Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Finančný manažment - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12100
Posledná úprava
13.09.2019
Zobrazené
799 x
Autor:
didinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1/ Charakterizujte fin manažment ako subsystém manažmentu ekon subjektu

Miesto finan. manažmentu v manažmente podniku súkr ziskového sektora v organizáciách, podnikoch a inštitúciách verej sektora vychádza z teórie systémov. Systém vo všeobecnosti charakterizuje usporiadaná sústava prvkov, javov a procesov, kt sú navzájom previazané určit vzťahmi (tovarovo-peňažnými). V podmienkach týchto vzťahov sa systém rozkladá na podsystémy a subsystémy. Fin manažment, ako špecif činnosť každého ekon subjektu, postavená na báze nezastupiteľnosti „peňazí“ v podobe finanč majetku a súčasne v podobe finanč zdrojov krytia majetku v potrebnej štruktúre, predstavuje nezastupiteľný subsystém v systéme každej ekon jednotky (ekon jednotka - každý ekon subjekt, ktorý v ekon systéme štátu plní nezastupiteľnú úlohu v reprodukčnom procese tvorby a užitia vytvoreného spoločenského produktu).

Kľúčové slová:

rizikový kapitál

warant

zmenkový úver

finančný manažment

obligácie

akcie

opcie

úročiteľ

sporiteľ

finančné riziko

faktoring

lízing

dlhopis

finančné derivátyObsah:
 • 1/ Charakterizujte fin manažment ako subsystém manažmentu ekon subjektu
  2/ Definícia finanč manažmentu a jeho predmet
  3/ Fin manažéri v podniku, ich členenie a požiadavky na ich profesionálnu spôsobilosť
  4/ Faktory externého prostredia a ich vplyv na fin manažment ekon subjektu
  5/ Ekon podstata finanč manažmentu ekon subjektu a nástroje,
  6/ Charakterizujte predmet finanč rozhodovania, jeho ciele
  7/ Osobitosti finanč rozhodovania v ekon subjektoch verej sektora
  8/ Úrok a jeho využívanie vo vzťahu k jednotlivým ukazovateľom časovej hodnoty peňazí
  9/ Úmorovateľ a jeho využívanie vo finančnom manažmente podniku
  10/ Vysvetlite využitie úročiteľa, sporiteľa a fondovateľa vo finanč rozhodovaní ekon subjektu
  11/ Vysvetlite využitie odúročiteľa a sporiteľa vo finanč rozhodovaní podniku
  12/ Peňažné toky vo finanč rozhodovaní ekon subjektu - nástroj manažmentu platobnej sily
  13/ Hospod výsledok podniku a rozdeľovanie zisku
  14/ Finanč riziko - oblasti jeho prejavu a spôsob kvantifikácie
  15/ Finančná štruktúra ekon subjektu a faktory, ktoré ju ovplyvňujú
  16/ Vývoj teórií o formovaní a dôsledkoch vytvorenej finanč štruktúry
  17/ Charakterizujte optimálnu finanč štruktúru
  18/ Zákl členenie zdrojov tvorby finanč štruktúry podniku
  19/ Osobitosti tvorby finanč štruktúry v ekon subjektoch verejného sektora
  20/ Zobrazte finančnú štruktúru „obce“ alebo iného ekon subjektu verejného sektora
  21/ Akcie - externý finanč zdroj akciovej spoločnosti
  22/ Emisia akcií a jej vplyv na zákl imanie a zmeny vlastného imania spoločnosti
  23/ Definujte warant a opciu vo vzťahu k akciám
  24/ Vymenujte interné finanč zdroje podnikového kapitálu a využitie zisku
  25/ Odpisy vo financovaní majetku dlhodobej investičnej povahy
  26/ Rizikový kapitál
  ...
  34/ Faktoring ako nástroj premeny krátkodobých pohľadávok na peniaze
  35/ Forfaiting ako nástroj premeny strednodobých a dlhodobých pohľadávok na peniaze
  36/ Finanč podpora podnikov zo strany štátu
  37/ Finanč podpora z fondov EÚ a účel ich využitia
  38/ Investič rozhodovanie - jeho predmet a fázy
  39/ Kapitálové plánovanie a jeho nástroje (zobrazte ich konštrukciu)
  40/ Finančné zdroje kapitál plánovania a finančný leasing
  ...
  53/ Finančné deriváty, ich členenie a základná charakteristika
  54/ Finanč plánovanie ako proces; význam, ciele, fázy
  55/ Obsahová štruktúra finanč plánu - jeho charakteristika
  56/ Metódy tvorby finančného plánu, ich členenie a stručná charakteristika
  57/ Osobitosti finančného plánovania obce
  58/ Ciele, fázy a ukazovatele retrospektívnej finanč analýzy a ich využiteľnosť vo finanč manažmente subjektov verejného sektora
  59/ Ciele, fázy a metódy perspektívnej finan analýzy
  60/ Osobitosti finančného plánovania obce = otázka č. 58
  61/ Platobný systém, platobný styk, fázy platenia, jeho účastníci, dokumenty a doklady
  62/ Formy platenia a kritériá výberu platobných nástrojov
  63/ Nedokumentárne a dokumentárne platobné nástroje na vnútornom trhu
  64/ Členenie a charakteristika plat nástrojov v zahraničnom plat styku
  65/ Dvojstranný clearing a platenie prostredn korešpondenčnej banky v zahr platob styku
  66/ Nástroje elektronického bankovníctva v platobnom styku, ich výhody a nevýhody
  67/ Voľba metód a nástrojov platenia z hľadiska zabezpečovania platob schopnosti (platob schopnosť - jej podmienenosť ďalšími faktormi)