Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Odpadové hospodárstvo a recyklácia - otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45940
Posledná úprava
15.06.2015
Zobrazené
755 x
Autor:
hudry.slasher
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Odpady a odpadové hospodárstvo - vymedzenie základných pojmov: odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, nakladanie s odpadmi.
Odpad - je hmotný objekt, ktorý majiteľ už nepotrebuje alebo hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia. Odpadu sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými pokynmi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu - každý, koho činnosťou vzniká odpad, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb alebo občianskych združení.
Držiteľ odpadu - pôvodca odpadu alebo fyzická (právnická) osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

Nakladanie s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.

Kľúčové slová:

Odpady

odpadové hospodárstvo

zákon o odpadoch

separovaný zber

komunálny odpad

nebezpečný odpad

biologicky rozložiteľný odpadObsah:
 • Odpady a odpadové hospodárstvo - vymedzenie základných pojmov: odpad, pôvodca odpadu, držiteľ odpadu, nakladanie s odpadmi.
  Odpady a odpadové hospodárstvo - vymedzenie základných pojmov: zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, zber a zhromažďovanie odpadov, katalóg odpadov.
  Odpadové hospodárstvo - účel, programy odpadového hospodárstva na úrovni štátnej správy, programy pôvodcu odpadu a program obce.
  Odpadové hospodárstvo - Povinnosti právnických a fyzických osôb pri nakladaní s odpadom.
  Nakladanie so špecifickými druhmi odpadov a ich zneškodňovanie - staré pneumatiky, staré automobily, elektrozariadenia a elektroodpad, batérie a akumulátory, odpad s obsahom PCB.
  Zneškodňovanie komunálneho odpadu - spaľovanie a energetické využitie odpadov, environmentálne riziká, povinnosti prevádzkovateľa spaľovne KO, situácia na Slovensku a v EÚ v oblasti spaľovania KO.
  Zneškodňovanie komunálneho odpadu - skládkovanie, povinnosti prevádzkovateľa skládky, skládky KO - vybavenosť, lokalizácia.
  Zneškodňovanie komunálneho odpadu - skládkovanie, environmentálne riziká, situácia na Slovensku a v EÚ v oblasti skládkovania KO.
  Nebezpečné odpady - zdroje nebezpečných odpadov (NO) z priemyslu a komunálnej sféry, príklady nebezpečných látok, nebezpečné vlastnosti odpadov, základné možnosti nakladania s NO, druhy nebezpečných odpadov podľa katalógu odpadov, zneškodňovanie, úprava a spracovanie nebezpečných odpadov.
  Biologicky rozložiteľné odpady - definícia, nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi, druhy kompostovania, biodegradácia, Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov (SR).
  Systémy separovaného zberu KO - metódy a postupy. Kompetencie a povinnosti v oblasti separovaného zberu na Slovensku, pozitíva a negatíva.
  Recyklácia odpadov - metódy, technológie, potenciál využitia, príklady z aplikačnej praxe.
  Právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva - Zákon o odpadoch a súvisiace predpisy (účel zákona, hlavné časti zákona), legislatíva EÚ v oblasti odpadového hospodárstva, medzinárodné dohovory v oblasti odpadov (Bazilejský dohovor a ďalšie).