Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 628   projektov
7 nových

Občianské právo procesné - štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40563
Posledná úprava
19.08.2012
Zobrazené
2 240 x
Autor:
peter.rosiar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, povaha a pramene občianskeho práva procesného.
Občianske právo procesné (civilné procesné právo) je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú civilný proces, t.j. postup súdu a ostatných subjektov konania, predovšetkým jeho účastníkov, pri ktorom na základe ich procesných úkonov vznikajú procesnoprávne vzťahy zamerané na prejednanie a rozhodnutie vecí, ktoré sú zákonom zverené do právomoci orgánom výkonu súdnictva, t.j. súdom a výnimočne aj nesúdnym orgánom.

Na tomto základe civilnoprocesná teória definuje civilné procesné právo ako systém štátom vynútiteľných právnych noriem, ktoré upravujú:
- postup a správanie súdu, účastníkov, prípadne ďalších subjektov, pri poskytovaní ochrany ohrozeným alebo porušeným právam z civilnoprávnych vzťahov a zároveň
- vzťahy, ktoré medzi subjektami tohto procesného diania vznikajú, transformujú sa a zanikajú (procesnoprávne vzťahy)
...

2. Občianske súdne konanie – pojem, cieľ a zásady občianskeho súdneho konania
Občianske súdne konanie (civilný proces) je postup súdu a ostatných
subjektov konania, predovšetkým jeho účastníkov, pri ktorom na základe ich procesných úkonov medzi nimi vznikajú procesnoprávne vzťahy zamerané na prejadnanie a rozhodnutie vecí, ktoré sú zákonom zverené do právomoci orgánov výkonu súdnictva, t.j. súdom, a výnimočne aj nesúdnym orgánom.

Termín občianske súdne konanie je výrazom užšieho vymedzenia predmetu civilnoprocesnej ochrany, ktorý už vzhľadom na legislatívny vývoj neobstojí. Je anachronizmom . 
Predmetom poskytovania ochrany v CP subjektom hmotnoprávnych vzťahov sú subjektívne práva v občianskoprávnych vzťahoch v širšom slova zmysle (i rodinné, pracovné, obchodné, hospodárske) i niektoré vzťahy verejného práva (správne súdnictvo).
Podstatou civilného procesu je teda realizovať súdnu ochranu subjektov hmotnoprávnych vzťahov. Zabezpečovať právnu ochranu každému, ktorého právo je porušené alebo ohrozené, patrí k základným povinnostiam právneho štátu a vyplýva z Ústavy SR. Právna ochrana je hlavným obsahom súdnictva a podľa teórie deľby štátnej moci je súdna moc jednou z troch jej súčastí (moc zákonodarná, výkonná a súdna). Táto funkcia sa konkrétne realizuje v civilnom procese procesnými úkonmi súdu, účastníkov a prípadne ďalších subjektov, ktoré svojimi úkonmi môžu túto činnosť ovplyvňovať...  

Kľúčové slová:

OPP

občianské

právo

procesné

občianské právo procesné

občan

OPObsah:
 • 1. Pojem, povaha a pramene občianskeho práva procesného.
  2. Občianske súdne konanie – pojem, cieľ a zásady občianskeho súdneho konania
  3. Účastníci občianskeho súdneho konania
  4. Procesná spôsobilosť účastníkov občianskeho súdneho konania – procesné zastúpenie
  5. Činnosť súdu pred začatím konania podľa OSP
  6. Procesné podmienky
  7. Priebeh konania na súde prvého stupňa
  8. Začatie konania na súde prvého stupňa, spôsoby a účinky
  9. Návrh na začatie konania – druhy žalôb
  10. Dokazovanie – všeobecná charakteristika, priebeh dokazovania na súde prvého stupňa
  11. Jednotlivé dôkazné prostriedky podľa OSP
  12. Procesné úkony v občianskom súdnom konaní
  13. Súdne rozhodnutia – všeobecná charakteristika, druhy
  14. Uznesenie
  15. Platobný rozkaz, zmenkový a šekový platobný rozkaz
  16. Právoplatnosť a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí podľa OSP
  17. Rozsudok – pojem, druhy, náležitosti
  18. Osobitné druhy konaní podľa OSP – všeobecná charakteristika a ich priebeh
  19. Odvolanie
  20. Mimoriadne opravné prostriedky v OSP