Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Pracovné právo 2

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
392 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41486
Posledná úprava
10.02.2013
Zobrazené
3 648 x
Autor:
pravnik68
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky z predmetu Pracovné právo 2.

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
(§ 146 – Zákonníka práce č.311/2001)
(str.579 kniha Pracovné právo – Barancová 2009)
(zákon č. 124/2006 o BOZP)
Ochrana práce je systém organizačných, technických, zdravotníckych a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.
V oblasti ochrany práce vzájomne spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení zamestnávateľ, zamestnanci a zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a odborová organizácia.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tvorí súhrn práv a povinností účastníkov pracovného pomeru, ako aj orgánov dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ktoré smerujú k zabezpečeniu opatrení a technických zariadení potrebných na dosiahnutie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Základnou funkciou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jej prevenčné pôsobenie, ktoré má popri sociálnom aj významný ekonomický efekt, je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plnenia pracovných a výrobných úloh, prispieva k zlepšovaniu organizácie práce a má priamy vplyv na zvyšovanie produktivity práce a znižovanie nákladovosti výroby...

2. Delená a solidárna zodpovednosť za škodu.
(§ 179 a § 192 – Zákonníka práce č.311/2001)
(str. 641 kniha Pracovné právo – Barancová 2009)
Škodu môže spôsobiť zamestnávateľovi viac zamestnancov spoločne. Ak zamestnávateľ zodpovedá za škodu viacerých zamestnancov spoločne, každý z nich je povinný uhradiť pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. Uplatňuje sa tu teda princíp delenej zodpovednosti a nie solidárnej zodpovednosti, ktorá v prac. práve neprichádza do úvahy. K deľbe náhrady škody podľa miery zavinenia môže dôjsť len vtedy ak je daná zodpovednosť všetkých týchto zamestnancov.
Takto rozvrhnúť náhradu škody však nemožno ak z hľadiska zavinenia prichádzajú do úvahy všetci zamestnanci, ale nie je možné zistiť kto škodu spôsobil. Zamestnávateľ musí osobitne každému zamestnancovi preukázať jeho zavinenie respektíve rozsah zodpovednosti. Pokiaľ má na škode zodpovednosť aj zamestnanec aj zamestnávateľ uhradia škodu podľa miery zavinenia.
...

Kľúčové slová:

pracovné

právo

vypracované otázkyObsah:
 • Otázky na skúšku z predmetu „Pracovné právo II“
  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  Delená a solidárna zodpovednosť za škodu
  Dĺžka pracovného času
  Doby odpočinku
  Dohoda o brigádnickej práci študentov
  Dohoda o vykonaní práce
  Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (charakteristika, druhy)
  Dovolenka za kalendárny rok, pomerná časť dovolenky za kalendárny rok
  Dovolenka za odpracované dni a dodatková dovolenka
  Dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca
  Európske zamestnanecké rady
  Exkulpácia a liberácia v pracovnom práve
  Inšpekcia práce
  Kolektívne vyjednávanie
  Kolektívne zmluvy
  Krátenie dovolenky na zotavenie
  Liberácia zamestnávateľa pri zodpovednosti za pracovné úrazy a choroby z povolania
  Mzda v osobitných prípadoch (pri práci nadčas, vo sviatok, atď.)
  Náhrada výdavkov pri pracovných cestách
  Ochrana zástupcov zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch
  Osobitné pracovné podmienky mladistvých zamestnancov
  Osobitná úprava pracovných vzťahov (štátna služba, ...)
  Osobitná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
  Osobitné pracovné podmienky žien, tehotných žien, matiek a zamestnancov starajúcich sa o deti
  Postavenie odborov v pracovnoprávnych vzťahoch
  Povinnosti zamestnávateľa v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Práca nadčas, nočná práca a pracovná pohotovosť
  Pracovná disciplína a sankcie za porušenie pracovnej disciplíny
  Pracovný čas
  Práva a povinnosti zamestnancov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Právna úprava odmeňovania za prácu v nepodnikateľskej sfére
  Právna úprava odmeňovania za prácu v podnikateľskej sfére
  Právna úprava štátnej služby
  Právna úprava štrajku a výluky
  Právna úprava výkonu práce vo verejnom záujme
  Právo na prístup k zamestnaniu
  Predpoklady zodpovednosti za škodu v pracovnom práve
  Prekážky v práci na strane zamestnanca
  Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
  Prekážky v práci z dôvodu všeobecného záujmu na strane.
  Prekážky v práci (všeobecná charakteristika, právne následky, členenie).
  Prekážky v práci z dôvodu zvyšovania kvalifikácie
  Pružný pracovný čas
  Riešenie kolektívnych sporov
  Rozvrhnutie pracovného času.
  Sprostredkovanie zamestnania
  Starostlivosť zamestnávateľa o zamestnancov
  Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu
  Vzdelávanie a príprava pre trh práce
  Základné povinnosti zamestnancov, výkon konkurenčnej činnosti.
  Zamestnanecké rady
  Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.
  Zástupcovia zamestnancov
  Zodpovednosť zamestnanca za schodok
  Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
  Zodpovednosť zamestnanca za škodu (všeobecná charakteristika, druhy)
  Zodpovednosť zamestnanca za škodu s prezumpciou neviny
  Zodpovednosť zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania
  Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (všeobecná charakteristika, druhy)
  Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach