Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Vypracovanie otázok z predmetu Riadenie bezpečnostných systémov

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41371
Posledná úprava
23.05.2016
Zobrazené
3 130 x
Autor:
veronika.nika35
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1/ Charakterizujte pojem „Bezpečnosť“ a východiská, ktoré sprevádzajú jej postavenie v medzinárodnom meradle.
BEZPEČNOSŤ ako slovné vyjadrenie pomenováva bezpečnosť osoby, skupiny osôb, národov, národností, štátov a ďalších zoskupení osôb. Obava o svoju bezpečnosť sprevádza každého z nás v prostredí, ktoré nie je dostatočne chránené alebo také znaky nevykazuje Útok na osobnú, alebo spoločenskú bezpečnosť bol povýšený na významnú stratégiu dosahovania osobných záujmov. Zaistenie bezpečnosti vo všetkých sférach ľudskej existencie je hlavným poslaním bezpečnostných manažérov, ako vrcholových riadiacich pracovníkov.
Zaistenie bezpečnosti štátu či už vnútornej / zabezpečenie bezpečnosti osôb, majetku, boj proti trestnej činnosti a pod. / ako aj vonkajšej / obrana štátu, zahraničná politika a pod. / je jednou zo základných funkcií štátu.
...

2/ Charakterizujte ľudský faktor ako základný činiteľ organizácie a riadenia
Ľudský faktor zohrával, zohráva a aj budúcnosti bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v činnosti organizácie a riadenia. Medzi všeobecné zásady vedenia ľudí v činnosti manažérov patria :
- deľba práce
- autorita
- disciplína
- jednotné príkazy
- jednoliatosť vedenia
- podriadenie osobných záujmov záujmom ostatných
- ocenenie
- centralizácia
- hierarchia
- harmónia
- zodpovedné zaobchádzanie s ľuďmi
- stabilita personálu
- iniciatíva
- duch spolupatričnosti
...

3/ Charakterizujte postavenie a význam manažéra pri riadenie bezpečnostných procesov
Pod pojmom riadenie sa všeobecne rozumie informačno-rozhodovacie pôsobenie vedúceho aparátu odovzdávané informačnými kanálmi, ktoré vyplývajú z organizačných vzťahov na organizačné články reálnej sféry s úsilím dosiahnuť ciele organizácie prostriedkami nevyhnutnými na ich dosiahnutie.
Riadenie sa definuje ako proces plánovania, organizovania, velenia a kontrolovania práce členov organizácie, prostredníctvom využívania všetkých dostupných prostriedkov organizácie na dosiahnutie cieľov. Riadiť znamená pôsobiť, aby podriadený sa zachoval podľa želaní riadiaceho pracovníka. Velenie / spravovanie / je súbor určených činnosti a pôsobení, ktoré sú prejavom spoločenského vzťahu - moci medzi človekom, ktorý riadi a ľuďmi i prostriedkami ktoré riadi. Riadenie sa opiera o moc, ktorú ma riadiaci nad podriadenými a nazýva sa organizačnou mocou.
...

Kľúčové slová:

bezpečnosť

bezpečnostné systémy

fyzická ochrana objektov

riadiace bezpečnostné procesy

audit bezpečnostného systémuObsah:
 • 1/ Charakterizujte pojem „Bezpečnosť“ a východiská, ktoré sprevádzajú jej postavenie v medzinárodnom meradle.
  2/ Charakterizujte ľudský faktor ako základný činiteľ organizácie a riadenia
  3/ Charakterizujte postavenie a význam manažéra pri riadenie bezpečnostných procesov
  4/ Zhodnoťte význam plánovania a jeho miesto v systéme riadenia bezpečnostných systémov.
  5/ Charakterizuje riadenie v všeobecnosti, jej pojem a význam.
  6/ Definujte dôležitosť informácie v činnosti manažéra a ich využitie v praxi.
  7/ Charakterizujte organizačné a rozhodovacie metódy ako súčasť riadenia.
  8/ Zhodnoťte podmienky a dôsledky rozhodovania v práci manažéra.
  9/ Charakterizujte význam bezpečnosti a systémové vlastnosti objektov ako základ na zistenie nežiaduceho stavu.
  10/ Popíšte technické prostriedky ochrany objektov ako významný faktor bezpečnosti firmy.
  11/ Charakterizuje fyzickú ochranu objektov ako nedeliteľnú súčasť pri zabezpečovaní ochrany objektov strategického významu.
  12/ Charakterizujte prípravu a vzdelávanie manažérova pracovníkov ako nevyhnutný proces pre správne fungovanie firmy.
  13/ Definujte pojem strategický manažment a riadenie bezpečnostné o systému.
  14/ Charakterizujte informačný systém v riadení bezpečnostných systémov
  15/ Charakterizujte organizačné a rozhodovacie metódy ako techniky riadenia.
  16/ Rozoberte riadiace bezpečnostné procesy
  17/ Charakterizujte funkcie bezpečnostného riadiaceho procesu.
  18/ Charakterizujte význam osobných údajov ako prvok spoľahlivosti práce manažéra.
  19/ Objasnite obsah auditu bezpečnostného systému