Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Štátnicové otázky - blok Podnik

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41108
Posledná úprava
09.12.2012
Zobrazené
733 x
Autor:
MichalM
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky z III. bloku podnik.
1. Správanie sa podnikov. Interné a externé záujmové skupiny, ktoré majú účasť na rozhodovaní o cieľoch podnikov. Spoločenská zodpovednosť podnikateľských subjektov. Členenie ich cieľov a účel členenia.

Cieľom podniku všeobecne je dosiahnuť určitý stav v určenom budúcom čase. Cieľ podniku predstavuje normatív podnikovej činnosti a výstupov v stanovenom budúcom období. Z toho vyplýva chápanie podniku ako systému s cieľovým správaním.
Existujú rozličné záujmové skupiny, ktoré majú k podniku určitý vzťah a môžu ovplyvniť vrcholový cieľ podniku Rozlišujeme:
Interné záujmové skupiny: zúčastňujú sa priamo na tvorbe cieľov.
- Vlastníci – majú dominantné postavenie pri tvorbe podnikového cieľa. Vkladajú do podniku kapitál Vo veľkej miere sa uznáva teória oddelenia vlastníctva od riadenia, ktorú v období tzv. manažérskej revolúcie sformulovali autori Berle a Means. Podľa nej žiaden významný vlastník nie je schopný z rôznych príčin zabezpečiť dlhodobý rast svojej spoločnosti, a preto väčšina spoločností je prinútená vydať akcie pre verejnosť. (rozvoj podniku, rast majetku, podiely na zisku, ziskovosť podniku, imidž podniku, zhodnotenie kapitálových vkladov)
- manažéri – jednotlivec môže len ťažko vykonávať všetky manažérske funkcie a preto hľadajú pomoc manažérov. (rozvoj podniku, imidž podniku, účasť na zisku, vysoká technická úroveň techniky a technológie, postavenie a prestíž)
- zamestnanci – presadzujú svoje záujmu prostredníctvom odborov (mzda, pracovné podmienky, sociálne istoty účasť na zisku, pracovný postup)

Externé záujmové skupiny – majú väčšinou nepriamu účasť na vytváraní cieľov.
- Odberateľ – rozhoduje o stratégií a budúcej prosperite podniku
- Dodávateľ – vplýva na voľbu materiálovej stratégie podniku, nepriamo ovplyvňuje výrobkovú a odbytovú stratégiu. Jeho cieľom je zabezpečiť výhodné a stabilné podmienky pre svoj predaj.
...

2. Životný cyklus podniku. Fázy, z ktorých pozostáva a dôvody jeho sledovania. Otázky, ktoré je potrebné riešiť pri zakladaní a vzniku podniku. Zakladateľský zámer a zakladateľský rozpočet. Rast a dospelosť podniku.
Zakladanie a vznik podniku – zakladanie podniku predstavuje zložitý cieľavedomý proces rozhodovania, vykonávaný podnikateľom, v ktorom ide o vytvorenie nosných predpokladov na plnenie funkcií podniku. Nevyhnutnou súčasťou zakladania podniku a začatia každého podnikania je riešenie týchto jeho komponentov:
- podnikateľ – vedomé rozhodnutie začať s podnikaním robí podnikateľ
- príležitosť – existuje množstvo rôznych príležitostí ako sa stať podnikateľom
- právna forma podnikania – na rozvinutie a vykonávanie podnikania má podnikateľ k dispozícií viaceré právne formy. Ich voľba je dôležitá.
...

Kľúčové slová:

podnik

združovanie

typológia

majetok

náklady

členenieObsah:
 • 1. Správanie sa podnikov. Interné a externé záujmové skupiny, ktoré majú účasť na rozhodovaní o cieľoch podnikov. Spoločenská zodpovednosť podnikateľských subjektov. Členenie ich cieľov a účel členenia.
  2. Životný cyklus podniku. Fázy, z ktorých pozostáva a dôvody jeho sledovania. Otázky, ktoré je potrebné riešiť pri zakladaní a vzniku podniku. Zakladateľský zámer a zakladateľský rozpočet. Rast a dospelosť podniku.
  3. Príčiny nepriaznivého hospodárskeho stavu, resp. krízy podniku. Druhy vnútorných opatrení na ozdravenie podniku a druhy realizované pod dohľadom súdu. Zrušenie podniku a jeho formy. Zánik podniku.
  4. Podnik - okolie podniku a jeho členenie podľa pôvodu a podľa charakteru prvkov okolia. Vertikálne a horizontálne vzťahy podniku s okolím a ich dôsledky pre podnik.
  5. Členenie podnikov podľa rôznych hľadísk (finálneho výsledku, hospodárskych sektorov a odvetví, technicko-organizačných osobitostí, veľkosti). Charakteristika právnych foriem podnikov.
  6. Účel združovania (integrácie) podnikov. Hľadiská, podľa ktorých sa môže združovanie uskutočňovať. Formy združenia podnikov jednak na základe kooperácie podnikov a jednak podľa ich koncentrácie.
  7. Dlhodobý majetok podnikov a jeho členenie. Spôsoby oceňovania dlhodobého majetku, druhy opotrebovania, možnosti odpisovania a jeho využívanie. Odlišnosti obežného majetku podniku. Kolobeh obežného majetku a jeho doba obratu.
  8. Náklady podniku. Podstata a význam členenia nákladov podľa hľadiska druhového (ekonomického), kalkulačného a podľa ich závislosti od objemu výkonov. Kalkulačný vzorec a jeho využitie. Funkcie ceny v podnikaní. Vzťah medzi nákladmi, cenami a hospodárskym výsledkom.
  9. Charakteristika, vývoj a ciele podnikových financií. Proces financovania podniku a efektívnej alokácie finančných zdrojov do majetku.
  10. Financovanie podniku, jeho majetková, finančná a kapitálová štruktúra. Získavanie vlastného kapitálu z interných a externých zdrojov. Finančná podpora podnikov a fondy EÚ.
  11. Vymedzenie pojmov malé a stredné podnikanie, malý a stredný podnikateľ, podnik a definícia podľa Európskej únie. Ciele a funkcie malých a stredných podnikov. Podnikanie (mikro a malých podnikov) - výhody a nevýhody. Vývoj štruktúry MSP v SR.
  12. Podnikateľský proces. Objavenie a ohodnotenie príležitostí k podnikaniu a sebaanalýza. Tvorba podnikateľského plánu, obhajoba plánu a získanie úveru. Proces získavania finančných zdrojov.
  13. Riadenie MSP – osobitosti procesu. Podnikanie podľa osobitných predpisov. Legislatívne pozadie tvorby a prevádzky MSP.
  14. Podnikateľské prostredie v SR. Osobitosti v procese prechodu a prijatia eura. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie MSP na Slovensku. Vzťah malých a stredných podnikateľov k životnému prostrediu.
  15. Rodinné podnikanie – vývoj na Slovensku a vnútorné a vonkajšie problémy. Riadenie a následníctvo v rodinných podnikoch, pozitíva a negatíva. Finančné zdroje a možnosti podpory mikro a malých podnikov zo strany finančných inštitúcií.
  16. Podnikateľský proces (štyri piliere), tvorba podnikateľského plánu (business plánu) - využitie, možnosti a jednotlivé formy.
  17. Význam a úlohy analytickej práce v podnikaní. Zdroje informácií a ich využitie pre analýzy. Metodické prístupy k analýze. Využitie výsledkov analýzy v hospodárskej praxi.
  18. Analýza výkonov podniku (analýza obratu a tržieb). Proces hodnotenia. Výkon v mikro- a malom podniku. Analýza technickej základne a investičných procesov. Metodické postupy a využitie výsledkov.
  19. Analýza nákladov v súvislosti s plánom a rozpočtom podniku. Analýza finančných výsledkov, analýza výnosov. Metodické postupy.
  20. Syntetizovanie výsledkov ekonomickej analýzy podniku podľa potrieb (výsledky analýzy tržieb a analýzy výnosov a nákladov). Využitie výsledkov v procese objektívneho rozhodovania.