Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Občianske právo hmotné - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37586
Posledná úprava
28.05.2011
Zobrazené
2 833 x
Autor:
Sziszi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. aké právne odvetvia zaraďujeme medzi takzvané osobitně súkromné právo?
Osobitné súkromné práva sa odvíjajú od vlastného, všeobecného súkromného práva, ktoré sa týka všetkých subjektov právnych vzťahov. Medzi osobitné súkromné práva najčastejšie zaraďujeme:
- Obchodné právo,
- Právo cenných papierov,
- Pracovné právo (iba jeho časť „individuálne pracovné právo“),
- Právo duševného vlastníctva,
- Medzinárodné právo súkromné

2. vymenujte základné zásady súkromného práva
Súkromné právo – je osnované na zásadách rovnosti a na súkromnej autonómii účastníkov súkromnoprávnych vzťahov. Základné zásady súkromného práva – charakterizujú súkromnoprávnu úpravu, metódu jej regulácie a umožňujú odlíšenie od zásad verejného práva:
1) Zásada rovnosti účastníkov,
2) Zásada individuálnej autonómie (sloboda vôle),
3) Zásada „všetko je dovolené, čo nie je zakázané“,
4) Zásada ekvity
5) Zásada zákazu zneužitia subjektívnych práv,
6) Zásada istoty a stability v súkromnoprávnych vzťahoch,
7) Zásada prevencie.

Kľúčové slová:

občianske právo

BSM

právnicka osoba

fyzická osobaObsah:
 • 1. aké právne odvetvia zaraďujeme medzi takzvané osobitně súkromné právo?
  2. vymenujte základné zásady súkromného práva
  3. stručne charakterizujte zásadu rovnosti účastníkov
  4. stručne charakterizujte zásadu individuálnej autonómie
  5. v čom spočíva zásada prevencie a v ktorých ustanoveniach oz sa prejavuje?
  6. aké právne odvetvia tvoria systém slovenského súkromného práva?
  7. pojem občianske právo
  8. charakterizujte osobné resp. osobnostné vzťahy
  9. popíšte vzťah medzi občianskym zákonníkom a obchodným zákonníkom (vysvetlite zásadu subsidiarity)
  10. stručne popíšte jednotlivé tendencie unifikácie občianskeho práva v zjednotenej európe
  11. stručne popíšte privátne pokusy pri vytváraní európskeho súkromného práva
  12. charakterizujte materiálne pramene práva a formálne pramene práva
  13. stručne charakterizujte pojem „dobré mravy“ a ich postavenie v rámci prameňov práva
  14. z akých častí sa skladá systém občianskeho práva?
  15. popíšte systematiku občianskeho zákonníka
  16. vysvetlite pojem časová pôsobnosť občianského zákonníka
  17. vysvetlite podstatu nepravej spätnej pôsobnosti a uveďte jej príklady v oz
  18. vysvetlite podstatu pravej spätnej pôsobnosti a uveďte jej príklady v oz
  19. charakterizujte pojem občianskoprávne skutočnosti
  20. popíšte rozdiel medzi prevodom a prechodom práva
  21. ako delíme právne skutočnosti z hľadiska miery dôkazu
  22. kedy sa stáva právny úkon perfektný, platný a účinný? (vysvetlite pojmy perfektnosť, platnosť, účinnosť právneho úkonu)
  23. kedy zaniká spôsobilosť na práva a povinnosti fyzickej osoby
  24. ktoré prostriedky súdnej ochrany slúžia na ochranu názvu a dobrej povesti právnickej osoby?
  25. vymenujte právnické osoby podľa § 18 ods. 2 oz
  26. stručne popíšte proces vzniku právnickej osoby
  27. stručne popíšte proces zániku právnickej osoby
  28. vymenujte okruh osôb, ktoré patria medzi blízke osoby a vymenujte pojmové znaky domácnosti
  29. charakterizujte pojem plnomocenstvo a vysvetlite rozdiel medzi plnomocenstvom a dohodou o plnomocenstve
  30. komu sa v zmysle oz ustanovuje zákonný zástupca a kto ním v jednotlivých prípadoch je?
  31. vymenujte pojmové znaky osobnostných práv
  ...
  44. ktoré subjektívne občianske práva sú vylúčené z premlčania a ktoré sa premlčujú?
  45. čo je preklúzia?
  46. charakterizujte povahu, dôvody a účinky absolútnej neplatnosti právneho úkonu
  47. charakterizujte povahu, dôvody a účinky relatívnej neplatnosti právneho úkonu
  48. charakterizujte povahu, dôvody a účinky odstúpenia od zmluvy
  49. charakterizujte povahu, dôvody a účinky odporovateľnosti právneho úkonu
  50. uveďte predpoklady a následky vydržania práva
  ...
  64. rozoberte režim neoprávnenej stavby
  65. charakterizujte podielové spoluvlastníctvo
  66. čo tvorí obsah podielového spoluvlastníctva
  67. zrušenie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu
  68. uveďte kedy môže súd zamietnuť návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
  69. uveďte pojmové znaky bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  70. uveďte ktoré veci sú vylúčené z BSM
  71. uveďte dôvody zániku BSM za trvania manželstva
  72. v ktorých prípadoch sa môže manžel pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z BSM domáhať ochrany na súde?
  73. charakterizujte právne vzťahy manželov k tretím osobám pri výkone práv a povinností vyplývajúcich z BSM
  74. uveďte spôsoby vyporiadania BSM
  75. uveďte zásady pre vyporiadanie BSM
  76. modifikácie BSM