Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Štátnicové otázky Mgr. blok 1 - manažment

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
86 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45191
Posledná úprava
16.06.2014
Zobrazené
1 163 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata rizika podnikania a jeho členenie na základe vybraných kritérií. Interné a externé faktory rizika. Postoj podnikateľa k riziku.

Podnikateľské subjekty sú vystavené neustálemu riziku. Riziko = nebezpečie. Podnikateľské riziko je vyjadrením v stupňa neistoty v rôznych podobách a vyjadreniach. Možno to vyjadriť pravdepodobnosťou v nejakom intervale, alebo smerodajnou odchýlkou vyjadrujúcou mieru variability sledovaného javu. Podnikateľské riziko je spojené s podnikateľským neúspechom, ktorého najčastejším dôsledkom je strata ako výsledok hospodárenia podniku.

Riziko ako kategóriu nie je možné jednoznačne a jednoducho definovať, poznáme viaceré spôsoby jeho členenia.
- Riziko ako stav neinformovanosti subjektu rozhodovania o objekte rozhodovania a jeho okolí. - rozhodovanie subjektu v stave neistoty.

- Riziko ako rozptyl - čiže variabilita možných výsledkov. Tento spôsob chápe riziko tak, že berie do úvahy nie len žiaduce, ale aj nežiaduce odchýlky od stanoveného cieľa. Pozitívna stránka sa spája s nádejou na úspech, uplatnením na trhu a dlhodobým dosahovaním zisku. Negatívna stránka sa prejavuje nebezpečenstvom dosiahnutia nepriaznivých hospodárskych výsledkov

- Riziko ako nebezpečie negatívnych odchýlok od stanoveného cieľa alebo od predpokladov. Riziko je definované len v zmysle nebezpečenstva, že voľbou určitého variantu stratégie podniku nebude dosiahnutý stanovený cieľ, alebo že skutočne dosiahnuté výsledky budú nižšie ako naplánované.

- Riziko ako nebezpečenstvo straty - strata sa väčšinou chápe ako finančná strata, ku ktorej dôjde pri realizácií určitého variantu.

- Riziko ako nebezpečenstvo chybného rozhodnutia - nepriaznivé dôsledky pre samotný subjekt rozhodovania - finančný postih v odmeňovaní,, preradenia na nižšiu funkciu, resp. prepustenie zo zamestnania.

Kľúčové slová:

štátnicové otázky

manažment

všemvs

mgr

magisterObsah:
 • 1. Podstata rizika podnikania a jeho členenie na základe vybraných kritérií. Interné a externé faktory rizika. Postoj podnikateľa k riziku.
  2. Spôsoby znižovania rizika - diverzifikácia, flexibilita, delenie, transfer a poistenie rizika.
  3. Lokalita podniku a dôvody jej riešenia. Druhy faktorov, ktoré ovplyvňujú lokalitu podniku a ich členenie. Metódy výberu lokality podniku - analýza úžitkových hodnôt, bodovacia metóda a Steinerov-Weberov model, a ich využitie v podnikovej praxi.
  4. Kríza podniku ako stav, vrátane popisu krízových stavov v portfóliovej matici. Štádiá vývoja krízy v podniku a ich podstata. Príčiny vzniku krízy v podniku na základe vrcholov trojuholníka podnikových ťažkostí, z pozície objektívnych a subjektívnych príčin a na základe ich zadefinovania Holushom a Meyersom.
  5. Konsolidácia a sanácia ako spôsoby riešenia krízy. Etapy sanačného procesu. Sanačné stratégie v zmysle matice sanačných stratégií. Reštrukturalizácia podniku a jej formy - turnaround a reinžiniering.
  6. Manažérske chápanie nákladov - sledovanie nákladov v rozhodovacom procese pred začiatkom podnikateľskej aktivity - oportunitné náklady. Stanovenie minimálneho objemu produkcie v závislosti od kritického bodu. Určenie poradia výhodnosti produktov v závislosti od výrobkovej marže.
  7. Ukazovatele efektívnosti nákladov a úrovne nákladov, ich interpretácia a využitie v podnikovej praxi.
  8. Ohodnocovanie podniku. Podnik ako tovar - podstata hodnoty podniku. Trhová, subjektívna, objektivizovaná a všeobecná hodnota podniku.
  9. Zásady a postup ohodnocovania podnikov. Metódy ohodnocovania podnikov - metódy založené na stavových veličinách, výnosové a kombinované metódy.
  10. Vývoj internacionalizácie hospodárskeho života a vznik medzinárodného podnikania. Súčasné formy medzinárodných ekonomických vzťahov (MEV). Vznik, vývoj a mechanizmus fungovania nadnárodných spoločností a ich dôsledky pre ekonomiku.
  11. Formy pohybu dlhodobého kapitálu - zahraničné investície (priame a nepriame), joint ventures, strategické aliancie a aký majú význam v ekonomike. Motívy investorov a dôsledky vstupu zahraničného kapitálu.
  12. Podstata, príčiny vzniku a formy realizácie medzinárodného podnikania a ich efekty. Výhody a nevýhody medzinárodného podnikania na funkčné oblasti. Riziká v medzinárodnom podnikaní
  13. Podstata a význam medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania. Úloha medzinárodných manažérov a vytváranie medzinárodného pracovného prostredia.
  14. Manažment v medzinárodnom podniku - podstata, typy a rozdelenie organizačnej štruktúry.
  15. Podstata a význam medzinárodného strategického manažmentu a základné zdroje rastových stratégií. Charakterizujte strategickú orientáciu, strategické rozhodovanie a jeho metódy v medzinárodnom podnikaní.
  16. Podstata, riadenie a rozvoj medzinárodného manažmentu ľudských zdrojov. Zodpovednosť manažérov ľudských zdrojov pri motivácii, efektívnosti a zlepšení výkonnosti v medzinárodnom podniku.
  17. Podstata a význam medzinárodnej podnikateľskej etiky. Sociálna zodpovednosť medzinárodných podnikov. Vymedzenie kultúry v medzinárodnom manažmente, funkcia a rôzne prístupy k firemnej kultúre.
  18. Regionálna ekonómia a regionálna ekonomika ako vedné disciplíny, ich chápanie a prepojenie na ďalšie vedné disciplíny. Predmet regionálnej ekonomiky, jej vznik a vývoj počnúc lokalizačnými teóriami až po súčasnosť. Význam regionálnej ekonomiky a politiky pre prax.
  19. Región ako základný objekt skúmania regionálnej ekonomiky, prístupy rôznych vedných disciplín na vnímanie regiónu, spôsoby vzniku regiónov, štruktúra regiónov, hranice regiónov, regionalizácia a jej metodický postup. Typológia regiónov (základná, účelová).
  20. Endogénne faktory a ich vplyv na rozvoj regiónov (prírodné zdroje, obyvateľstvo, ekonomické činnosti, technická a sociálna infraštruktúra, samospráva na úrovni obcí a regiónov).
  21. Exogénne faktory a ich vplyv na rozvoj regiónov (zahraničné investície, hospodárska politika štátu, odvetvové politiky a ďalšie politiky, urbanistická štruktúra krajiny, konkurencieschopnosť).
  22. Ekonomický rast a rozvoj regiónov. Efekty regionálneho rozvoja, aglomeračné efekty. Meranie regionálneho rozvoja, ukazovatele vyjadrenia regionálneho rozvoja, regionálne disparity.
  23. Regionálna politika ako systém a dôvody pre jej existenciu. Objekt a subjekt regionálnej politiky, princípy regionálnej politiky a systémový prístup k uplatňovaniu regionálnej politiky, nástroje regionálnej politiky.
  24. Kohézna politika EÚ v rokoch 2007 - 2013, základné dokumenty kohéznej politiky na úrovni EÚ, finančné nástroje kohéznej politiky, cieľové oblasti podpory kohéznej politiky. Inštitucionálne zabezpečenie kohéznej politiky.
  25. Implementácia Kohéznej politiky v podmienkach Slovenska, strategické priority vyplývajúce z Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013, operačné programy, programové dokumenty kohéznej politiky na úrovni SR a inštitucionalizácia.

Zdroje:
 • 1 - 5 = Ekonomika podniku - vypracované z knihy Neumannová, Majdúchová - Podnik a podnikanie
 • 6 - 9 = Finančný manažment - vypracované podľa prednášok Ing. Jánošová
 • 10 - 17 = Medzinárodný manažment - vypracované podľa prednášok doc. Táncošovej
 • 18 - 25 = Regionálna ekonomika a politika - vypracované z knihy doc. Belajovej