný
  10. Skutková podstata trestného činu. Delenie skutkových podstát čin hromadný a trváci
  11. Objekt trestného činu a jeho predmet
  12. Objektívna stránka trestného činu
  13. Subjekt trestného činu
  14. Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednosť
  15. Subjektívna stránka trestného činu.
  16. Zavinenie
  17. Problematika omylu v trestnom práve
  18. Okolnosti vylučujúce protiprávnosť
  19. Krajná núdza
  20. Nutná obrana
  21. Oprávnené použitie zbrane, súhlas poškodeného
  22. Dovolené riziko, výkon práv a povinností, plnenie úlohy agenta
  23. Štádiá trestného činu
  24. Príprava na zločin
  25. Pokus trestného činu
  26. Páchateľ, nepriamy páchateľ, spolupáchateľ
  27. Účastníctvo. Zásady pre jeho trestanie. Vysvetlenie zásad akcesority a osamostatnenia účastníctva.
  28. Súbeh trestných činov a jeho trestanie
  29. Úhrnný trest a spoločný trest
  30. Súhrnný trest
  31. Recidíva, trestanie recidívy
  32. Pojem trest, zásady ukladania trestov
  33. Pojem ochranné opatrenie, zásady ukladania ochranných opatrení
  34. Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti
  35. Mimoriadne zníženie trestu, upustenie od potrestania
  36. Trest odňatia slobody, trest odňatia slobody na doživotie, vonkajšia diferenciácia výkonu trestu odňatia slobody
  37. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody
  38. Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom
  39. Trest domáceho väzenia, trest povinnej práce
  40. Peňažný trest, trest prepadnutia majetku, trest prepadnutia veci
  41. Trest zákazu činnosti, trest straty čestných titulov a vyznamenaní, trest straty vojenskej a inej hodnosti
  42. Trest zákazu pobytu, trest vyhostenia
  43. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
  44. Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a trestu zákazu pobytu
  45. Ochranné liečenie
  46. Detencia
  47. Ochranný dohľad
  48. Zhabanie veci
  49. Porovnajte sankcie prepadnutie veci a zhabanie veci
  50. Zánik trestnosti a trestu
  51. Dôvody zániku trestnosti činu
  52. Účinná ľútosť a premlčanie trestného stíhania
  53. Premlčanie výkonu trestu a zahladenie odsúdenia
  54. Trestná zodpovednosť mladistvých
  55. Trestanie mladistvých
  56. Ochranná výchova
  57. Výchovné opatrenia

Zdroje:
 • Trestné právo Hmotné I - Ivor
 • Trestný zákon
 • Prednáška