Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Finančný manažment - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11059
Posledná úprava
29.10.2018
Zobrazené
1 696 x
Autor:
toda11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu.

- obsahové zameranie vedeckej disciplíny ,, podnikové financie´´ je vo svojej podstate určujúce pre finančný manažment všetkých ekonomických subjektov, bez ohľadu na špecifiká ich postavenia v reprodukčnom procese. Dôvodom sú potreby spoločnosti a prístupy k ich zabezpečovaniu.
- FM ako špecifická činnosť každého ekonomického subjektu, postavená na báze nezastupiteľnosti ,, peňazí´´ v podobe finančného majetku a súčasne v podobe finančných zdrojov krytia majetku v podobnej štruktúre, predstavuje nezastupiteľný subsystém každej ekonomickej jednotky.
- z časového hľadiska FM zahrňuje 2 oblasti:
a, oblasť prevádzkového cyklu zameranú na manažment činného kapitálu
b, oblasť investičného cyklu, zameranú na tvorbu a obnovu finančnej štruktúry a kapitálové investície.
- subsystém finančný zodpovedá za kvalitu vypracovaného finančného plánu a jeho previazanie na krytie potrieb, ktoré vyplývajú z podsystému výkonných činností a ďalších subsystémov riadiacej činnosti.

Kľúčové slová:

finančný manažment

ekonomický subjekt

umorovateľ

likvidita

dokumentárny akreditív

bankovníctvoObsah:
 • 1. Charakterizujte finančný manažment ako subsystém manažmentu ekonomického subjektu.
  2. Definícia finančného manažmentu a jeho predmet.
  3. Finančný manažéri v podniku, ich členenie a požiadavky na ich profesionálnu spôsobilosť.
  4. Faktory externého prostredia a ich vplyv na finančný manažment ekonomického subjektu.
  5. Ekonomická podstata finančného manažmentu ekonomického subjektu a nástroje, prostredníctvom ktorých sa vyjadruje/ peňažné vzťahy a nástroje ich realizácie
  6. Charakterizujte predmet finančného rozhodovania, jeho ciele a vymenujte kategórie využívané v podniku.
  7. Osobitosti finančného rozhodovania v ekonomických subjektoch verejného sektora.
  8. Úrok a jeho využívanie vo vzťahu k jednotlivým ukazovateľom časovej hodnoty peňazí.
  9. Umorovateľ a jeho využitie vo finančnom manažmente podniku.
  10. Vysvetlite využitie úročiteľa, spotrebiteľa a fondovateľa vo finančnom rozhodovaní ekonomického subjektu.
  ...
  ...
  ...
  72. Platobný systém, platobný styk, fázy platenia, jeho účastníci, dokumenty a doklady
  73. Voľba metód a nástrojov platenia z hľadiska zabezpečovania platobnej schopnosti/ platobná schopnosť - jej podmienenosť formami financovania, likviditou, voľbou bezrizikových nástrojov platenia/
  74. Formy platenia na vnútornom trhu a nedokumentárne metódy platenia
  75. Platenie akreditívom, zmenkou a ďalšími platobnými prostriedkami na vnútornom trhu
  76. Voľba nástrojov platenia v zahraničnom styku - kritéria
  77. Platobný prísľub, dokumentárne inkaso a banková záruka - stručne charakterizujte a zdôvodnite ich využiteľnosť v zahraničnom platobnom styku
  78. Dokumentárny akreditív a dvojstranný clearing v zahraničnom platobnom styku
  79. Hladké platby a platenie prostredníctvom korešpondenčnej banky v zahraničnom platobnom styku
  80. Výhody a nevýhody tradičných platobných nástrojov v platobnom styku
  81. Nástroje elektronického bankovníctva v platobnom styku