Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Metodológia písania odborných prác

«»
Prípona
.pdf
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14060
Posledná úprava
23.05.2022
Zobrazené
495 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dôležitou súčasťou štúdia na vysokej škole je vyhotovenie odbornej písomnej práce, ktorá rozširuje odborný rozhľad.
So štúdiom, vzdelávaním a výskumom na vysokej škole je spojený určitý spôsob a metóda realizácie, ktoré sú potrebné pri písaní vedeckej práce. Je dôležité, aby zásady jej vypracovania boli jednotné, zrozumiteľné a prehľadné. Metóda realizácie v sebe zahŕňa prvky s medzinárodným dosahom a tie charakterizujú samotnú vysokú školu. Týka sa to, samozrejme, celej činnosti školy.
Jedným z prvkov metódy štúdia vzdelávania a výskumu je metodika prípravy a písania seminárnych, diplomových, dizertačných, atestačných, habilitačných a ostatných odborných prác.
Pri ich vyhotovovaní treba zachovávať určité pravidlá a normy, ktoré sú stanovené na tento účel. Niektoré sa týkajú vonkajšej úpravy a majú viac technický charakter, iné vyjadrujú pravidlá obsahovej štruktúry.
Cieľom tejto publikácie je v krátkosti poskytnúť študentom Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove metodiku prípravy a písania takýchto prác s osobitným zreteľom na bakalárske a magisterské štúdium. Obsahuje metodický postup a kritéria, ktoré treba zachovať pri písaní týchto prác.
Metodika spracovania písomných prác vychádza predovšetkým z odbornej publikácie Dušana Meška, Dušana Katuščáka a kol.
Autori tejto publikácie ju napísali z dvoch dôvodov.
Prvým je snaha pomôcť pri zavádzaní medzinárodných noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na prípravu a úpravu školských, záverečných a kvalifikačných prác.
Druhým je úsilie postupne zjednotiť značne nevyrovnanú prax úpravy prác a podnietiť autorov, zadávateľov a posudzovateľov vysokoškolských a kvalifikačných písomných prác, aby postupne zlepšovali ich úpravu, dizajn a vzhľad.
Nikto nevie všetko, všetci sa musíme neustále učiť.
Príručka nerieši „čo písať“ ale „ako na to“ - „ako to urobiť“.
...

Kľúčové slová:

písanie

písanie prác

seminárna práca

referát

okraj

úprava strany

titulná práca

titulná strana

abstrakt

obsah

citát

citátcia

bibliografia

Katuščák

autor

tvorba prácObsah:
 • Úvod -5-
  1 Seminárna práca -6-
  1.1 Orientačné rozdelenie seminárnej práce (referátu) -6-
  1.2 Rozsah seminárnej práce -7-
  1.3 Okraje a úprava strany seminárnej práce -7-
  1.4 Seminárna práca - s titulnou stranou -7-
  1.5 Seminárna práca - bez titulnej strany -7-
  1.6 Abstrakt a obsah seminárnej práce -7-
  1.7. Hlavný text seminárnej práce -8-
  1.8 Citáty v seminárnej práci -8-
  1.9 Päta v seminárnej práci -8-
  1.10 Bibliografické odkazy v seminárnej práci -8-
  2 Záverečné práce -9-
  2.1 Bakalárska práca -9-
  2.2 Diplomová práca -9-
  2.3 Časti práce -9-
  2.3.1 Obal -10-
  2.3.2 Titulný list -10-
  2.3.3 Abstrakt -11-
  2.3.4 Obsah (osnova práce) -11-
  2.3.5 Zoznam ilustrácií a tabuliek -11-
  2.3.6 Zoznam skratiek a značiek -11-
  2.3.7 Úvod -12-
  2.3.8 Jadro práce -12-
  2.3.9 Záver -12-
  2.3.10 Zoznam použitej literatúry -13-
  2.3.11 Prílohy -13-
  2.4 Formálna stránka úpravy práce -13-
  3 Citovanie a bibliografické odkazy -15-
  3.1 Citát -15-
  3.2 Citácia -15-
  3.3 Odkazy - citácie pod čiarou -16-
  3.4 Odkazy a citovania v Zozname použitej literatúry -18-
  4 Ďalšie poznámky k písaniu odborných prác -19-
  4.1 Terminológia - správne písanie niektorých slov -19-
  4.2 Pokyny pre písanie príspevkov (odborných článkov) -21-
  4.3 Pokyny autorom -21-
  Zoznam použitej literatúry -22-
  Prílohy -23-

Zdroje:
 • BEDNÁROVÁ, L.: Písomnosti v našom živote. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Príroda, s. o., 2005, 80 s. ISBN 80-07-01192-7.
 • DANCÁK, F.: Metodické pokyny pre písanie diplomovej práce. Prešov : GBF PU, 2001, 20 s.ISBN 80-88933-07-2.
 • DOLINSKÝ, J. - CENIGOVÁ, R.: Metodológia. Bratislava : Aloisianum, 1999.
 • KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava : Stimul, 1998.
 • KIMLIČKA, Š.: Publikačná činnosť. Bratislava : Stimul 1997.
 • KOLEKTÍV AUTOROV: Pravidlá slovenského pravopisu. 2. dopl. vyd. Bratislava : VEDA - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998, 574 s. ISBN 80-224-0532-9.
 • MEŠKO, D. - KATUŠČÁK, D. - FINDRA, J. a kolektív: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Martin : Osveta, spol. s r. o., 2006, 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
 • SPUCHĽAK, J.: Metodika prípravy a písania diplomovej práce. Spišské Podhradie : RKCMBF UK, 2000, 42 s. -. Služba a úloha Katolíckej cirkvi v spoločenských komunikačných prostriedkoch. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Vojtaššáka, 2000, 200 s. ISBN 80-7142-094-8.
 • STN 01 6910 : Pravidlá písania a úpravy písomnosti. Bratislava : SÚTN, 1999, 56 s.
 • TOKÁROVÁ, A. - LUKÁČ, M. - BALOGOVÁ, B.: Pokyny na vypracovanie seminárnej, ročníkovej a diplomovej práce v študijných odboroch sociálna práca a andragogika. 1. vyd. Prešov : Akcent print, 32 s. ISBN 80-968367-8-1.