Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
7 nových

Komunálna ekonomika a politika (podľa knihy od Hamálovej)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
96 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39157
Posledná úprava
27.12.2011
Zobrazené
2 518 x
Autor:
Borris
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky podľa knihy od Hamálovej. Kvalitný matroš.

1. Vysvetlite rozdiel medzi prívlastkami: komunálny, lokálny, miestny a municipálny.

Komúny sú historicky vysvetľované ako stredoveké samosprávne mestské celky v románskej oblasti, z ktorých sa niektoré stali samostatnými mestskými štátmi, alebo ich možno chápať aj širšie, ako základné územné samosprávne jednotky.

Komunálny sa v odbornej literatúre najčastejšie chápe ako homonymum pojmu obecný, alebo patriaci obci, mestu.

Komunálna úroveň je základnou úrovňou systému verejnej správy a zároveň prvou samosprávnou organizačnou štruktúrou jej samosprávneho subsystému. Vznik samosprávy obcí bol prvým, no zároveň zásadným krokom smerujúcim k demokratizácii a decentralizácii verejnej správy.

Municipálny - pojem ktorý sa používa najmä v škandinávskych krajinách a spája sa so základným (obecným) stupňom územnej samosprávy, ktorá sa prirodzene sformovala na miestnej úrovni. Municipálna samospráva sa potom chápe ako prejav verejnej moci, forma verejnej vlády a prvok verejnej správy, ktorá samostatne spravuje veci na ohraničenom území. Pojem municipalita sa však v slovenskej odbornej literatúre častejšie objavuje v súvislosti so spájaním malých, nefunkčných obcí do väčších samosprávnych obecných jednotiek - municipalít...

2. Vysvetlite vzťah medzi verejnou politikou a komunálnou politikou.
Politika je pojem, ktorý charakterizuje spôsob dosahovania cieľov. Pojem pochádza z gréčtiny a už v antických časoch sa politika spájala s verejnými záujmami, ktoré sú predmetom verejnej politiky. Vysvetľovala sa ako činnosť zameraná na organizovanie spolunažívania ľudí, zabezpečovanie suverenity a bezpečnosti krajiny. Označuje sa ako druh verejnej činnosti zameranej na uplatnenie sociálnych a politických celospoločenských záujmov, na zachovanie, rozvíjanie a upevnenie štátnej moci.
Politika v zmysle spoločenskej praxe môže byť chápaná ako:
• program, akčný plán, stratégia, nariadenie, smernica, koncepcia, zákon, iniciatívny návrh a pod.,
• dokument, ktorý vznikol so zámerom riešiť problémy občanov,
• vládna politika, politika štátu, politika vlády, aktivita, záväzok uskutočniť nejaký plán
• dohoda skupiny ľudí o spoločnom postupe, správaní pri dosahovaní rovnakého cieľa (nepísaný vzorec správania).
...

Kľúčové slová:

komunálna ekonomika

politika

hamálová

komunálna politika

samosprávaObsah:
 • Vysvetlite rozdiel medzi prívlastkami: komunálny, lokálny, miestny a municipálny.
  Vysvetlite vzťah medzi verejnou politikou a komunálnou politikou.
  Vysvetlite obsah, dimenzie a druhy komunálnej politiky.
  Čo je obsahom komunálnej ekonomiky?
  Identifikujte aktérov komunálnej politiky.
  Vysvetlite rozdiel medzi komunálnou ekonomikou a miestnou ekonomikou, municipálnou ekonomikou a hospodárstvom municipality.
  Vysvetlite ako ovplyvnila reforma verejnej správy vznik reálnej obecnej samosprávy.
  Identifikujte základné črty obecnej samosprávy.
  Na akých úrovniach vzniká obvykle územná samospráva a akými princípmi sa riadia vzťahy medzi jednotlivými úrovňami?
  Aká je podstata a význam Európskej charty miestnej samosprávy pre rozvoj samosprávy obcí v signatárskych štátoch?
  Aký je vzťah medzi rozsahom obecnej samosprávy a veľkosťou obcí a aké sú možnosti riešenia dilemy medzi rozsahom kompetencií a rozdrobenou sídelnou štruktúrou.
  Územie obce, územný potenciál a hodnota územia.
  Rast a rozvoj územia.
  Liberálny a intervencionistický prístup k rozvoju územia obcí.
  Charakterizujte stratégiou endogénneho rozvoja
  Charakterizujte stratégiu exogénneho rozvoja
  Podstata inštitucionálnej koncepcie rozvoja.
  Vysvetlite podstatu a základné znaky politiky LED
  Aké faktory ovplyvňujú politiku LED?
  Aktéri a nositelia LED
  Ciele a nástroje LED.
  Aký je význam malých podnikov v ekonomike obcí?
  Predpoklady uplatňovania LED v krajinách SVE.
  Charakterizujte vývoj samosprávnych obcí po r. 1990
  Stručne charakterizujte legislatívne prostredie obecnej samosprávy.
  Územie a obyvatelia obce.
  Charakterizujte orgány samosprávy obce a ich základné funkcie.
  Charakterizujte organizačnú štruktúru obecnej samosprávy.
  Základné formy spolupráce obcí, záujmové združenia obecnej samosprávy, ich funkcie.
  Právne a organizačné předpoklady vzniku SOÚ.
  Aké funkcie plní obecný majetok?
  Akými spôsobmi si môže obec nadobudnúť majetok?
  Členenie obecného majetku z účelového hľadiska a jeho vecné súčasti.
  Na aký účel využívajú obce svoj majetok?
  Spôsoby oceňovania majetku obcí.
  Aké formy hospodárenia s majetkom využívajú obce?
  Charakterizujte finančný systém obce a uveďte, čim je vytváraný.
  Z čoho si vytvárajú obce vlastné zdroje?
  Ktoré činnosti zahŕňa finančný manažment?
  Aké ukazovatele finančnej kapacity poznáte a čo vyjadrujú
  Ako sa člení rozpočet obce a čím sú charakteristické jeho súčasti?
  Z čoho sú vytvárané príjmy bežného rozpočtu a načo môžu byť použité?
  Z čoho sú vytvárané príjmy kapitálového rozpočtu a načo môžu byť použité?
  Metódy tvorby rozpočtu.
  Aké stratégie rozvoja miestnej ekonomiky poznáte?
  Akými spôsobmi sa angažuje obec v podnikateľských aktivitách?
  Aké nástroje podpory podnikania môže využiť miestna samospráva na podporu podnikania?
  Vysvetlite základné kroky, ktoré je potrebné akceptovať pri strategickom plánovaní obce.
  Ako si vysvetľujete pojem participatívne plánovanie?
  V čom vidíte význam spracovania programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, charakterizujte jeho štruktúru.
  Vysvetlite rozdiely medzi manažmentom v súkromnom a verejnom sektore
  Čo je strategický manažment a aká je jeho úloha v procese modernizácie VS?
  Z čoho vyplývajú problémy súvisiace s vyjadrením efektívnosti samosprávy?
  Metódy merania efektívnosti a kvality výkonu miestnej samosprávy
  Vysvetlite podstatu a metodický postup benchmarkingu
  Charakterizujte metódu hodnotenia kvality CAF
  Vysvetlite podstatu sociálnej politiky a jej chápanie zo širšieho a užšieho pohľadu.
  Kto je subjektom a objektom sociálnej politiky?
  Aká je pôsobnosť obcí pri zabezpečovaní sociálnych služieb?
  Vysvetlite pojem „ trvalo udržateľný rozvoj“, kedy a pri akej príležitosti sa uviedol do života.
  Charakterizujte základné rozmery trvalej udržateľnosti.
  Charakterizujte dokument MA 21 a jeho uplatnenie v obciach.
  Tvorba a ochrana zložiek životného prostredia v obciach.
  Vzťah občanov k samospráve.
  Ktoré základné spôsoby pre zvýšenie účasti občanov na samospráve poznáte?
  Aké spôsoby zapájania občanov do samosprávy poznáte?