Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI

«»
Prípona
.rar
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
14,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45837
Posledná úprava
04.05.2015
Zobrazené
3 573 x
Autor:
erikadv
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 Podstatné kategórie makroekonómie. Pôvod makroekonómie. Hrubý domáci produkt. Ekonomický rast. Nezamestnanosť. Inflácia. Deficit, dlh a prebytok.

Makroekonómia ako relatívne samostatná časť ekonómie skúma fungovanie ekonomiky ako jedného celku. Analyzuje rozhodujúce tendencie vývoja národného hospodárstva, zaujíma sa o jeho minulosť, prítomnosť i budúcnosť z hľadiska najdôležitejších ekonomických procesov. Rieši triádu otázok - čo , ako a pre koho vyrábať na národohospodárskej úrovni. Pri svojom skúmaní si kladie celý rad otázok a hľadá na ich odpovede. Medzi nimi majú významné postavenie otázky týkajúce sa výkonnosti a efektívnosti jednotlivých ekonomík, príčin a foriem nezamestnanosti, zmien v cenovej hladine, cyklického vývoja ekonomík, štátneho rozpočtu a menovej politiky a podobne.
Podstatné kategórie makroekonómie - pôvod makroekonómie, hrubý domáci produkt , ekonomický rast, nezamestnanosť, inflácia, deficit, dlh, prebytok

Kľúčové slová:

HDP

agregátna ponuka

dopyt

fiškálna a monetárna politikaObsah:
 • 1. Podstatné kategórie makroekonómie. Pôvod makroekonómie. Hrubý domáci produkt. Ekonomický rast. Nezamestnanosť. Inflácia. Deficit, dlh a prebytok.
  2. HDP z vecného a hodnotového hľadiska. Vysvetlenie pojmov a podstaty rôznych makroekonomických ukazovateľov (HDP, HNP, medziprodukt). Subjekty participujúce pri tvorbe HDP. Meranie HDP - výdavkový, dôchodkový a produkčný prístup.
  3. Pojmy potenciálny, reálny, nominálny produkt a deflátor. Prepočet nominálneho HDP na reálny. Tieňová ekonomika a ekonomický blahobyt
  4. Agregátna ponuka, determinanty jej priebehu. Vplyv hodinovej mzdy na agregátnu ponuku. Vzťah agregátna ponuka a potenciálny produkt. Produkčná medzera. Krátkodobá a dlhodobá agregátna ponuka. Posun kriviek agregátnej ponuky. Grafické znázornenie.
  5. Agregátny dopyt, determinanty jeho priebehu. Dôvody klesania agregátneho dopytu. Zmeny v agregátnom dopyte. Grafické znázornenie. Substitučný a dôchodkový efekt.
  6. Makroekonomická rovnováha ekonomiky. Agregátny dopyt a agregátna ponuka. Grafická analýza, determinanty. Makroekonomická rovnováha v krátkom a dlhom období.
  7. Inflačné a recesná medzera. Dôvody vzniku. Grafická interpretácia. Spôsoby riešenia stavu recesie a inflácie. Momentálne tendencie na Slovensku.
  8. Trh práce - zamestnanosť a nezamestnanosť. Ekonomické a sociálne účinky nezamestnanosti. Pojmy zamestnaní, nezamestnaní, pracovná sila, mimopracovná sila. Nezamestnanosť a jej typy.
  9. Pružná a nepružná mzda a ich vplyv na typy nezamestnanosti. Prirodzená miera nezamestnanosti. Vzťah inflácie a nezamestnanosti. Philipsová krivka. Politika znižovania nezamestnanosti. Nezamestnanosť v eurozóne - porovnanie krajín.
  10. Spotreba, úspory a investície. Vplyv spotreby na ekonomický rast. Spotrebná funkcia a funkcia úspor. MPC a MPS, ich charakteristika a výpočty.
  11. Fiškálna politika. Typy rozpočtov. Príjmová a výdavková časť. Postup pri schvaľovaní rozpočtov. Aktuálny rozpočet Slovenskej republiky.
  12. Nástroje fiškálnej politiky. Zabudované stabilizátory. Zámerné diskrétne opatrenia. Dane ako determinujúci faktor. Delenie daní a ich príjemcovia.
  13. Typy fiškálnej politiky. Expanzívna a reštriktívna fiškálna politika (grafické znázornenie aplikácie nástrojov v prípade makroekonomickej nerovnováhy).
  14. Problematika multiplikátorov. Multiplikátor vládnych výdavkov. Daňový multiplikátor. Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu. Autonómne a indukované plánované výdavky. Vplyv multiplikátorov na HDP.
  15. Plánované agregátne výdavky a reálny HDP. Stav recesie a konjunktúry. Príčiny a riešenie stavov. Aplikácia nástrojov hospodárskych politík.
  16. Peniaze. Funkcie peňazí. Motív držby peňazí. Peňažné agregáty. Menové sústavy, znaky a ich charakteristika.
  17. Banková sústava. Centrálna banka a komerčné banky. Typy bánk. Jednostupňový a dvojstupňový bankový systém. Momentálny stav bankovej sústavy na Slovensku.
  18. Dopyt a ponuka peňazí na makroúrovni. Vplyv zmeny množstva peňazí na peňažnú rovnováhu. Úrokové sadzby. Štruktúra úrokov. Nástroje centrálnej banky. Priame nástroje. Nepriame nástroje.
  19. Monetárna politika. Nástroje monetárnej politiky. Reštriktívna a expanzívna monetárna politika. Grafické znázornenie aplikácie nástrojov v prípade makroekonomickej nerovnováhy.
  20. Európska centrálna banka. Nástroje ECB. Štruktúra, predstavitelia. Európska únia a eurozóna. Európsky systém centrálnych bánk. Konvergenčné kritériá.
  21. Inflácia, jej podstata. Typy inflácie. Dopytová a ponuková inflácia. Grafické znázornenie. Jadrová inflácia.
  22. Meranie inflácie. Spotrebný kôš. Vplyv inflácie na ekonomiku. Inflácia v eurozóne - porovnanie krajín.
  23. Cyklický vývoj ekonomiky. Ekonomický rast a hospodárske cykly. Zdroje ekonomického rastu. Príčiny cyklického vývoja.
  24. Teórie ekonomického rastu. Fázy ekonomického cyklu. Exogénne a endogénne teórie cyklického vývoja. Grafické znázornenie.
  25. Trhové zlyhania a pôsobenie štátu na mikroekonomické subjekty. Trhové zlyhania a ich príčiny. Úlohy štátu. Nedokonalá konkurencia a monopolná sila. Externality a podmienky efektívnosti. Pozitívne externality a negatívne externality.

Zdroje:
 • vlastné vypracovanie
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko