Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Manažment výroby - 173 vypracovaných otázok na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
40 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
687
Posledná úprava
05.05.2017
Zobrazené
1 291 x
Autor:
ucka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Hlavné zložky podnikateľského procesu vo výrobe
- p1 - produkt P1 - prognózovanie rozvoja
- p2 - predaj P2 - predvýrobná príprava
- p3 - priestor P3 - potreby
- p4 - prosperita P4 - procesy, produkovanie
Epicentrom je zákazník (Z)


2. Väzby manažmentu výroby a ostatných častí podnikového manažmentu
- obojstarnné väzby: komerčný man., marketingový, finančný, inovačný, investičný, sociálny, sitmulačný, personálny ai.
- Čerpá z nich informácie, ktoré potom zužitkúva
- Ovplyvňuje ostatné funkčné druhy manažmentu - spätná väzba Väzby dovnútra procesu:
- manažérsky trojuholník: ciele - čas - predpoklady
- ciele
a) hmotné
b) ekonomické
c) nehmotné
- ekonómia času
- predpoklady
a) hmotné (stroje)
b) nehmotné (informácie)
c) personálne (intelektuálny kapitál)

Kľúčové slová:

výroba

manažment

tímová organizácia

Just in Time

zákon proporcionálnej vyváženosti

marketingový prieskum

regulácia kvalityObsah:
 • 1. Hlavné zložky podnikateľského procesu vo výrobe
  2. Väzby manažmentu výroby a ostatných častí podnikového manažmentu
  3. Znázornite miesto výroby v šprirále podnikového systému
  4. Vnútorná štruktúra manažmentu výroby od vstupov po výstupy - graficky znázorniť
  5. Hlavné funkcie (poslanie) manažmentu výroby
  6. Variantné spôsoby zdokonaľovania manažmentu výroby
  7. charakteristika novších podmienok pre fungovanie manažmentu výroby
  8. hlavné charakteristické druhy manažmentu výroby
  9. hlavné druhy cieľov v podnikaní vo výrobe
  10. bariéry rozvoja podnikania vo výrobe
  11. etapy tvorby informačného systému rozvoja výroby
  12. hlavné zložky personálnych predpokladov rozvoja výroby
  13. charakteristické črty manažéra výroby
  14. potreba a možnosti manažéra utvárať priaznivé pracovné ovzdušie
  15. variantné možnosti stimulácie manažérov
  16. netradičné organizačné riešenia práce manažérov
  17. sebaorganizácia - obsah, význam a postup
  18. tímová organizácia - druhy tímov, ich štruktúra, predpoklady a problémy uplatnenia
  19. variantné možnosti výberu manažérov - výhody a nevýhody
  20. podstata integrovaného systému CIM a jeho zložky
  21. hlavné výrobné podsystémy v integrovanom riadení výroby
  22. vecná a personálna integrácia v manažmente výroby - potreba a problémy integrácia naturálnych peňažných tokov v manažmente výroby (vrátane výpočtu kritického
  ...
  40. zákon proporcionálnej vyváženosti vo výrobe - hlavné druhy proporcií vo výrobe
  41. paralelnosť ako zákonitosť výrobného procesu - výhody, nevýhody
  42. graficky znázorniť kombinovaný spôsob organizácie výrobného procesu
  43. graficky znázorniť paralelný spôsob priebehu výrobného procesu
  44. rytmickosť ako zákonitosť výrobného procesu - prednosti a predpoklady
  45. nepretržitosť ako súborná zákonitosť výrobného procesu - podstata a spôsob prepočtu
  46. organizácia tvorby prognóz vo výrobe - hlavné etapy
  47. hlavné okruhy marketingového zabezpečenia výrobného programu
  48. obchodný a výrobný marketing - obsah a odlišnosti
  49. marketingový prieskum potrieb a klasifikácia potrieb
  50. marketingový prieskum trhov a ich klasifikácia
  51. marketingové ananlýzy konkurencie a klasifikácia konkurentov
  52. potreba strategického riadenia výroby a výrobnej stratégie firmy - hlavné faktory, príčiny predpoklady realizácie výrobnej stratégie, ich špecifiká v porovnaní s realizáciou nových
  53. výrobkov
  54. hlavné varianty výrobnej stratégie firmy
  55. diagnostikácia výrobných možností metódou otázok (questions study)
  56. metódy výpočtu výrobnej kapacity stroja
  57. postup a prepočet výrobnej kapacity dielne, výrobného úseku
  58. základné možnosti rozvoja výrobnej základne podniku
  59. potreba diverzifikovaného výrobného programu - hlavné príčiny
  60. postup pri tvorbe diverzifikovaného výrobného programu podniku
  ...
  160. hlavné druhy kontroly kvality výrobkov
  161. podstata štatistickej regulácie kvality vo výrobe a jej grafické znázornenie
  162. podstata pasívnej a aktívnej kontroly kvality vo výrobe
  163. podstata a význam tzv. samokontroly kvality vo výrobnom procese
  164. technické normy v rozvoji kvality - poslanie, druhy, záväznosť
  165. metrológia v rozvoji kvality
  166. skúšobníctvo v rozvoji kvality, jeho tradičné a novšie funkcie
  167. štátny systém rozvoja kvality, jeho hlavné časti a možnosti
  168. hlavné zložky logistiky výroby
  169. náplň skladovej logistiky, organizácia skladového hospodárstva a optimalizácia zásob
  170. obsah vnútropodnikového manažmentu výroby, jeho hlavné súčasti
  171. informačné zabezpečenie vnútropodnikového mamažmentu výroby
  172. nástroje vnútropodnikového riadenia výroby a ekonomické aspekty hosp. Strediska
  173. povýrobné služby zákazníkom - pred predajom, pri dodávke a popredajné služby