Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Filozofia - vypracované otázky

«»
Prípona
.zip
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
86 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5156
Posledná úprava
28.08.2017
Zobrazené
1 294 x
Autor:
tinta1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Predmet politickej a právnej filozofie

• Prvý krát použil Pytagoras, - Herakleitos, až Sokrates jasný obsah
• F - kladie otázky prečo, tvorí pozadie právneho myslenia
• F - pátranie po podstate javov, problémov a života
• F predchádza mytológia - viera, F rozum a logická analýza
• 3 okruhy problémov F - ONTOLÓGIA - teória o bytí, GNOZEOLÓGIA - veda o poznaní, ANTROPOLÓGIA - čím je človek
• 3 Funkcie F - POZNÁVACIA - skúmanie a orientácia vo svete, ako sa správať, METODOLOGICKÁ - pôsobenie na svet na základe poznania jeho zákonitostí, KULTIVAČNÁ - zovšeobecnenie poznatkov, vyjadrenie špecifického pôsobenia
• Aspekty F - PRAGMATICKÉ, ANTROPOLOGICKÉ, INFORMAČNÉ, AXIOLOGICKÉ-HODNOTIACE, KULTÚRNE

2. Vzťah filozofie a práva

• tvorí pozadie právneho myslenia
• Sociálna filozofia ako antropologický okruh problémov F ( Kaufman - pýtame sa ako právnici, odpovedáme ako filozofi)
• KATEGÓRIE - vzťahy k realite :
• DETERMINIZMUS - lat.determinare - podmieňovať, všeobecná súvislosť a podmienenosť javov, stanoviská - nevyhnutnosť a náhoda, STRIKTNÝ det. - Demokritos -fatalizmus - nevyhnutnosť bez náhody, človek stroj - 18. stor., MATERIALISTICKÝ det. - existujú nevyhnutné súvislosti, náhoda mení chod dejín, sú v rovnováhe
• INDETERMINIZMUS - Schopenhauer - svet ako vôľa a predstava, Nietze - rasy nižšie a vyššie, významná úloha človeka, morálka pánov (amorálni ľudia), morálka otrokov (čestnosť, spravodlivosť)
• KAUZALITA - lat.prípad, príčina - skúmanie vzťahu príčiny a účinku - každá príčina spôsobuje účinok a účinok môže byť príčinou ďalších účinkov
• PRAVDA - zhoda našich poznatkov s objektívnou realitou (logika, Tarského teória pravdy)
• SLOBODA - vedieť odkiaľ pokiaľ mám možnosť výberu, voľby, zodpovednosť za svoje rozhodnutia
• ROVNOSŤ - je pre nás ideálom, je nereálna (dôvod ľudský faktor)
• SPRAVODLIVOSŤ - konkrétna, teoretická, hodnota rovnosti a slobody
• August Fridrich von Hayek (občan musí byť pripravený sa hájiť sám), ak nie som spokojný s okolím, čo som ja pre to urobil ?

Kľúčové slová:

právna filozofia

Platón

Empirizmus

racionalizmus

John Locke

deľba moci

prirodzené právoObsah:
 • 1. Predmet politickej a právnej filozofie
  2. Vzťah filozofie a práva
  3. Základné princípy právneho myslenia
  4. Charakteristika antického filozofického a právneho myslenia
  5. Sofisti - Protagoras, Gorgias
  6. Sokratova filozofia a jeho chápanie zákonov
  7. Platón - spravodlivý štát, klasifikácia ústav, spravodlivosť a zákony
  8. Aristoteles - učenie o spoločnosti, právo, spravodlivosť a slušnosť
  9. Stoici a ich učenie o štáte. Polybios, Cicero
  10. Koncepcia prirodzeného práva Ulpianus a Digesta - filozofický základ prirodzeného práva
  11. Charakteristika kresťanstva. Spor nominalizmu a realizmu
  12. Augustinus Aurelius - teória dvoch štátov, učenie o prirodzenom práve
  13. Tomáš Akvinský - spoločnosť a štát, právo a spravodlivosť
  14. Humanizmus a renesancia
  15. Teória poznania - dominantné problémy
  16. Empirizmus - Francis Bacon a jeho učenie o idoloch
  17. Racionalizmus - metodická skepsa René Descarta
  18. Politická filozofia Niccola Macchiavelliho (Vladár)
  19. Jean Bodin - Suverenita štátnej moci
  20. Utopické modely štátu - Thomas More a Tomasso Campanella
  21. Hugo Grotius - prirodzené právo ako základ medzinárodného práva
  22. Baruch Spinoza a jeho racionalistický model práva a štátu
  23. Novoveké zmluvné koncepcie - Thomas Hobbes - od vojny všetkých proti všetkým k štátu
  24. John Locke - štát a deľba moci v štáte
  25. Charles Louis Montesquieu - Duch zákonov - Deľba moci v štáte
  26. Jean Jacques Rousseau - teória spoločenskej zmluvy
  27. 28. 29. IMMANUEL KANT /1724 - 1804/
  27. I. Kant a moderný liberalizmus a pozitivizmus
  28. I. Kant a mravný zákon
  29. I. Kant a sloboda a právo a štát
  30. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)