Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Etológia psov - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42500
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
3 593 x
Autor:
zpke28
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Etológia, definícia, pojem, interdisciplinárne vzťahy; správanie - podstata, základné formy, definície
význam slova: ethos - správanie, logos - veda predmet výskumu: pozorovanie správania živočíchov definícia: biologická disciplína ktorá sa zaoberá všeobecnou aktivitou, životnými prejavmi, vrodeným a naučeným správaním živočíchov delenie etológie: Etológia študuje prirodzené správanie sa zvierat v ich prirodzenom prostredí, Zoopsychológia skúma myslenie, učenie sa zvierat, Animálna psychiatria študuje abnormálne správanie sa zvierat, Porovnávacia psychológia zaoberá sa porovnávaním psychologických procesov u ľudí a zvierat Cieľom etológie je skúmať vrodené a naučené prejavy živočíchov a ich schopnosti adaptovať sa na najrôznejšie životné prostredie a úspešne reagovať na jeho zmeny. Okrem toho etológia skúma aj evolúciu prvkov správania a jeho biologický význam. Správanie je: inštinktívne, druhovo špecifické a stereotypné (sústavne sa opakujúce), flexibilné, medzidruhovo nediferencované (závislé od podmienok prežitia), špecifický druhový prejav zvieraťa, autonómny, pretrvávajúci v jeho konvenčnom prostredí, účelovo variabilný, podmieňovateľný, s tendenciou dosiahnuť uspokojenie primárnych a sekundárnych životných potrieb životné potreby: primárne (jesť, piť..), sekundárne (psychologické uspokojenie) normálne správanie je výsledkom spoluúčinnosti: fyziologickej resp. genetickej determinácie, minulou skúsenosťou - pozitívnym zážitkom, učením, aktuálnym stimulom Vrodené: fylogeneticky a ontogeneticky podmienené, správanie nenaučeného vrodeného typu, motivuje k uspokojeniu základných potrieb Naučené: činnosť jedinca ktorá sa na opakovaný podnet fixuje; je to každá zmena správania ktorá sa objavuje na základe skúsenosti
2. História výskumu správania zvierat
Prvé pozorovania: pravek - človek svojím životom závisel od zvierat, ak chcel uloviť korisť musel poznať osobitosti v správaní zvierat. Získané vedomosti mu umožnili neskôr rozvíjať i domestikáciu. Aristoteles - prvé ucelené systematické záznamy získané pozorovaním zvierat vydal už 300 rokov pred narodením Krista Výskum správania sa zvierat prebiehal v troch líniách...

Kľúčové slová:

etológia

správanie

sociálne správanie



Obsah:
 • 1. Etológia, definícia, pojem, interdisciplinárne vzťahy; správanie - podstata, základné formy, definície
  2. História výskumu správania zvierat
  3. Konrad Lorenz - prínos pre rozvoj etológie
  4. Základné mechanizmy regulácie správania - nervová sústava a jej funkcie, vegetatívny a hormonálny systém
  5. Vplyvy vonkajšieho prostredia na správanie
  6. Význam kľúčového podnetu pre vrodené správanie, spúšťače správania, nadoptimálne podnety
  7. Regulácia vrodeného správania - inštinktívne správanie, Tinbergenova schéma hierarchie vrodeného správania
  8. Motivačné aspekty správania- motivačný cyklus
  9. Vysvetlite Lorenzov psychohydraulický model, preskokové správanie, ritualizované správanie, intenčné správanie a ambivalentné pohyby
  10. Modifikácia správania skúsenosťami - učenie, predpoklady a klasifikácia
  11. Klasické (Pavlovské) podmieňovanie (reakcie I. a II. typu, operačné učenie)
  12. Učenie v prírode, fylogenéza, limity učenia
  13. Zložité formy učenia, kognitívne procesy, myslenie zvierat
  14. Zmyslový a motorický aparát psa ako predpoklad správania
  15. Komunikácia psov
  16. Sociálne správanie, typy sociálnych spoločenstiev zvierat, sociálne prejavy a vzťahy
  17. Ontogenéza správania, dozrievanie prejavov správania
  18. Genetika správania
  19. Stres a adaptácia, mechanizmus stresových reakcií
  20. Stres, distres, deprivácia, frustrácia, frustračná a deprivačná tolerancia
  21. Etologický výklad welfare - definícia, kritéria, požiadavky
  22. Metodológia a metódy výskumu správania, metódy na meranie receptívnych vlastností, na zisťovanie procesu učenia
  23. Metodológia a metódy výskumu správania, metódy na meranie individuálnych vlastností, na meranie vplyvu sociálnej deprivácie
  24. Evolúcia a domestikácia psa, rozdiely v správaní medzi vlkom a psom
  25. Etogram psa
  26. Etogram psa - agonistické správanie
  27. Ontogenéza psa - vývojové fázy
  28. Socializácia a habituácia, imprinting - význam
  29. Emócie a emotívne správanie - neurofyziologický základ, rozdelenie,
  30. Emočné konštitúcie psov, najvýznamnejšie emócie a ich prejavy
  31. Temperament psov, metódy zisťovania
  32. Vedomie zvierat - forma a obsah, komparácia
  33. Psychosociálne vzťahy človek - pes
  34. AAI - história, pojmy, typy programov
  35. Pes a jeho využite v AAI
  36. Poruchy správania psov - príčiny vzniku, rozdelenie
  37. Neurologický základ správania, najvýznamnejšie neurotransmitery
  38. Behaviorálna terapia porúch správania
  39. Význam a postupy behaviorálneho poradenstva pri terapii porúch správania psov
  40. Agresivita psov, rozdelenie, neurofyziologický základ správania
  41. Dominantná agresivita, príčiny vzniku, terapia
  42. Defenzívna agresivita, príčiny vzniku, terapia
  43. Nadmerná submisivita, extrémna vokalizácia, nežiaduca eliminácia, príčiny vzniku, terapia
  44. Nežiaduce digestívne správanie, príčiny vzniku, terapia
  45. Separačná anxieta, neurofyziologický základ správania, príčiny vzniku, symptómy, terapia
  46. Stereotypné správanie, neurofyziologický základ správania, príčiny vzniku, symptómy, terapia
  47. Strach a fóbia, neurofyziologický základ správania, príčiny vzniku, symptómy, terapia