Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Medzinárodné právo súkromné (vypracované tematické okruhy ku skúške)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40261
Posledná úprava
19.05.2012
Zobrazené
1 899 x
Autor:
nikola.michalcikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem (medzinárodné právo súkromné) MPS a jeho miesto v systéme práva
- Súbor právnych noriem, ktoré upravujú výlučne súkromnoprávne vzťahy /t.j. pravá občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného char./ s cudzím prvkom. S MPS je úzko späté aj MPP. MPS je súčasťou právneho poriadku každého štátu.

2. Predmet (medzinárodného práva súkromného) MPS a pojem cudzieho prvku
- občianskoprávne, obchodné, rodinné, pracovné a iné im podobné pomery s cudzím, medzinárodným prvkom, právne postavenie cudzincov v oblasti ich osobných a majetkových práv,majetkové vzťahy, ktoré vznikli v oblasti medzinárodného obchodu procesné vzťahy, ktoré vznikli v súvislosti s riešením právnych pomerov občianskoprávneho charakteru (medzinárodný civilný proces)

- Cudzí prvok: osobitou súčasťou súkromnoprávnych vzťahov, ktorá ich špecifikuje a umožňuje tak osobitne postupy pri riešení kolízie právnych poriadkov pokladá sa za základný atribút odlišujúci súkromnoprávne vzťahy ,ktoré sú predmetom regulácie súkromnoprávnych kodifikácii od tých, kt. vstupujú do sféry pôsobnosti MPS...

Kľúčové slová:

pojem MPS

predmet MPS

cudzí prvok

právne normy MPS

vznik kolízie zákonov

pramene MPS

kolízna normaObsah:
 • 1. Pojem MPS a jeho miesto v systéme práva
  2. Predmet MPS a pojem cudzieho prvku
  3. Právne normy MPS
  4. Vznik kolízie zákonov a jej charakter
  5. Pramene MPS
  6. Medzinárodná zmluva ako prameň MPS
  7. Strety medzinárodných zmlúv a spôsoby ich riešenia
  8. Kodifikácia a unifikácia MPS
  9. Kolízna norma – pojem a vlastnosti
  10. Hraničné určovatele – pojem a druhy
  11. Priama norma – pojem a vlastnosti
  12. Imperatívne normy v MPS
  13. Voľba práva ako metóda výberu rozhodného práva
  14. Pojem právnej kvalifikácie a vznik kvalifikačného konfliktu
  15. Spôsoby riešenie konfliktu kvalifikácie
  16. Zisťovanie a aplikácia rozhodného právneho poriadku
  17. Spätný a ďalší odkaz a jeho príčiny
  18. Interlokálne a interpersonálne kolízie v MPS
  19. Obchádzanie zákona a simulované právne úkony v MPS
  20. Výhrada verejného poriadku v MPS
  21. Osobný štatút – fyzické osoby
  22. Osobný štatút - právnické osoby
  23. Právny úkon v MPS
  24. Vecný štatút – vlastnícke právo k nehnuteľným veciam v MPS
  25. Nadobudnutie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam
  26. Určovanie rozhodného práva u prepravovaných vecí
  27. Záväzkové práva v MPS a určovanie obligačného štatútu
  28. Záväzky zo zmlúv v MPS
  29. Kolízna úprava zmluvných záväzkov v zmysle Nariadenia Rím I
  30. Náhrada škody v MPS
  31. Kolízna úprava mimozmluvných záväzkových vzťahov v zmysle Nariadenia Rím II.
  32. Dedičský štatút – určovanie a druhy
  33. Dedenie zo závetu
  34. Rodinný štatút – vzťahy medzi manželmi v MPS
  35. Rodinný štatút – vzťahy medzi rodičmi a deťmi
  36. Kolízna úprava osvojenia v MPS
  37. Opatrovníctvo v MPS
  38. Právomoc tuzemských súdov vo vzťahu k zahraničiu – v zmysle ZMPS, Nariadenia Brusel I. a Nariadenia Brusel II.
  39. Právomoc tuzemských súdov vo vzťahu k zahraničiu – vyňatie z právomoci tuzemských súdov
  40. Právomoc slovenských justičných orgánov v majetkových veciach
  41. Právomoc slovenských justičných orgánov v statusových veciach
  42. Právomoc slovenských justičných orgánov v dedičských veciach
  43. Právomoc slovenských justičných orgánov vo veciach výchovy a výživy maloletých
  44. Právomoc slovenských justičných orgánov vo veciach rozvodu a neplatnosti manželstva