Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Zákon o sociálnom poistení k 1.1.2008

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13292
Posledná úprava
16.11.2020
Zobrazené
1 614 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
PRVÁ ČASŤ
PRVÁ HLAVA
PRVÝ DIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


§ 1
Predmet a pôsobnosť zákona

(1) Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia.
(2) Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. 1)
(3) Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov 1a) (ďalej len "policajt"), profesionálnych vojakov ozbrojených síl, 1b) vojakov mimoriadnej služby 1c) (ďalej len "profesionálny vojak"), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom, 2) a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách 3) (ďalej len "vojak prípravnej služby"), ak tento zákon neustanovuje inak.
...

Kľúčové slová:

zákon

sociálne poistenie

zárobok

zárobková činnosť

zamestnanec

poistenec

zamestnávateľ

pracovný úraz

choroba z povolania

nemoc

nemocenské poistenie

dôchodok

dôchodkové poistenie

úrazObsah:
 • PRVÁ ČASŤ
  PRVÁ HLAVA
  PRVÝ DIEL
  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  Predmet a pôsobnosť zákona § 1
  Rozsah sociálneho poistenia § 2
  DRUHÝ DIEL
  ZÁKLADNÉ POJMY
  Zárobková činnosť § 3
  Zamestnanec § 4
  Samostatne zárobkovo činná osoba § 5
  Poistenec § 6
  Zamestnávateľ § 7
  Pracovný úraz a choroba z povolania § 8
  Nezaopatrené dieťa § 9
  Sústavná príprava na povolanie § 10
  Všeobecný vymeriavací základ § 11
  Platobná neschopnosť zamestnávateľa § 12
  TRETÍ DIEL
  DÁVKY NEMOCENSKÉHO POISTENIA, DÔCHODKOVÉHO POISTENIA,
  ÚRAZOVÉHO POISTENIA, GARANČNÉHO POISTENIA
  A POISTENIA V NEZAMESTNANOSTI § 13
  ŠTVRTÝ DIEL
  OSOBNÝ ROZSAH SOCIÁLNEHO POISTENIA
  Osobný rozsah nemocenského poistenia § 14
  Osobný rozsah dôchodkového poistenia § 15
  Osobný rozsah úrazového poistenia § 16 a 17
  Osobný rozsah garančného poistenia § 18
  Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti § 19
  ...
  SIEDMA ČASŤ
  PRECHODNÉ USTANOVENIA
  Poistenec § 249 a 250
  Pracovný úraz a choroba z povolania § 251
  Prechod z účasti na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie po 31. decembri 2003 § 252
  Obdobie nemocenského poistenia, určenie denného vymeriavacieho základu a určenie mesačného vymeriavacieho základu § 253
  Nezaopatrené dieťa § 254
  Obdobie dôchodkového poistenia a výška osobného mzdového bodu § 255
  Obdobie poistenia v nezamestnanosti a pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti § 256
  Osobný vymeriavací základ § 257
  Výchova dieťaťa na určenie dôchodkového veku žien v období od 1. januára 2004do 31. decembra 014 § 258
  Nároky na dávky vzniknuté pred 1. januárom 2004 § 259 až 272
  Nároky na dôchodkové dávky vzniknuté po 31. decembri 2003 § 273 a 274
  Konanie o invalidný dôchodok, ktoré nebolo právoplatne Skončené do 14. apríla 2004 § 274a
  Spôsob výplaty dávok po 31. decembri 2003 § 275
  Výška dávky v nezamestnanosti v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 § 276
  Financovanie, organizácia a konanie § 277 až 293
  Zvyšovanie dôchodkových dávok v roku 2004 § 293a
  Zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty od 1. januára 2005 § 293c
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2005 § 293d
  Zvyšovanie dôchodkových dávoka úrazových dávok v roku 2005 § 293e
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2006 § 293f
  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2006 § 293g až 293q
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007 § 293r a 293s
  Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2008 § 293w až 293ar
  ÔSMA ČASŤ
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  Zrušovacie ustanovenia § 294 a 294a
  Účinnosť § 295
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • Rekonštruované znenie je účinné ku dňu 1.1.2008., ZÁKON z 30. októbra 2003 o sociálnom poistení, Pavol Hrušovský v. r., Mikuláš Dzurinda v. r.