Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Fyzikálna chémia - ťahák

«»
Prípona
.doc
Typ
ťahák
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3194
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
1 136 x
Autor:
sysleey
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

Pojmy ,ktoré vyjadrujú vlastnosti hmotných objektov a majú súčasne kvalitatívny i kvantitatívny charakter sa nazývajú veličiny. Každá veličina má svoju jednotku,ktorá predstavuje takú jej relatívnu veľkosť,ktorej číselná hodnota sa rovná 1.
Stavové-závisia len od stavu nie od spôsobu ako sa objekt do daného stavu dostal(V,p,n)

Kľúčové slová:

fyzikálna chémia

skupenstvo

plyn

kohézny tlak

reciprocitaObsah:
 • 1. Stavové a procesové veličiny,celkový difere nciál,všeobecná stavová rovnica,vzťah medzi koeficientami izotermi ckej stlačiteľ nosti , objemovej roztiaž nosti  a teplotnej rozpínavosti .
  2. Charakteris.skupenských stavov,ideálny plyn, stavová rovnica a zákony (boylerov,gay-lucassov acharlesov,charlesov agay-lucasov,avogardov) ideálneho plynu. ideálna zmes plynov,daltonov a amagatov zákon
  3. Kinetická teoria id.plynu v homog.gravit.poli(laplaceova boltzmanova robnica),boltzmaniove rozdelenie molekúl id.pl. podľa energií,boltzmanov zákon,boltzm.faktor
  4. Rozdelenie molekúl id. plynu v homogénnom gravitačnom poli(lap laceova boltzmanova rovnica),boltzmanove rozdelenie molekúl ideálneho plynu podľa energií, boltzmannov zákon, boltzm.faktor
  5. Maxwellovo rozdelenie molekúl plynu podľa ich rýchlostí. jedno-,dvoj- a troj- rozmerný plyn (maxwellov zákon rozdelenia rýchlostí).najpravdepodobne jšia stredná, stredná kvadrat. rýchlosť.
  6. Zrážky medzi molekula mi a maxwellova stredná voľná dráha. (kolízny priemer, stredná relatívna rýchlosť, frekvencia zrážok jednej molekuly, celková frekvencia zrážok medzi rovnakými a medzi rôznymi moleku lami. stredná voľná dráha)
  7. Reálne plyny. van der waalsova stavová rovnica, skutočný(vlastný) objem molekúl b,kohézny tlak . priebeh izoteriem v p-v diagrame. viriálne rozvoje,kompresibilný faktor
  8. Kritický stav plynu a van der waalsova rovnica, teoréma korešpondujúcich stavov, generalozovaný kompresibilný diagram.
  9. Kvapaliny,štruktúra kvapalín, tlak nasýtených pár a var kvapalín, trouto- novo pravidlo. povrchové napätie, kapilárna elevácia a depresia
  10. Tuhé látky, amorfné látky, ideálny a reálny kraštál. kryštálová štruk -túra a kryšt.mriežka (lineárna, rovinná, priesto- rová).základná bunka a mriežkové parametre p,a,b,c,i,f a r centrované....
  ....
  ...
  ...
  30 Koligatívne vlastnosti- zvýšenie teploty varu. aplikácia pri stanovení molových hmotnosti.
  31,koligatívne vlastnosti- zníženie teploty tuhnutia aplikácia pri stanovení mólových hmotností.
  32.Koligatívne vlastnosti.osmotický tlak. aplikácia pri stanovení mólových hmotnosti
  33. Kondenzované sústavy. dvojzložkové sústavy fázový diagram...
  34.Trojzložková sústava - obmedzene miešateľné kvapaliny, typy fázových diagramov, gibbsov δ. rozdeľovací zákon
  35.Chemické rovnováhy, reakčná gibssová energia.štand. reakčná gibbs. energia, reakč. izoterma. rovnovažn. konš. výpočet rovnovaž. konšt
  36.Rovnovážna konštanta homogénnych plynných reakcií. štandardné stavy a vzťahy medzi jednotli vými rovnovážnymi konštantami
  37.Rovnováhy v kvapalných roztokoch, raoultov (k(t,p =kx) a henryho (k(t,p) = kc, kp štand. stavy, rovnováha v heterogénnych sústavách.
  38-závislosť termody namickej rovnovážnej konšt. od t a p. vpliv zásahu do zloženia a podmienok reakcie na výťažok reakcie.
  39.Nernstová tepelná teoréma 3. zák. termody namiky. výpočet absolut nej hodnoty entrópie.
  40. Základy nerovnovážnej termodynamiky, (termod. sily, toky veličín). onsa gerova rovnica, onsa gerov princíp reciprocity