Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

EVS - ekonómia verejného sektora

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47801
Posledná úprava
08.10.2020
Zobrazené
23 x
Autor:
megane
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Teória ľudského kapitálu
- vlastníkom ľuds. kapitálu je jednotlivec - má 2 zložky:
- vlastnosti (dedičné) (môžeme zmerať napr. hodnotu IQ)
- to, čo investujeme do seba-vzdelávanie, skúsenosti, prax...(môžeme merať napr. vzdelaním, počet rokov vo vzdelávaní

- hlavným predpokladom, na ktorom je táto teória vybudovaná je, že vzdelávanie zvyšuje produktivitu jednotlivca,
- konkurencia je faktorom, ktorý vyrovnáva produktivitu práce medzi jednotl. zamestnaniami,
- z toho vyplýva, že rozdiely medzi produktivitami jednotlivcov môžu vyplývať z rozdielu medzi rozsahom ich spôsobilosti niečo konať a z genetickej dedičnosti jednotlivca,
- rozdiely môžu vzniknúť alebo sa prehĺbiť investovaním do seba, najmä do vzdelávania.

ČISTÝ MODEL ĽUDSKÉHO KAPITÁLU:
1. Jednoduchý model príjmov 2. Model dopytu po vzdelávaní
1./ Jednoduchý model príjmov:
- poskytuje jednoduchý ekonomický výklad rozdielov v príjmoch medzi jednotl. pracovníkmi
- dáva do závislosti príjmy jednotlivca a jeho zdedené prirodz. vlastnosti, vzdelávanie a všeobecnejšie schopnosti získané investovaním do človeka.
Gi = f(QN:; E: )
G - príjmy
QN- prirodzené vlastnosti
E - vzdelávanie a všeobec. schopnosti získané investovaním do človeka
i - jednotlivec
DVE FORMY VZDELÁVANIA:
a) Všeobecné vzdelávanie (vzdelávací systém)
b) Špecifické vzdelávanie ( v prostredí výroby a služieb)
Ako investícia sa hodnotí prostredníctvom rozdielu medzi:
* počiatočnými výdavkami na vzdelanie
* nákladmi vynaloženými na vzdelávanie
* nákladmi obetovanej príležitosti (napr. čas, príjem, ak sme zamestnaní)
* budúcimi aktualizovanými príjmami (priebežne ich hodnotíme, či tá investícia bude výhodná)
...

Kľúčové slová:

ekonómia

verejný sektor

ekonómia verejného sektora

trh

makroekonómia

kapitál

ľudský kapitál

sociálny kapitál

vzdelanie

učiteľ

celoživotné vzdelávanieObsah:
 • Teória ľudského kapitálu
  Prístupy k sociálnemu kapitálu
  Investícia do vzdelania
  Vymedzenie vzdeláv.politiky- zákl.ciele národ.vzdeláv. politiky, funkcia štátu vo vzťahu k vzdelávaniu
  Zákl.úlohy VS vo vzdeláv.systéme-vplyv externých faktorov vzdeláv.sys., systémové faktory vzdel.sys.
  Vymedzenie celoživot.vzdelávania, ciele, kategórie účelných vzdeláv.aktivít, štruktúra celoživ.vzdeláv.
  Znalosť ako ekon. statok, vzdelávanie a znalostná ekonomika, informač. spoločnosť, vedomostná a učiaca sa spoločnosť
  Základné vplyvy modifikujúce stratégie vo vzdelávaní a odbornej príprave
  ...
  Európsky priestor odborného vzdelávania a prípravy, Kodanský proces a jeho nástroje
  (Národná) vysokoškolská politika, ekon. a neekonomické nástroje, trhové a netrhové nástroje
  Národná sústava kvalifikácií
  Nástroje na ovplyvňovanie dopytu a ponuky po učiteľoch
  Kritériá hodnotenia kvality vzdeláv. systému, metódy evelvácie vzdelávacích politík

Zdroje:
 • prednášky
 • študijný materiál