Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Národohospodárskej politiky - 52 vypracovaných otázok

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
47 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40226
Posledná úprava
20.01.2013
Zobrazené
2 030 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva
Hospodárska politika: vedná disciplína, ktorá sa zaoberá činnosťou jednotlivca, spoločnosti a štátu, ktoré súvisia s tvorbou a spotrebou hospodárskych statkov, t.j. tovarov a služieb určených k uspokojeniu potrieb - na konečné použitie.
Základný cieľ: zameriava sa na ekonomické správanie sa subjektov trhovej ekonomiky (domácnosti, firmy, vládne inštitúcie), tak aby sa pokúsila pochopiť a vysvetliť ekonomické dianie. Rieši vzájomné vzťahy medzi trhom tovarov a služieb, trhom práce a peňažným trhom daného národného hospodárstva.
Druhý cieľ: poznať prognózy – predpovede.
Ďalší cieľ: programovať budúci hospodársky vývoj, programovať určitú formu hospodárenia.
Na dosiahnutie cieľov používa empirické bádania a teóriu.
HP: spočíva v uvažovanom výbere a použití vybraných nástrojov, aby sa dosiahli určité ciele. Ide o východiskovú premisiu, ktorú sformuloval holandský ekonóm Jan Tinbergen v práci Theory of Economic Policy.
V súlade s vývojom ekonomickej teórie sa vytvorili dve skupiny prístupu štátu k hospodárstvu: liberálna HP a intervencionistická HP Liberálna koncepcia - HP buduje na predpoklade, že trhový systém je schopný absorbovať vonkajšie impulzy prostredníctvom cenového mechanizmu.
Intervencionistická HP vychádza z predpokladu, že súkromný sektor nemá vnútornú stabilitu, a preto tzv. zlyhanie trhu si vynucuje dopĺňať fungujúci trhový systém o verejný sektor. Štát svojimi zásahmi prispieva k obnove narušenej makroekonomickej rovnováhe a presadzuje spravodlivejšie rozdelenie dôchodkov.
Národné hospodárstvo: objekt HP, sú to domácnosti, firmy, vládne inštitúcie konajúce tak, aby uspokojili svoje potreby, predovšetkým hmotné. Ako celok, dominuje pri definovaní predmetu HP, je metodologická abstrakcia. Objekt skúmania, ktorým je reálny hosp. systém, predstavuje neoddeliteľnú jednotu obidvoch štruktúrnych častí:
Makroekonomickú HP sa zameriava na oblasť makroekonomickej rovnováhy a efektívne využitie zdrojov spoločnosti ako aj na oblasť ekonomického rastu. (HDP, vonkajšia stabilita, zamestnanosť)
Mikroekonomická HP zameriava sa na zvyšovanie efektívnosti pri alokácii zdrojov (správanie sa subjektov a domácností)

2. Koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania
Nevyhnutnosť koordinácie v ekonomike vyplýva nielen zo zložitosti hospodárskej činnosti, ale predovšetkým z dosahovania spoločenského konsenzu pri preferenciách a realizácii vytýčených cieľov HP, ktoré možno dosiahnuť len použitím adekvátnych nástrojov. Koordinačný mechanizmus vystupuje do popredia pri rozvíjaní existencie politicko-ekonomického cyklu. Súčasťou demokratických prvkov HP sú dva cykly – hospodársky a politický cyklus.

Dĺžka politického cyklu na rozdiel od ekonomického cyklu je vopred známa spravidla 4 roky. Čo do priebehu krivky vyvíja sa pol. cyklus zhodne ako cyklus ekonomický. Pri správnom načasovaní má politický cyklus vrchol v čase volieb a dno približne pri konci polovice volebného obdobia. Nie vždy je to ideálny priebeh. Ekonomicko-politický cyklus súvisí s prácami J. M. Buchanana. Základným predpokladom existencie politicko-ekonomického cyklu je poznanie, že HP môže mať vplyv na vývoj hospodárstva a vláda je potenciálne schopná svojimi opatreniami manipulovať s ekonomikou do takej miery, že to voliči postrehnú.
Nordhausov model: model s oportunistickými stranami a neracionálnymi voličmi a model s ideologickými a neracionálnymi voličmi...

Kľúčové slová:

politika trhu práce

sociálna politika

vznik a vývoj EÚ

hospodárska politika

nástroje hospodárskej politikyObsah:
 • Otázky na skúšku z predmetu Národohospodárska politika 2. roč., akad. rok 2011/2012
  1.Charakteristika hospodárskej politiky a národného hospodárstva
  2.Koordinačný mechanizmus a fázy rozhodovania
  4.Rozdelenie tradičných cieľov hospodárskej politiky
  5.Ďalšie tradičné ciele hospodárskej politiky
  6.Nositelia hospodárskej politiky
  7.Nástroje hospodárskej politiky
  8.Zdroje formovania hospodárskej politiky
  9.Teoretické problémy formovania hospodárskej politiky
  10.Základné prvky transformácie centrálne plánovanej ekonomiky na ekonomiku trhovú
  11.Podstata a charakteristika liberálnej hospodársko-politickej a intervencio-nistickej hospodársko-politickej koncepcie
  12.Hodnotenie účinnosti hospodárskej politiky, ratingové hodnotenie štátu
  13.Podstata globalizácie, jej vymedzenie, pojmy spojené s globalizáciou
  14.Presná charakteristika prínosov a rizík globalizácie
  15.Historický prehľad procesu globalizácie, súčasná vlna, požiadavky na podnikateľské prostredie a výzvy pre slovenskú spoločnosť
  16.Vplyv globalizačných a integračných procesov na hospodársku politiku
  17.Základné východiská súťažnej politiky a ochrany hospodárskej súťaže
  18.Ciele, funkcie súťažnej politiky, teoretické koncepcie a spôsoby realizácie súťažnej politiky
  19.Súťažná politika v SR a jej ochrana
  20.Dohody obmedzujúce súťaž a dominantné postavenie
  21.Koncentrácia, vznik a kontrola koncentrácie
  22.Štátna pomoc ako súčasť konkurenčnej politiky
  23.Prirodzený monopol, regulačná politika a jej základné rámce
  24.Štruktúrna politika, štruktúra ekonomiky a štruktúrne zmeny
  25.Základné oblasti štruktúrnej politiky a prístupy k štruktúrnej politike
  26.Politika konkurencieschopnosti, konkurenčná schopnosť ekonomiky a faktory jej rastu
  27.Politika konkurencieschopnosti v podmienkach EÚ a jej základné problémy
  28.Komplexná stratégia rastu konkurenčnej schopnosti EÚ
  29.Proexportná politika, jej ciele a nástroje
  30.Nástroje proexportnej politiky
  31.Dôchodková politika a jej nástroje
  32.Ekológia, ekologická politika, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj
  33.Východisko a koncepcia ekologickej politiky SR
  34.Postupy, prostriedky a nástroje ekologickej politiky
  35.Ekologická budúcnosť hospodárstva v rozvoji ľudskej spoločnosti
  36.Vymedzenie, ciele a nástroje vonkajšej hospodárskej politiky
  37.Segmenty vonkajších ekonomických vzťahov
  38.Vývoj intervencionistickej hospodárskej politiky
  39.Indikatívne plánovanie ako forma hospodárskej politiky Francúzska
  40.Švédsky model hospodárskej politiky
  41.Hospodárska politika Japonska
  42.Hospodárska politika novoindustrializovaných štátov
  43.Neokonzervatívna hospodárska politika a jej praktické uplatnenie
  44.Hospodárska politika Veľkej Británie
  45.Hospodárska politika sociálne orientovaného trhového hospodárstva Nemecka
  46.Vznik a vývoj EÚ
  47.Vplyv hospodárskej politiky EÚ na rôzne segmenty hospodárskej politiky SR
  48.Sociálna politika v období transformácie (prefotené materiály)
  49.Sociálna politika, jej miesto a ciele
  50.Sociálna politika v EÚ
  51.Princípy, funkcie a nástroje sociálnej politiky
  52.Politika trhu práce

Zdroje:
 • Tokárová