Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Verejná politika - štátnicové otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
71 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
19975
Posledná úprava
07.06.2011
Zobrazené
7 651 x
Autor:
bimbulka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Štátnicové otázky z Verejnej politiky, Politologie, Rodovej rovnosti a Aktuálne otázky vo VP

1. a) Vymedzte verejnú politiku (VP)ako vednú disciplínu a spoločenskú prax
VP je nový nedávno sformulovaný vedný odbor. Vznikla v 60-tych rokoch 20. storočia. Vznikla z potreby porozumieť špecifickým politickým problémom a faktorom, ktoré ovplyvňujú politiky. VP sa snaží porozumieť tomu čo jednotlivé krajiny a ich reprezentanti robia. VP používa nástroje sociológie, politológie, verejne správy, ekonómie a práva. VP je považovaná za vednú disciplínu sui generis, ktorá prechádza cez mnoho ďalších vedných disciplín. Je multidisciplinárna veda.
VP skúma :
Fungovanie politického procesu a hodnotenie spôsobu tvorby a výsledkov plnenia stratégií a programu vlády ako celku.
Konkrétne sektorové politiky (zahraničnú, sociálnu, hospodársku, bytovú...)
Ako účinkujú konkrétne politické výstupy v reálnom živote (zvýšenie, zníženie daní, zavedenie bezplatného školstva, zmeny v sociálnom či dôchodkovom zabezpečení)
Pojem politika má tri rôzne obsahy polity, politics, policy
Polity – označuje hranice a štruktúry priestoru existujúceho politického poriadku organizovanej spoločnosti (aký politický systém je v danej krajine demokracia, tyrania, autoritatívny režim...)
Politics – je proces stretávania sa názorovo rôznych skupín, ktoré sú nositeľmi ideí v rámci konkrétneho priestoru a politického systému (štruktúra moci v konkrétnom politickom systéme)
Policy – je obsah, výsledok, konkrétna stratégie na základe

5. a) Charakterizujete trojsektorovú reguláciu života spoločnosti ako determinant verejnej politiky v rámci nej osobitne súkromný sektor
Rieši tri základné otázky:
1. Čo vyrábať
2. Ako vyrábať
3. Pre koho vyrábať

Trhová ekonomika je zložitý mechanizmus neuvedomenej koordinácie ľudí, činností a podnikov pomocou systému cien a trhov. Adam Smitsh ako priekopník teoreticko-metodologického vymedzenia trhu, trhového mechanizmu a trhovej ekonomiky sa vyjadril, že bohatstvo občanov môže zvýšiť len nasledovanie osobného záujmu a vytvorenie priestoru pre súkromný obchod. Čim slobodnejšia je konkurencia na trhu, tým väčší bude aj blahobyt jednotlivcov a celej spoločnosti.

Kľúčové slová:

verejná politika

verejná správa

politológia

štátniceObsah:
 • 1.
  a) Vymedzte verejnú politiku (VP)ako vednú disciplínu a spoločenskú prax
  b) Teoretické prístupy v modernej politickej vede a jej metodológia
  c) Akým spôsobom a prečo determinuje verejné politiky štátov EÚ Pakt stability a rastu

  2.
  a) Vymedzte verejnú politiku voči politológii a ekonómii
  b) Uveďte základné rozdiely medzi normatívno-ontologický, kriticko-dialektickým a empiricko-analytickým prístupom v politickej vede a aj hlavných predstaviteľov týchto smerov

  3.
  a) Vymedzte verejnú politiku voči sociológii a právu resp. správnej vede
  c) Ako determinujeme verejné politiky nových členských štátov EÚ ich snaha vstúpiť od Európskej menovej únie a prejsť na spoločnú európsku menu euro

  4.
  a) Charakterizujete trojsektorovú reguláciu života spoločnosti ako determinant verejnej politiky v rámci nej osobitne verejný sektor
  b) Politické procesy, činnosti a vzťahy

  5.
  a) Charakterizujete trojsektorovú reguláciu života spoločnosti ako determinant verejnej politiky v rámci nej osobitne súkromný sektor
  b) Definujte a objasnite tradičné a netradičné subjekty politiky
  c) Charakterizujete silné a slabé prvky verejných politík Írska

  6.
  a) Charakterizujete trojsektorovú reguláciu života spoločnosti ako determinant verejnej politiky v rámci nej osobitne občiansky (tretí) sektor
  b) Klasifikácia politických strán a straníckych systémov podľa vybraných mysliteľov
  c) Charakterizujte špecifické črty verejných politík Nórska

  7.
  a) Vymedzte hranice medzi súkromný a verejným sektorom
  b) Politické strany a záujmové skupiny
  c) Charakterizujte silné a slabé prvky verejných politík Fínska

  8.
  a) Charakterizujete vzťah verejnej politiky a verejnej správy
  b) Porovnajte klasické a moderné teórie demokracie

  9.
  a) Charakterizujte pojem verejný záujem
  b) Ekonomické teórie demokracie a teória racionálnej voľby v politickej vede

  10.
  a) Charakterizujte proces tvorby verejnej politiky a tzv. sekvenčný prístup k nemu
  b) Elististická teória demokracia M.Webera

  11.
  a) Vymedzte pojem efektívnosť v rámci verejnej politiky
  b) Teória pluralistickej demokracie neopluralizmus
  c) Charakterizujte systém Flexicurity

  12.
  a) Vysvetlite substitučný vzťah efektívnosti vo verejnej politike a jeho dosah na verejnú politiku
  b) Sociálna a participačná demokracia

  13.
  a) Charakterizujte externé determinanty efektívnosti vo verejnej politike a osobitne veľkosť štruktúru verejného sektora
  b) Politická kultúra a jej typologizácia

  ...

  29.
  a) Charakterizujte proces výberu aktérov verejnej politky a osobitne základné črty proporcionálneho volebného systému
  b) NR SR a jej miesto, význam a vzťah k ostatným zložkám moci
  c) Násilie páchané na ženách, legislatívne a inštitucionálne nástroje verejnej správy na jeho elimináciu

  30.
  a) Charakterizujte procesu výberu aktérov verejnej politiky a osobitne základné črty zmiešaného volebného systému
  b) Voľby a volebný systém v podmienkach SR
  c) Možnosti a formy zvyšovania participácie žien vo verejnej politike

Zdroje: