Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Druhy sociálnych služieb (predmet Sociálne služby)

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40708
Posledná úprava
21.10.2012
Zobrazené
1 493 x
Autor:
maria.studena
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Druhy sociálnych služieb
Ak ste sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, môžete mať nárok na využívanie tzv. sociálnych služieb. Sociálne služby upravuje nový zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorý nahradil predchádzajúcu úpravu tzv. sociálnej pomoci. Cieľom poskytovania sociálnych služieb je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb, podporenie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a prevenciu sociálneho vylúčenia, a zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb osôb.

Zákon rozlišuje nasledovné druhy sociálnych služieb:
• sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v ubytovacích zariadeniach, • sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (najmä pomoc pri starostlivosti o dieťa),
• sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku (opatrovateľská služba, prepravná služba, sprievodcovská služba a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok),
• sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií,
• podporné služby (odľahčovacia služba, pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností, poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, v integračnom centre, v jedálni, v práčovni, v stredisku osobnej hygieny).
Sociálne služby môžu využívať občania Slovenskej republiky, cudzinci – občania EHP, a cudzinci s povolením na prechodný alebo trvalý pobyt...

Kľúčové slová:

sociálne služby

druhy sociálnych služieb

domov sociálnych služieb

nocľaháreň

opatrovateľská služba

útulokObsah:
 • Druhy sociálnych služieb
  1. Sociálne služby na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach
  Nocľaháreň
  Útulok
  Domov na pol ceste
  Nízkoprahové denné centrum
  Zariadenie núdzového bývania
  2. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi
  Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
  Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti
  Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
  3. Sociálne služby pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom a dôchodcov
  Konanie o odkázanosti
  Posudková činnosť
  Zariadenie podporovaného bývania
  Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov)
  Zariadenie opatrovateľskej služby
  Rehabilitačné stredisko
  Domov sociálnych služieb
  Špecializované zariadenie
  Denný stacionár
  Opatrovateľská služba
  Prepravná služba
  Sprievodcovská služba a predčitateľská služba
  Tlmočnícka služba
  Sprostredkovanie osobnej asistencie
  Požičiavanie pomôcok
  4. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
  Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
  Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
  Podporné služby
  Odľahčovacia služba
  Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
  Denné centrum
  Integračné centrum
  Jedáleň
  Práčovňa
  Stredisko osobnej hygieny