Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Verejná správa, štátna správa

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2408
Posledná úprava
02.12.2016
Zobrazené
2 585 x
Autor:
bleabygirl
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľavedomá ľudská činnosť založená na zákone, spočívajúca v osobitnom uskutočňovaní mocensko-organizátorských funkcií štátu zabezpečujúcich v procese spoločnej činnosti ľudí na dosiahnutie požadovaných úloh a zvýrazňujúce pritom prvky demokracie, odbornosti a vedeckosti.
Subjekt správy má potrebnú moc a mocenské prostriedky, aby mohol úspešne plniť funkcie správy.
Správa v širokom slova zmysle - rozumieme každú cieľavedomú ľudskú činnosť, smerujúcu k dosiahnutiu určitého účelu a cieľa.
Správa v úzkom zmysle slova - rozumieme štátno mocenskú činnosť, ktorou sa má dosiahnuť uskutočnenie verejného záujmu.
Pre správu štátu je charakteristický inštitút verejnej moci.
Verejná moc -jedná sa o legitímnu právom sankciovanú schopnosť ovplyvňovať jednotlivé subjekty spoločenských vzťahov a ich správanie, nezávisle od ich vôle.
Verejná správa - predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, vykonávajúce správu verejných záležitostí.
Pozostáva zo štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnych korporácii
Verejná správa a súkromná správa - či ide o činnosť sledujúcu súkromné ciele alebo verejný záujem.

Kľúčové slová:

verejná správa

správne právo

vymáhanie

zastúpenie

lehota

účastníci konania

samosprávaObsah:
 • Pojem správa
  Zákony
  71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) z 29. júna 1967
  460/1992 Zb. - Ústava SR
  Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a samosprávne kraje
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) - účinný od 1. 1. 1968