Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Medzinárodného obchodu - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
103 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40224
Posledná úprava
20.01.2013
Zobrazené
3 079 x
Autor:
ebartokova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod do medzinárodných ekonomických vzťahov
Úvod do problematiky medzinárodných ekonomických vzťahov: Hlavnými subjektmi medzinárodných vzťahov sú jednotlivé štáty medzi, ktorými vznikajú rôzne väzby. Už v prípade troch štátov vzniká možnosť, aby na základe určitých spoločných záujmov sa dva z týchto štátov zblížili, alebo priamo nadviazali užší zväzok. Tento zväzok už určitým spôsobom ovplyvňuje ich vzťah k tretiemu štátu. Takto vznikajú bilaterálne alebo multilaterálne zväzky, veľmi často vyjadrené zmluvami. Za najzákladnejšie v širšom slova zmysle sú považované vzťahy politické, ekonomické, kultúrne, právne a vojenské. V systéme medzinárodných vzťahov vystupujú na prvom mieste medzinárodné vzťahy politické označované aj pojmom medzinárodná politika, ďalej medzinárodné vzťahy ekonomické -svetová ekonomika, svetové hospodárstvo. Pri skúmaní medzinárodných vzťahov dôležitú úlohu zohrávajú kultúrne vzťahy. Vzájomná výmena kultúrnych hodnôt prispieva k vzájomnému chápaniu a zbližovaniu národov a k priaznivému vývoju medzinárodných vzťahov. Medzinárodné právne vzťahy -medzinárodné právo- sú výsledkom činnosti subjektov medzinárodných vzťahov, na základe princípov a noriem, na ktorých sa títo účastníci dohodli. Veľmi dôležitou súčasťou medzinárodných vzťahov sú vojenské, vojenskopolitické, vojenskohospodárske a vojenskotechnické vzťahy...

Ekonomická interdependencia (EI) ako produkt rozvinutej medzinárodnej deľby práce: Interdependencia je všeobecne charakterizovaná ako vzájomná hospodárska závislosť medzi jednotlivými národnými ekonomikami. Podstata ekonomickej interdependencie spočíva v citlivosti ekonomickej reakcie krajiny na hospodársky alebo politický vývoj, ktorý sa uskutočňuje mimo nej. Z hľadiska ekonomickej interdependencie rozlišujeme medzinárodné ekonomické subjekty: originálne subjekty -sú národné ekonomiky, odvodené subjekty -medzi národnými ekonomikami sa utvárajú medzinárodné ekonomické vzťahy a od nich sa odvodzujú odvodené medzinárodné ekonomické subjekty...

2. Medzinárodné pohyb tovarov a služieb
Vznik a vývoj teórií a koncepcií medzinárodného obchodu: OBCHOD =výmena tovarov a poskytovanie služieb, MEDZINÁRODNÝ OBCHOD =výmena tovarov a služieb, ktorá presahuje hranice štátu
Dôvody vzniku MO: rozdielne produkčné možnosti v jednotlivých krajinách, rozdielne prírodné, klimatické a pôdne podmienky, možnosť dosahovania úspor z rozsahu, rozdielne preferencie spotrebiteľov v rôznych krajinách.
Prvé teoretické názory na medzinárodný obchod pozorujeme už u merkantilistov v 16.až 18.st. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov patril Thomas Mun s dielom Bohatstvo Anglicka. Merkantilisti odporúčali: zákaz odlevu drahých kovov do zahraničia, platiť vývozom domácich výrobkov, zaviesť povinnosť prevádzať výnosy z predaja v zahraničí do vlastnej krajiny, podporiť dovoz surovín pre domácu výrobu atď....

Kľúčové slová:

medzinárodný obchod

medzinárodné ekonomické vzťahy

medzinárodná deľba práce

medzinárodný pohyb tovarov a služieb

obchodná politika

migrácia pracovných síl

medzinárodné podnikanieObsah:
 • OBSAH
  1. Úvod do medzinárodných ekonomických vzťahov
  - Úvod do problematiky medzinárodných ekonomických vzťahov
  - Ekonomická interdependencia (EI) ako produkt rozvinutej medzinárodnej deľby práce
  - Historický aspekt, kvantitatívne vyjadrovanie a dôsledky EI.
  - Ekonomická diferenciácia krajín ako dôsledok medzinárodnej deľby práce.

  2. Medzinárodné pohyb tovarov a služieb
  - Vznik a vývoj teórií a koncepcií medzinárodného obchodu
  - Formovanie medzinárodných ekonomických vzťahov
  - Význam teórií medzinárodného obchodu a súčasné trendy

  3. Obchodná politika a jej nástroje
  - Liberálna a protekcionistická obchodná politika
  - Nástroje obchodnej politiky (priame administratívne a trhovo orientované nástroje
  - Výhody liberálnej obchodnej politiky
  - Obchodná bilancia ako súčasť platobnej bilancie

  4. Medzinárodné pohyby výrobných faktorov
  - Formovanie medzinárodných trhov práce a kapitálu
  - Medzinárodné trhy pracovných síl – migrácia a emigrácia
  - Ekonomické a neekonomické príčiny migrácie
  - Migračná bilancia a formy migrácie
  - Migrácia pracovných síl v rámci Európskej únie

  5. Medzinárodné kapitálové pohyby
  - Podstata a charakteristika medzinárodných finančných trhov
  - Medzinárodný pohyb krátkodobého kapitálu. Účinky a dôsledky pohybu peňazí a kapitálu na národnú ekonomiku
  - Podstata a charakteristika medzinárodných kapitálových trhov. Formy pohybu dlhodobého kapitálu

  6. Medzinárodné podnikanie
  - Podstatu, formy a členenie medzinárodného podnikania
  - Teoretický prístup k rôznym formám realizácie priamych zahraničných investícií (priame zahraničné investície a joint ventures)
  - Motívy, výhody a nevýhody PZI
  - Súčasný stav vo vývoji PZI v SR

  7. Úloha medzinárodných korporácií v rámci svetového hospodárstva
  - Podstata a formovanie transnacionálnych a multinacionálnych korporácií
  - Mechanizmus fungovania, účinky pôsobenia a perspektívy medzinárodných korporácií
  - Medzinárodná expanzia transnacionálnych korporácií

  8. Medzinárodné menové vzťahy – podstata a funkcie
  - Vývoj medzinárodného menového systému od Brettonwoodského menového systému
  - Reforma medzinárodného menového systému
  - Kingstonský menový systém
  - Európsky menový systém, regionálne riešenia

  9. Medzinárodná ekonomická integrácia
  - Podstata, príčiny a hybné sily rozvoja integračných procesov
  - Mechanizmus ekonomickej integrácie a formy mikro a makrointegrácie
  - Európska únia, Európsky ekonomický priestor
  - Integračné procesy vo svetovej ekonomike
  - Ekonomická integrácia a internacionalizácia hospodárskeho života

  10. Medzinárodná makroekonomická politika a medzinárodný obchod
  - Uzavretá a otvorená ekonomika, stupeň otvorenosti a jeho meranie
  - Makroekonomická politika v podmienkach otvorenej ekonomiky
  - Súčasné trendy v medzinárodnom obchode

  11. Medzinárodné organizácie v súčasnom svetovom hospodárstve
  - Vznik a ciele medzinárodných organizácií – GATT, IMF, IBRD
  - Systém OSN
  - Význam, miesto a funkcie medzinárodných organizácií
  - Medzinárodné organizácie (GATT a WTO) a riešenie problémov medzinárodného obchodu

  12. Globalizácia ako objektívny a viacrozmerný proces
  - Podstata a príčiny globalizačných procesov a jej subjekty
  - Postavenie malých krajín v globalizovanej ekonomike
  - Ekonomická charakteristika a postavenie rozvojových krajín vo svetovej ekonomike
  - Možnosti riešenia ich zaostalosti rozvojových krajín
  - Perspektívy globalizačných procesov vo svetovej ekonomike

Zdroje:
 • 1.Táncošová a kolektív. Medzinárodné ekonomické vzťahy. Bratislava. Ekonóm 2004
 • 2.Baláž, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava: Sprint 2005
 • 3.Lipková, Ľ. a kol.: Medzinárodné hospodárske vzťahy. Bratislava. Sprint dva 2011
 • 4.Hontyová, K.: Štátny rozpočet, mena a medzinárodné ekonomické vzťahy. Bratislava. 2005
 • 5.Melišová, M.: Globalizácia svetovej ekonomiky a jej subjekty. Bratislava: Ekonóm 2001.
 • 6.Outrata, R. a kol.: Globalizácia a slovenská ekonomika. Bratislava: Ekonomický ústav SAV 2006.
 • 7.Táncošová, J.: Joint ventures – teoretický náčrt a praktické skúsenosti. Bratislava: Ekonóm 1996
 • 8.Michník, Ľ. a kol.: Zahraničný obchod. Bratislava : Sprint, 1998
 • Odporúčaná literatúra:
 • 1. VIESTOVÁ, K. a kol.: Teória obchodu. Bratislava : Sprint, 2008