Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Verejná správa, ekonómia a ekonomika - vypracované štátnicové otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
181 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42484
Posledná úprava
27.12.2013
Zobrazené
2 023 x
Autor:
silvuskakovacova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. Základné problémy organizácie ekonomiky a tri základné otázky

- čo vyrábať, ako vyrábať a pre koho vyrábať. Základné ekonomické zákony a ich charakter. Každá spoločnosť musí riešiť tri základné ekonomické problémy:
- čo vyrábať (aké statky a služby)
- ako vyrábať (aké technológie majú byť použité)
- pre koho vyrábať (problém rozdeľovania vytvorených dôchodkov)

Čo vyrábať
Cieľom ekonomickej činnosti je uspokojovanie ľudských potrieb. Človek má veľké množstvo potrieb a tie uspokojuje pomocou voľných statkov, služieb, ako aj predovšetkým prostredníctvom ekonomických statkov a služieb. Ekonomická teória sa zaujíma o ekonomické statky. Aby sme statok mohli označiť ako ekonomický, musí spĺňať dve podmienky: 1. ekonomický statok uspokojuje nejakú potrebu 2. ekonomický statok musí byť vzácny (ak je k dispozícii v neobmedzenom množstve, stráca svoj ekonomický charakter, napr. vzduch je užitočný, nie je však vzácny, jeho množstvo je zatiaľ, vzhľadom na potreby ľudstva neobmedzené, nie je teda ekonomickým, ale voľným statkom) Keďže potreby človeka sú prakticky neobmedzené, zatiaľ čo výrobné zdroje sú obmedzené, vzniká problém voľby statkov, ktoré sa majú vyrábať. Otázka „čo vyrábať“ môže mať napr. tieto konkrétne podoby: majú sa výrobné zdroje orientovať na výrobu hmotných statkov alebo na poskytovanie služieb? Treba uprednostniť skôr investičné statky, ktoré zabezpečia prírastok spotreby v budúcnosti alebo spotrebné statky, ktoré prinášajú obyvateľstvu upokojovanie potrieb bezprostredne?

Ako vyrábať?
Výrobné zdroje sú vzácne, preto ich treba využívať čo najlepšie. Využívanie vzácnych zdrojov je založené na uskutočňovaní takej voľby, ktorá prinesie maximálne možné uspokojenie potrieb pri minimálnych nákladoch. Je otázkou voľby výrobných technológií. Jej podoby: Treba zvoliť také výrobné postupy, ktoré si vyžadujú veľký objem kapitálu a zároveň malý objem práce alebo skôr také, kde sú tieto pomery opačné? Aké zdroje je vhodné využívať na výrobu elektrickej energie? Obnoviteľné (vietor) a či skôr neobnoviteľné (uhlie)? (hovorí aj o súvislostiach s využívaním surovín)

Pre koho vyrábať?
Výroba statkov a poskytovanie služieb vytvára v danej ekonomike bohatstvo. Toto bohatstvo sa rozdeľuje vo forme dôchodkov medzi rôzne ekonomické subjekty. V súvislosti s rozdeľovaním vyvstáva otázka dôchodkovej rovnosti či nerovnosti. Je potrebné odchýlku medzi najbohatšími a najchudobnejšími zväčšovať? Alebo ju treba, naopak, zmenšovať pomocou nástrojov fiškálnej politiky alebo dôchodkovej politiky?
...

Kľúčové slová:

ekonomika verejného sektora

manažment

ekonómia

výroba

spotreba

produkcia

ekonomické zákony

finančné trhyObsah:
 • 1. BLOK 3
  1. PREDMET EKONÓMIE A JEJ METODOLÓGIA (POZITÍVNA A NORMATÍVNA EKONÓMIA, MIKROEKONÓMIA A MAKROEKONÓMIA, METÓDY SKÚMANIA EKONÓMIE). 3
  KNIHA : Přívarová + Martincová - Všeobecná ekonomická teória 3
  2. ZÁKLADNÉ PROBLÉMY ORGANIZÁCIE EKONOMIKY A TRI ZÁKLADNÉ OTÁZKY - ČO VYRÁBAŤ, AKO VYRÁBAŤ A PRE KOHO VYRÁBAŤ. ZÁKLADNÉ EKONOMICKÉ ZÁKONY A ICH CHARAKTER. 3
  KNIHA : Přívarová + Martincová - Všeobecná ekonomická teória 3
  3. TRHOVÝ MECHANIZMUS A JEHO FUNGOVANIE ( PROCES UTVÁRANIA DOPYTU, PROCES UTVÁRANIA PONUKY A PROCES UTVÁRANIA CENY, PRÍPADY TRHOVEJ NEROVNOVÁHY ). NEDOSTATKY A NEDOKONALOSTI TRHU. 3
  KNIHA : Všeobecná ekonomická teória - Přívarová, Martincová 3
  4. SPRÁVANIE SPOTREBITEĽOV A UTVÁRANIE DOPYTU. KARDINÁLNY A ORDINÁLNY PRÍSTUP K ROVNOVÁHE SPOTREBITEĽA. 3
  KNIHA : Všeobecná ekonomická teória: Přívarová , Martincová 3
  5. ROVNOVÁHA FIRMY V PODMIENKACH DOKONALEJ KONKURENCIE. ROVNOVÁHA FIRMY V PODMIENKACH NEDOKONALEJ KONKURENCIE(MONOPOL, OLIGOPOL A MONOPOLISTICKÁ KONKURENCIA). 3
  KNIHA : Všeobecná ekonomická teória 3
  6. KOLOBEH V MAKROEKONÓMII A MERANIE VÝKONNOSTI EKONOMIKY - TOK PRODUKTOV A TOK DÔCHODKOV. PRODUKČNÁ, VÝDAVKOVÁ A DÔCHODKOVÁ METÓDA MERANIA MAKROEKONOMICKÝCH VÝSLEDKOV. MAKROEKONOMICKÉ VELIČINY - HDP A HNP, CDP A CNP, ND, NEW, HDI. 3
  KNIHA : Všeobecná ekonomická teória 3
  7. VZŤAH MEDZI SPOTREBOU, ÚSPORAMI A INVESTÍCIAMI. SPOTREBNÁ FUNKCIA A FUNKCIA ÚSPOR. INVESTÍCIE A PRVKY OVPLYVŇUJÚCE ICH VEĽKOSŤ, DOCHODKOVOTVORNÝ A KAPACITNOTVORNÝ EFEKT. 3
  KNIHA : Přívarová -Martincová: Všeobecná ekonomická teória 3
  8. HOSPODÁRSKA POLITIKA - JEJ PODSTATA, CIELE A NÁSTROJE. ÚLOHA ŠTÁTU V TRHOVEJ EKONOMIKE. KEYNESOVSKÝ, NEOKEYNESOVSKÝ A KONZERVATÍVNY TYP HOSPODÁRSKEJ POLITIKY. 3
  KNIHA : Přívarová -Martincová: Všeobecná ekonomická teória 3
  9. NEZAMESTNANOSŤ - JEJ MERANIE A FORMY. DOBROVOĽNÁ A NEDOBROVOĽNÁ NEZAMESTNANOSŤ. PRIRODZENÁ MIERA NEZAMESTNANOSTI. SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DÔSLEDKY NEZAMESTNANOSTI. 3
  KNIHA : Kniha VET - M. Přívarová 3
  10. MEDZINÁRODNÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA, PRÍČINY JEJ VZNIKU, PODSTATA A FORMY NA MIKROÚROVNI A MAKROÚROVNI. EURÓPSKA ÚNIA A SÚČASNÝ STAV. 3
  ...
  39. ÚLOHA VEREJNEJ SPRÁVY V PROCESE ZJEDNOCOVANIA EURÓPY, SÚVISLOST MEDZI EURÓPSKOU INTEGRÁCIOU A REFORMAMI VEREJNEJ SPRÁVY. 3
  KNIHA : Hamalová, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy, 2. cast: Organizácia verejnej správy, Merkury 2008 3
  detto 3
  KNIHA : Hamalová, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy, 2. cast: Organizácia verejnej správy, Merkury 2008 3
  40. EURÓPSKE ŠTANDARDY VEREJNEJ SPRÁVY: OTVORENOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A PREDVÍDATEĽNOSŤ, VÝKONNOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ A ZODPOVEDNOSŤ 3
  KNIHA : Hamalová, M.: Teória, riadenie a organizácia verejnej správy, 2. cast: Organizácia verejnej správy, Merkury 2008 3