Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Správne právo hmotné II.

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38823
Posledná úprava
28.11.2011
Zobrazené
1 504 x
Autor:
andrea.h
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Správa životného prostredia

Zákony: -17/1992 o životnom prostredí -525/2003 o ŠS starostlivosti o ZP

-ŽP- všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja, jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy

-starostlivosť oŽP -je zabezpečovaná štátom, obcami a FO a PO -2 základné pojmy 1, ochrana ŽP -zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alb poškodzovaniu ŽP alb sa toto znečisťovanie alb poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje, zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alb konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu ŽP ako celku 2,tvorba ŽP

ŽP – tvoria ho prírodné zložky a umelé zložky Umelé zložky- to čo dotvára živé prostredie (budovy, pamiatky, zásahy umelého charakteru) -rozlíšenie ŽP -pracovné prostredie -obytné prostredie -rekreačné prostredie -ďalšie členenie ŽP -prírodné -umelé  

39 otázok, 102 strán ...

Kľúčové slová:

životné prostredie

bánska správa

vodné hospodárstvoObsah:
 • 1. Správa životného prostredia
  2. Správa lesného hospodárstva
  3. Správa vodného hospodárstva
  4. Režim nakladania s vodami
  5. Správa vodných tokov
  6. Správa na úseku ochrany pred povodňami
  7. Územné plánovanie
  8. Stavebný poriadok
  9. Banská správa
  10. Správa výbušnín
  11. Správa stredných a základných škôl a školských zariadení
  12. Správa vysokých škôl
  13. Správa vedy a techniky
  14. Správa zdravotníctva (poskytovania zdravotnej starostlivosti)
  15. Správa na úseku ochrany zdravia ľudí
  16. Postup pri úmrtí a pohrebníctvo, umelé prerušenie tehotenstva
  17. Ochrana nefajčiarov
  18. Správa štátnej štatistiky
  19. Ochrana pamiatkového fondu
  20. Divadelná činnosť, knižnice, múzeá a galérie
  21. Cirkvi a náboženské spoločnosti
  22. Správa kultúry (osvetová činnosť, ver. kult. podujatia, Matica slovenská, STV, SRo)
  23. Ochrana prírody a krajiny
  24. Veci osobného stavu obyvateľstva (matriky, meno a priezvisko, rodné číslo)
  25. Evidencia obyvateľov (občania, cudzinci, azylanti)
  26. Občianske preukazy a cestovné doklady
  27. Zhromažďovanie a združovanie
  28. Štátne symboly a archívnictvo
  29. Policajná správa
  30. Donucujúce prostriedky v policajnej správe
  31. Správa na úseku zbraní a streliva
  32. Branná povinnosť a alternatívna služba
  33. Správa obrany
  34. Správa súdov
  35. Námorná plavba a vnútrozemská plavba
  36. Cestná doprava
  37. Dráhová doprava
  38. Civilná letecká doprava
  39. Živnostenská správa