Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
102 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45192
Posledná úprava
16.06.2014
Zobrazené
3 624 x
Autor:
juro1989
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Rodinné podniky v rámci malého a stredného podnikania. Ich úloha, význam z makroekonomického hľadiska pre štát. Dôvody vzniku rodinných podnikov, ich osobitá úloha medzi malými a strednými podnikmi.
Veľkosť podnikov v rámci klasifikácie podľa počtu zamestnancov (ZC) - mikropodniky - 1 - 9 ZC (ročný obrat nepresahuje 2 milióny Eur), malé podniky - 10 - 49 ZC (ročný obrat nepresahuje 10 miliónov Eur), stredný podnik - 50 - 249 ZC (ročný obrat nepresahuje 50 miliónov Eur), veľký podnik - 250 a viac ZC.
Rodinné podniky (RP) v rámci malého a stredného podnikania (MSP) - RP je definovaný ako podnik, v ktorom vlastníctvo patrí členom rodiny. RP je tiež riadený členom rodiny alebo potomkom zakladateľa. Vlastníctvo aj riadenie sú teda v rukách členov zakladateľskej rodiny. RP fungujú prevažne ako mikro, malé a stredné podniky. Výsledky vo svete ukazujú, že viac ako 2/3 RP sú malé a stredné podniky. Pre výskum bol RP definovaný ako - vlastníctvo patrí členom rodiny, je riadený rodinou, alebo potomkom zakladateľa, majiteľ má v úmysle svoj podnik odovzdať rodinnému príslušníkovi, okrem majiteľa pracuje v RP ako riadny zamestnanec iný člen rodiny. V Európe tvoria MSP 90 %, zamestnávajú 60 % obyvateľstva, 50 - 70 % sa podieľajú na tvorbe HDP.
Úloha a význam z makroekonomického hľadiska pre štát - úloha - vystupujú do popredia výraznejšie v čase potreby a snahe čeliť konkurencii. Pritom nemožno povedať, že RP patri vždy len ku skupine MSP. Význam RP - predstavujú jednu z najrozšírenejších foriem podnikania na svete, väčšina súkromných firiem je rodinného charakteru, v Európe je viac ako 70 % všetkých firiem rodinného charakteru a produkujú 40 - 50 % pracovných miest, podľa niektorých štúdií môže ich podiel na pracovnom trhu niektorých štátov Európy dosiahnuť aj 70 %, vo Fínsku je podiel RP až 93 %, v Nemecku a grécku 80% a v Poľsku len 40%, RP tvoria dôležitý pilier národných ekonomík, majú významný podiel na tvorbe HDP, vo viacerých štátoch prekračujúci až 50% HDP, podiel SR - 20% HDP - Víno Matyšák, Nábytok Galan,
Dôvody vzniku RP - v podniku sa zamestnávajú rodinní príslušníci, podnikateľ podniká spolu s manželkou príp. iným členom rodiny, podnikateľ založí podnik spolu s rodinou.

Kľúčové slová:

štátnicové otázky

manažment

všemvs

mgr

magister

podnik

podnikanieObsah:
 • 1. Rodinné podniky v rámci malého a stredného podnikania. Ich úloha, význam z makroekonomického hľadiska pre štát. Dôvody vzniku rodinných podnikov, ich osobitá úloha medzi malými a strednými podnikmi.
  2. Najstaršie rodinné podniky na svete, vymenujte krajiny v ktorých sa nachádza najväčší počet rodinných podnikov, spoločné znaky týchto krajín.
  3. Rodinné podniky, historické genéza rodinných podnikov na území dnešného Slovenska. Náčrt základných historických medzníkov v rodinnom podnikaní počas 20.storočia na území dnešného Slovenska. Javy a dejinné skutočnosti, ktoré ovplyvnili tento druh podnikania. Dopad zániku tejto formy podnikania pre štát a spoločnosť. Aplikujte sa územie Slovenska.
  4. Definícia rodinných podnikov, kritériá pre zadefinovanie malého a stredného podniku za rodinný podnik. Uveďte príklady bývalých ako aj súčasných rodinných podnikov na území Slovenska, ich fungovanie a prínos pre štát a spoločnosť/verejnosť.
  5. Uveďte dôvody vzniku a zániku rodinných podnikov na Slovensku. Poukážte na dopady ich zániku pre spoločnosť. Uveďte stimuly zo strany štátu.
  6. Najčastejšie problémy v rodinných podnikoch pri výmene generácií, dôvody ukončenia podnikania v daných typoch podnikov. Výskumy aplikované na rodinné podniky v rámci Európskej únie, čo sa skúma, prečo a na aké účely sa využívajú výsledky výskumov.
  7. Rodinné podnikanie vo vybraných krajinách Európskej únie: Nemecko, Holandsko, Anglicko, Taliansko. Charakteristika tejto formy podnikania a stimuly vo vybraných štátoch. Uveďte aj príklady reálnych rodinných podnikov v daných štátoch.
  8. Súčasná situácia ohľadom legislatívy rodinného podnikania na Slovensku, návrhy a navrhnuté formy rodinných podnikov. Stimuly k začatiu podnikania touto formou podnikov. Prínos pre štát pri vzniku tejto formy rodinných podnikov.
  9. Charakterizujte jednotlivé fázy vo vývoji rodinných podnikov podľa zahraničnej odbornej literatúry - ich charakteristika a časové rozpätie daných fáz.
  10. Pozitíva a negatíva rodinného podnikania. Problémy v rodinných podnikoch, riešenie týchto problémov. Formy rodinných podnikov z hľadiska vedenia - vymenovať a charakterizovať.
  11. Charakterizujte význam finančného plánovania a základné metódy tvorby finančného plánu. Úloha finančného plánovania, vymedzenie pojmu finančné plánovanie. Druhy finančných plánov, metódy tvorby finančného plánu, ich podstata, výhody a nevýhody.
  12. Charakterizujte jednotlivé skupiny finančných pomerových ukazovateľov a ich význam pre finančnú analýzu a finančné plánovanie. Typy ukazovateľov a ich vypovedacia schopnosť. Postup hodnotenia pomerových ukazovateľov. Využitie finančných pomerových ukazovateľov pri tvorbe finančného plánu. Charakterizujte finančnú analýzu historických údajov ex post. Zdroje údajov, metódy finančnej analýzy ex post.
  13. Charakterizujte význam analýzy ľudských zdrojov pre finančnú analýzu a plánovanie. Analýza počtu, pohybu a štruktúry pracovníkov a finančné dopady na podnik. Analýza využitia pracovníkov (extenzívne a intenzívne využitie) a spôsoby jeho zvyšovania.
  14. Manažéri, ich úlohy v riadení podniku, uplatňovanie manažérskych funkcií, ich poslanie a postavenie v podniku, manažérske role a základné manažérske zručnosti.
  15. Osobnosť manažéra, profil osobnosti manažéra, manažérske kompetencie, dimenzie kompetentnosti manažéra.
  16. Stres (distres a eustres), príčiny vzniku stresu (stresory), príznaky stresu a zvládanie stresu.
  17. Osobný manažment, funkcie sebariadenia a ich obsah.
  18. Manažment využívania času (time management), ciele time manažmentu, techniky time manažmentu (Paretovo pravidlo, Eisenhowerov princíp, Coveyho matica, analýza ABC), zlodeji času, základné princípy riadenia času, prínosy správneho time manažmentu.
  19. Manažérska komunikácia, komunikačné zručnosti, zásady efektívnej manažérskej komunikácie. Motivácia, druhy pracovnej motivácie, motivačné štýly vedenia zamestnancov.
  20. Charakteristika kreatívnych vlastností manažérov, typy manažérov vo vzťahu k inováciám, úlohy manažérov procese zavádzania zmien, kreatívna atmosféra.
  21. Manažér a vodca, vzťah právomoci a moci, rozdiely medzi manažérom a vodcom, charakteristika vodcu.
  22. Riadenie talentov (talent manažment), proces talent manažmentu, typy rozvojových programov.
  23. Tímová práca, pracovný tým, zostavenie tímu, klasifikácie tímov, charakteristiky efektívneho tímu, tímové role.
  24. Pracovná porada, predpoklady efektívnosti porady, poslanie pracovných porád, úlohy účastníkov porád, pravidlá efektívneho vedenia porád.
  25. Spoločenská zodpovednosť podnikov (SZP), piliere SZP, typy SZP voči stakeholderom, výhody, ktoré prináša SZP, argumenty proti SZP vnímané podnikmi.

Zdroje:
 • 1 - 10 = Rodinné podnikanie - vypracované podľa knihy Strážovská H., Strážovská Ľ. + prednášky Strážovská Ľ.
 • 11 - 13 = Finančno-ekonomické analýzy - vypracované podľa prednášok Ing. Židó
 • 14 - 23 = Organizácia manažérskej práce - vypracované podľa prednášok Ing. Stacho
 • 24 - 25 = Manažérska komunikácia a etika v podnikaní - vypracované podľa prednášok PhDr. Kohuťár
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko