Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Pracovné právo - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
141 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41362
Posledná úprava
23.11.2015
Zobrazené
3 965 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pracovné právo 35 vypracovaných tém na skúšku k prof. Kurilovi

1. Pojem a predmet pracovné právo - vrátane charakteristiky závislá práca
Pojem PP - komplex právnych noriem, ktoré regulujú (upravujú) spoločenské právne vzťahy
Predmet PP - je relatívne samostatné právne odvetvie slovenského právneho poriadku.
Samostatné - PP reguluje spoločenské vzťahy, ktoré neupravujú iné právne odvetvia,
Relatívne - vychádza z Ústavy, dotýka (súvisí) sa iných právnych odvetví
Závislá práca - vykonávaná výlučné v PPre (vzťah ZC a ZĽ nie je rovnoprávny)
- Negatívne vymedzenie: za závislú prácu sa nepovažuje podnikania alebo iná zárobková činnosť založená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnoobchodno- právnom vzťahu
- Práca, ktorá je vykonávaná vo vzťahu nadradenosti ZĽ a podradenosti ZC, pričom ide o osobný výkon práce ZC pre ZĽ - podľa pokynov ZĽ, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady ZĽ, s jeho výrobnými prostriedkami, na zodpovednosť ZĽ
Znaky závislej práce - nesamostatnosť, odplatnosť, námezdnosť, nezastupiteľnosť

2. Pramene pracovného práva
Materiálne - predpoklady vzniku práva
Formálne - Ústava SR, Zákonník práce, Normatívne právne akty, vyhlášky ministerstiev, nariadenia vlády, smernice, Vnútropodnikové právne akty, Kolektívne zmluvy, Technické normy, Medzinárodné zmluvy, Dobré mravy, Súdne precedensy, pravidlá slušnosti

3. Funkcie pracovného práva
Každá funkcia pôsobí samostatne ale navzájom sú prepojené
- Organizačná - predpoklady pre samotný chod pracovného procesu - stanovuje dĺžku odpočinku, mieru odmeny, odplatný charakter, mieru práce
- Ochranná - zmena charakteru práv. postavenia účastníkov PPV z občianskoprávnej roviny do administratívnej roviny - vyvážená smerom k ZĽ i ZC
- Výchovno-preventívna - ZĽ vytvára dobré pracovné podmienky, jednoduchšie je škodám predchádzať.
...

Kľúčové slová:

pracovné právo

vypracované otázky

pracovno-právne vzťahy

zamestnanecké vzťahy

pracovný pomer

zodpovednosť za škoduObsah:
 • 1. Pojem a predmet PP - vrátane charakteristiky závislá práca
  2. Pramene PP
  3. Funkcie PP
  4. Zásady PP
  5. Individuálne a kolektívne PP
  6. Pôsobnosť PP
  7. Pracovno-právne vzťahy
  8. Zamestnanecké vzťahy v štátnej službe
  9. Pracovno-právne skutočnosti
  10. Právne úkony v PP, pojem a náležitosti
  11. Čas, plynutie času, premlčanie a preklúzia
  12. Druhy a forma právnych úkonov
  13. Subjekty pracovno-právnych vzťahov
  14. Pracovno-právna subjektivita
  15. Pracovný pomer - charakteristika
  16. Druhy pracovných pomerov
  17. Založenie a vznik pracovného pomeru
  18. Pracovná zmluva - pojem a náležitosti
  19. Skúšobná doba ako pracovno-právny inštitút
  20. Zmeny pracovného pomeru
  21. Skončenie pracovného pomeru - všeobecná charakteristika
  22. Výpoveď ako spôsob skončenia pracovného pomeru
  23. Okamžité skončenie pracovného pomeru
  24. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
  25. Skončenie pracovného pomeru uplynutím doby
  26. Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  27. Pracovný čas
  28. Čas odpočinku a dovolenka
  29. Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve
  30. Funkcie a predpoklady zodpovednosti
  31. Zodpovednosť zamestnanca za škodu
  32. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
  33. Disciplinárna zodpovednosť v pracovnom práve
  34. Formy kolektívnych pracovno-právnych vzťahov
  35. Verejno-právna povaha - charakteristické znaky, zamestnanecké vzťahy v štátnej službe

Zdroje:
 • Prednášky prof. Kuril
 • Kniha Základy pracovného práva Kuril