Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Štátnicové otázky Bc. Blok B Manažment

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40808
Posledná úprava
01.11.2012
Zobrazené
552 x
Autor:
juro1989
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata a významy (chápania) pojmu manažment. Manažment ako praktická činnosť a veda. Základné systémy manažmentu vo svete a príčiny ich existencie
Pojem manažment má rozličné významy, preto je potrebné, aby sme ich poznali a rozumeli im. Sú to najmä tieto:
a) Manažment ako určitá praktická činnosť – predstavuje množinu aktivít, ktoré manažéri vykonávajú na dosiahnutie cieľov
b) Manažment ako veda či vedná disciplína – naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch a metódach riadenia
...

Kľúčové slová:

bakalárske štátnicové otázky

VSEMVS

manažmentObsah:
 • 1. Podstata a významy (chápania) pojmu manažment. Manažment ako praktická činnosť a veda. Základné systémy manažmentu vo svete a príčiny ich existencie
  2. Systémový prístup k manažmentu ako komplexného systému (ako symbióza čiastkových charakteristík).
  3. Úloha rozhodovania v manažmente. Druhy rozhodovacích procesov a ich dôsledky. Časový priebeh rozhodovania. Metódy rozhodovania a ich použitie. Význam informácie pre rozhodovanie v manažmente
  4. Charakteristika úlohy a obsahu plánovania ako východiskovej manažérskej funkcie. Druhy plánovania. Fázy strategického manažmentu. Druhy stratégií na úrovni organizácie.
  5. Podstata a úlohy organizácie a organizačnej štruktúry. Modely organizačného členenia (departmentizácie) organizácie. Typy organizačných štruktúr podľa deľby rozhodovacej právomoci.
  6. Podstata a obsah vedenia ľudí a úloha motivácie. Štýly vedenia. Úloha a druhy komunikácie v činnosti manažérov a ich klasifikácia. Teórie motivácie, ich charakteristika a členenie.
  7. Systém odmeňovania zamestnancov. Podstata mzdového systému a nástroje, ktoré využíva na realizáciu cieľov mzdovej politiky. Hodnotenie práce ako základňa pre spravodlivý a objektívny systém odmeňovania.
  8. Pojem riadenia ľudských zdrojov. Hlavný cieľ, základné úlohy, subjekty riadenia ľudských zdrojov.
  9. Proces získavania a výberu pracovníkov, voľba zdrojov uchádzačov o zamestnanie a základné metódy získavania výberu zamestnancov
  10. Predmet a metóda krízového manažmentu. Subjekt a objekt krízového manažmentu. Hlavné funkcie (plánovacia, organizačná, ovplyvňovacia a kontrolná), ciele a úlohy krízového manažmentu.
  11. Riešenie krízových situácií a monitorovanie vonkajšieho a vnútorného prostredia podniku. Vplyv vonkajšieho a vnútorného prostredia na správanie podniku.
  12. Bezpečnostný systém štátu – poslanie a úlohy. Zloženie a činnosť výkonných prvkov bezpečnostného systému štátu pri záchrane životov, majetku a životného prostredia.
  13. Pojem marketing a základné prístupy k nemu. Význam tvorby marketingovej koncepcie pre organizáciu (potreby, želania, dopyt...)
  14. Rozhodnutia produktového manažéra týkajúce sa jednotlivých produktov (vlastnosti, dizajn, etiketa), produktového radu (predlžovanie, skracovanie) a produktového mixu (šírka, dĺžka, hĺbka).
  15. Jednotlivé nástroje komunikačného mixu a porovnanie výhod a nevýhod
  16. Charakterizujte službu ako špecifický prostriedok uspokojovania ľudských potrieb (vlastnosti služieb a ich vplyv na marketingovú stratégiu, marketingový mix v službách).
  17. Úvod do manažmentu projektov, definícia projektu, projektovej činnosti a kategórie projektov. Kľúčové osoby projektového tímu, atribúty úspešného projektu, jednotlivé kroky v rozvoji projektu.
  18. Systém a ciele projektového manažmentu, úloha manažmentu v projektovej činnosti. Plánovanie projektu, štruktúra plánovacieho projektu, vytváranie vízie projektu, ciele projektu a obmedzenia.
  19. Funkcia projektového manažmentu – organizačná, ovplyvňovacia a kontrolná. Organizácia projektových prác, delegovanie úloh a zodpovednosti. Účinné vedenie ľudí a komunikácia. Štruktúra kontrolného procesu a plánovanie kontrolnej činnosti
  20. Rozhodovanie v projektovej činnosti, štruktúra rozhodovacieho procesu, podmienky a nástroje rozhodovacieho procesu. Predchádzanie a zmierňovanie rizík v projektovej činnosti.

Zdroje:
 • Sedlák, M. - Základy manažmentu
 • Kachaňáková, Nachtmanová, Joniaková - Personálny manažment
 • Cibáková, Rózsa - Základy marketingu
 • Gozora, V. - Projektový manažment