Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Manažérstvo rizika (vypracované otázky ku skúške)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41279
Posledná úprava
27.12.2012
Zobrazené
1 214 x
Autor:
michal1992
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte termín riziko.
Na termín riziko je mnoho názorov.Riziko sa definuje ako čosi nestále, neurčité, súvisí s priebehom javu a čo narušuje jeho účelové správanie,často krát sa spája s terminmi nebezpečenstvo, hrozba, priležitosť. Riziko je spájané so škodami, stratami, neuspechom, či narušenim bezpečnosti systemu. Riziko (risk) sa považuje za príležitosť, že sa niečo stane, čo bude mať vplyv na ciele, meria sa následkami a odhadom pravdepodobnosti.

Niektore ďalšie definicie terminov suvisiacich s rizikom ako ich uvadza STN 010380:
- rezidualne riziko – zostatkove riziko je zostavajuca uroveň rizika po prijati opatreni vyplyvajucich zo zaobchadzania s rizikom, - akceptovateľne riziko - miera rizika, ktoru je možne podstupiť (pripustiť),
- identifikacia rizika - je proces určovania čo, prečo a ako sa može stať,
- analyza rizika je systematicke využivanie dostupnych informacii s cieľom určiť, ako často možu nastať konkretne udalosti, a veľkosť ich nasledkov,
- hodnotenie rizika je proces použivany na určovanie priorit manažmentu rizika porovnanim urovne rizika oproti vopred určenym normam, cieľovym urovniam rizika alebo ďalšim kriteriam,
...

2. Vysvetlite rozdiel medzi čistým a podnikateľským rizikom.
Pre podnikateľské riziko je charakteristické, že nebezpečenstvo nežiaducich odchýlok od plánovaných výsledkov vystupuje spolu s nádejou na dosiahnutie mimoriadne dobrých výsledkov. Podnikateľské riziká vychádzajú z pôsobenia nositeľa podnikania. Môže nim byť individuálna osoba (individuálny podnikateľ) alebo kolektívna – právnická osoba, variabilitu ktorej spravidla určuje obchodný zákonník.

Podnikateľské riziká sa charakterizujú ako riziká osobností (subjektívne) a podstatnú úlohu v nich zohrávajú otázky vzdelania, poznania, skúsenosti, psychiky a sociálnych vzťahov pracovníkov. Jednotlivé druhy podnikateľských rizík sa líšia svojou vecnou náplňou, resp. faktormi, ktoré ich spôsobujú. Podľa toho sa podnikateľské riziká členia na technické, výrobné, obchodné, finančné, ekonomické, informačné, politické, mediálne a iné.

Poistiteľné čisté riziká (čisté riziká, riziká bez nádeje na zisk, merateľné riziká) – sa spravidla týkajú strát a škôd na majetku jednotlivcov, organizácii, poškodenia zdravia spôsobených poruchami, haváriami, zlyhaním bezpečnostných zariadení, vedomým aj nevedomým ľudským konaním (majetkové riziká, riziká zodpovednosti za škodu, riziká vznikajúce zo zlyhania iných subjektov).
...

Kľúčové slová:

riziko

BOZP

manažmentObsah:
 • 1. Definujte termín riziko.
  2. Vysvetlite rozdiel medzi čistým a podnikateľským rizikom.
  3. Charakterizujte sociálne riziká
  4. Vysvetlite podstatu tektonických rizík a popíšte, ako sa klasifikujú
  5. Vysvetlite podstatu meteorologických rizík a popíšte, ako sa klasifikujú.
  6. Definujte zdravotné riziko a vysvetlite rozdiel medzi epidémiou a pandémiou.
  7. Charakterizujte technogénne riziká a rozčleňte ich zo systémového hľadiska.
  8. Charakterizujte strategické riziká verejnej správy.
  9. Charakterizujte operatívne riziká verejnej správy.
  10. Vysvetlite rozdiel medzi makroekonomickými a mikroekonomickými rizikami.
  11. Definujte podnikateľské riziko.
  12. Vymenujte a stručne charakterizujte jednotlivé druhy podnikateľských rizík.
  13. Vymenujte hlavné prvky manažmentu rizika.
  14. Vysvetlite podstatu, obsah a metódy identifikácie rizika.
  15. Charakterizujte cieľ a základné metódy analýzy rizika.
  16. Význam a ciele hodnotenia rizika
  17. Charakterizujte proces zaobchádzania s rizikom
  18. Vysvetlite význam a dôvody na vedenie dokumentácie rizika
  19. Charakterizujte význam a obsah dokumentácie Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.
  20. Charakterizujte manažment rizík v systéme BOZP.