Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Mechanika tuhých telies - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
15,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22769
Posledná úprava
17.06.2011
Zobrazené
2 943 x
Autor:
minohc
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvetlite, čím sa zaoberajú jednotlivé časti mechaniky tuhých telies: statika, kinematika, dynamika. Vysvetlite nasledujúce pojmy: hmotný bod, dokonale tuhe teleso, sila.

Statika je náuka o pokoji telies. Zaoberá sa podmienkami rovnováhy a nahradenia silových sústav, pôsobiacich na teleso. Ako každá disciplína ma rad pojmov, ktoré sú pre ňu špecifické a jednoznačne dane. Sú to predovšetkým tieto pojmy:
Hmotný bod je abstrakcia, pri ktorej uvažujeme hmotnosť' objektu a zanedbávame jeho rozmery. Do hmotného bodu sústreďujeme hmotnosť' tuhého telesa, ktorá je konečna a nezanedbateľná z hľadiska síl, ktoré naň pôsobia.

Dokonale tuhé teleso, prip. tuhe teleso nazývame také teleso, v ktorom sa účinkom pôsobenia iných telies vzdialenosť' jeho dvoch ľubovoľných bodov nemení. Skutočne (reálne) telesa vplyvom síl, ktoré na ne pôsobia, podliehajú zmenám tvaru a objemu. Hovoríme o deformácii telies v dôsledku ich poddajnosti. Pri riešení niektorých úloh v mechanike, kde nie sú účinky deformácie telesa rozhodujúce a môžeme ich zanedbať, uplatňujeme tuto abstrakciu a reálne telesa nahrádzame ideálnymi, čim sa dostávame k pojmu dokonale tuhého telesa.  

Sila F je vektorová veličina, ktorá vyjadruje vzájomné pôsobenie hmotných objektov (hmotných bodov, telies, sústav telies) na daný hmotný bod (teleso). Pre jednoznačne určenie sily je potrebne poznať' jej veľkosť', v prípade nenulovej veľkosti aj smer a bod jej umiestnenia (pôsobisko).

Kinematika je častou mechaniky, ktorá rieši pohyb objektov (bodov, tuhých telies a ich sústav) v priestore a čase bez ohľadu na pôsobiace sily a zotrvačne vlastnosti objektov.
Základný priestor je považovaný za nepohyblivý, t.j. inercialny. Objekt vykonáva voči základnému priestoru výsledný pohyb. Popri tom existujú systémy v priestore pohybujúceho sa objektu pohyblivé (neinercialne), pohyb k nim je relatívny.

Kľúčové slová:

mechanika

pohybová rovnica

hmotný bod

pohyb telesa

mechanická sústava

kinematikaObsah:
 • 1. Vysvetlite, čím sa zaoberajú jednotlivé časti mechaniky tuhých telies: statika, kinematika, dynamika. Vysvetlite nasledujúce pojmy: hmotný bod, dokonale tuhe teleso, sila.
  2. Definujte moment sily k bodu a moment silovej dvojice. Dokážte, že moment silovej dvojice nezávisí od polohy vzťažného bodu ku ktorému moment určujeme.
  3. Vysvetlite princíp momentovej (Varignonovej) vety, dokážte ju.
  4. Definujte centrálnu rovinnú silovú sústavu. Napíšte podmienky pre jej rovnováhu a rovnice základného nahradenia.
  5. Definujte všeobecnú rovinnú silovú sústavu. Napíšte podmienky pre jej rovnováhu a rovnice základného nahradenia.
  6. Definujte rovinnú rovnobežnú silovú sústavu a napíšte pre ňu podmienky základného nahradenia a podmienky rovnováhy.
  7. Odvoďte vzťah pre určenie polohového vektora ťažiska priestorovej sústavy tiažových síl.
  8. Napíšte vzťahy pre určenie polohového vektora ťažiska pre homogénne spojite útvary (objemové, plošné, jednorozmerne) a ekvivalenciu polohového vektora pre plošný útvar v skalarnom tvare.
  9. Definujte Pappus-Guldinove vety.
  10. Napíšte a vysvetlite vzťah pre väzbovú závislosť viazaného hmotného objektu (bodu, telesa, sústavy telies v rovine).
  11. Napíšte koľko parametrov jednoznačne určuje polohu základných hmotných objektov (bod v rovine, bod
  v priestore, teleso v rovine), napíšte aké možne pohyby môžu dane objekty vykonávať a aký typ silovej sústavy na príslušný objekt pôsobí.
  12. Zakreslite niektoré realizácie uloženia telesa v rovine, zakreslite príklad pre staticky určitú, staticky preurčenú aj staticky neurčitú úlohu.
  13. Charakterizujte vonkajšie spojite zaťaženie pôsobiace na priamke. Popíšte ako ho možno nahradiť' jednou ekvivalentnou silou.
  14. Vysvetlite základne pojmy, s ktorými sa stretnete pri prútových sústavách, napíšte vzťah pre posúdenie tvarovej a statickej určitosti.
  15. Vysvetlite použitie a princíp analytického riešenia prútovej sústavy priesečnou metódou.
  16. Vysvetlite princíp analytického riešenia prútovej sústavy styčnikovou metódou.
  17. Napíšte vzťah pre výpočet rovinnej pohyblivosti sústavy telies, popíšte metodiku riešenia rovinných sústav telies.
  18. Zakreslite aspoň dva prípady nepohyblivej rovinnej sústavy telies a aspoň dva prípady pohyblivej rovinnej sústavy telies.
  19. Vysvetlite pojem ,pasívny odpor" , charakterizujte smykové trenie pri posuvnom pohybe a pasové trenie.
  20. Stručné charakterizujte capove trenie.
  21. Vysvetlite metodiku riešenia úloh s uvažovanim valivého odporu.
  22. Definujte polohový vektor bodu, rýchlosť a zrýchlenie bodu v súradnicovom systéme (0, i, j, k ).
  23. Definujte jednotkové vektory sprievodného trojhranu priestorovej krivky (, n, b ) a definujte rýchlosť a zrýchlenie bodu v súradnicovom systéme (B, , n, b ).
  24. Opíšte priebeh pohybu bodu po priamke a po krivke.
  25. Definujte rýchlosť a zrýchlenie bodu v polárnych súradniciach.
  26. Určite kinematické veličiny charakterizujúce translacny pohyb telesa.
  27. Opíšte rotačný pohyb telesa okolo stálej osi rotacie, definujte vzťahy pre uhľovú rýchlosť' a uhľové zrýchlenie tohto pohybu telesa.
  28. Odvoďte vzťahy pre rýchlosť' a zrýchlenie bodu nachádzajúceho sa na telese, ktoré koná rotačný pohyb okolo stálej osi rotácie.
  29. Opíšte všeobecný pohyb telesa v rovine a definujte kinematické veličiny, ktoré charakterizujú tento pohyb.
  30. Odvoďte vzťahy pre polohový vektor okamžitého stredu otáčania vzhľadom na pevný súradnicový systém a súradnicový systém pevne spojený s telesom.
  31. Charakterizujte okamžitý stred otáčania (OSO), zakreslite grafickú interpretáciu rýchlosti bodov telesa vzhľadom na OSO.
  32. Odvoďte vzťahy pre rýchlosť' a zrýchlenie bodu pri súčasnom pohybe troch telies.
  33. Vysvetlite princíp trigonometrickej metódy pri analytickom riešení mechanizmov.
  34. Vysvetlite princíp vektorovej metódy pri analytickom riešení mechanizmov.
  35. Vysvetlite princíp metódy komplexných čísiel pri analytickom riešení mechanizmov.
  36. Zostavte pohybové rovnice hmotného bodu v karteziánskom súradnicovom systéme a prirodzenom súradnicovom systéme.
  37. Definujte vetu o zmene hybnosti a vetu o zmene kinetickej energie hmotneho bodu.
  38. Vysvetlite a popíšte pojmy práca a výkon, vyslovte zákon zachovania mechanickej energie.
  39. Napíšte vzťahy pre kinematické veličiny i-teho hmotného bodu a pohybové rovnice pre sústavu hmotných bodov.
  40. Definujte momenty zotrvačnosti tuhého telesa: vzhľadom na súradnicové osi x, y, z, vzhľadom na súradnicové roviny, vzhľadom na bod (začiatok súradnicového systému) ak element telesa ma hmotnosť' dni = .dx.dy.dz a jeho súradnice su x, y, z.
  ...