Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Základy štátovedy

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7653
Posledná úprava
19.04.2018
Zobrazené
3 674 x
Autor:
matiz78
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hoci Katedra verejnoprávnych disciplín Akadémie Policajného zboru v Bratislave vydala v roku 2001 dotlač skrípt z teórie štátu, spoločenské zmeny, ktoré sa udiali v poslednej dobe, ako aj pokrok v teoretických otázkach si vyžaduje, aby bola študentom daná k dispozícii nová učebná pomôcka, ktorá im pomôže pochopiť otázky štátu nevyhnutne súvisiace s problematikou teórie práva a ktorá im poskytne solídny základ na zvládnutie ďalších vedných disciplín.

Učebný text je koncipovaný tak, aby aspoň v rámcovej podobe vysvetlil otázky vzniku štátu, jeho špecifické znaky, sústavu štátnych orgánov a inštitúcií, formu štátu, ako aj stále aktuálne otázky právneho štátu, či nadštátny útvar - Európsku úniu.

Poslaním učebnécho textu je zrozumiteľnou formou a následnými kontrolnými otázkami priblížiť túto problematiku nielen študentom Akadémie Policajného zboru, ale aj študentom iných vysokých škôl.Kľúčové slová:

právo

štát

štátoveda

skriptá

teória

právomoc

kompetencieObsah:
 • Ú V O D
  1. KAPITOLA
  VZNIK ŠTÁTU A MIERA INGERENCIE ŠTÁTU DO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI
  1. 1 VZNIK ŠTÁTU
  1. 2 MIERA INGERENCIE ŠTÁTU DO ŽIVOTA SPOLOČNOSTI
  2. KAPITOLA
  ZNAKY ŠTÁTU A JEHO POSLANIE
  2. 1 ZNAKY ŠTÁTU
  2. 2 FUNKCIE ŠTÁTU
  3. KAPITOLA
  ŠTÁTNE ORGÁNY A INŠTITÚCIE
  3. 1 ZÁKLADNÉ POJMY
  3.2 KLASIFIKÁCIA ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
  3.2.1 Klasifikácia štátnych orgánov podľa právomoci
  3.2.2 Klasifikácia štátnych orgánov podľa kompetencie
  3.2.3 Klasifikácia štátnych orgánov podľa zloženia
  3.2.4 Klasifikácia štátnych orgánov podľa spôsobu ustanovovania osôb do funkcií
  3.2.5 Klasifikácia štátnych orgánov podľa vzájomných vzťahov
  3.3. POLÍCIA
  4. KAPITOLA
  FORMA ŠTÁTU
  4. 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY
  4. 2. FORMA VLÁDY
  4. 3. DEĽBA MOCI A PREZIDENTSKÁ REPUBLIKA
  4. 4. PARLAMENTARIZMUS
  4.4.1 Parlamentná monarchia
  4.4.2 Parlamentná republika
  4. 5. ZMIEŠANÉ FORMY VLÁDY
  5. KAPITOLA
  DEMOKRACIA A JEJ FORMY
  5. 1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
  5. 2 FORMY DEMOKRACIE
  5.2.1 Priama demokracia
  5.2.2 Nepriama (reprezentatívna) demokracia
  6. KAPITOLA
  ÚZEMNOORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU
  6. 1 UNITÁRNY ŠTÁT
  6.1.1 Druhy unitárnych štátov
  6.2 ZLOŽENÝ ŠTÁT
  6.2.1 Federácia
  6.2.2 Reálna únia
  6.2.3 Novodobá únia
  6. 3 ZVÄZY (SPOLKY) ŠTÁTOV
  6.3.1 Konfederácia
  6.3.2 Personálna únia
  6.4 ZOSKUPENIA ŠTÁTOV
  6. 4. 1 Medzištátne organizácie
  6. 4. 2 Nadštátne spojenia štátov
  7. KAPITOLA
  ŠTÁTNY REŽIM
  7.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
  7.2 DEMOKRATICKÝ ŠTÁTNY REŽIM A PRÁVNY ŠTÁT
  7.3 NEDEMOKRATICKÝ ŠTÁTNY REŽIM
  7.4 KOMBINOVANÝ ŠTÁTNY REŽIM
  LITERATÚRA
  OBSAH

Zdroje:
 • ADAMOVÁ, K., KŘÍŽOVSKÝ, L. Dějiny myšlení o státě. Praha: ASPI Publishing, 2000. 390 s. ISBN 80-86395-08-1.
 • ARON, R. Demokracie a totalitarizmus. 2 vyd. Brno: Atlantis, 1993. 218 s. ISBN 80-7108-0640.
 • BARTOŠEK, M. Dejiny rímskeho práva (v troch fázach). Praha: Academia, 1988. 302 s.
 • BÁRÁNY, E. Moc a právo. Bratislava: Veda, 1997. 246 s. ISBN 80-224-0482-9.
 • BRÖSTL, A . Právny štát. Pojmy, teórie, princípy. Košice: Medes, 1995. 112 s. ISBN 80-967449-0-0.
 • BRÖSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I. Základy štátovedy. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2000. 190 s. ISBN 80-7097-415-X.
 • ČERMÁK, V. Otázka demokracie. 1. Demokracie a totalitarizmus. Praha: Academia, 1992. 221 s. ISBN 80-2000-3379-7.
 • DAHL, R. A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995. 349 s. ISBN 80-8505-81-3.
 • DAHL, R. A. Demokracie v právním státe? 2 preprac. vyd. Praha: Nakladateľstvo Nadácie Readers International, 1995. 121 s. ISBN 80-901813-1-7.
 • FILIP, J., SVATOŇ, J., ZIMEK, J. Základy státovědy. Brno: Masyrykova univerzita, 2000. 352 s. ISBN 80-210-1575-6.
 • HAYEK, F. A. Cesta do otroctví. Praha: Academia, 1990. 180 s. ISBN 80-200-0264-2.
 • HOLLÄNDER, P. Základy všeobecné státovědy. Praha: Všehrd, 1995. 173 s.
 • KLÍMA, K. Ústavní právo. Praha: Victoria Publishing, 1995. 225 s. ISBN 80-85865-63-7.
 • KLOKOČKA, V. Ústavní zřízení evropských státú. Praha: Linde, 1996. 415 s. ISBN 80-7201-010-7.
 • KREJČÍ, O. Kniha o volbách. Praha: Victoria Punlishing, 1994. 353 s.
 • KRESÁK, P. Porovnávacie štátne právo. Ústavné systémy demokratických štátov. Bratislava: Vyd. odd. Právnickej fakulty UK, 1993. 454 s. ISBN 80-7160-040-1.
 • KRESÁK, P., et al. Občan a demokracia. Bratislava: Nadácia Občan a demokracia, MRG-S, Minority Rights Group-Slovakia, 1997. 316 s. ISBN 80-967169-7-2.
 • KRSKOVÁ, A. Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia. Bratislava: Vyd. odd. Právnickej fakulty UK, 1997. 312 s. ISBN 80-7160-022-9.
 • KRSKOVÁ, A., JÁNOŠÍKOVÁ, E., VACULÍKOVÁ, N. Základy teórie štátu. 2 nezm. vyd. Bratislava: Akadémia PZ, 2001. 88 s. ISBN 80-8054-176-0.
 • LOMBARDINI, V. Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Európska únia: vznik, vývoj, súčasnosť. Nové Zámky: CROCUS, 2001. 56 s. ISBN 80-85756-49-8.
 • MATOUŠEK, S., et al. Základy štátneho a policajného mechanizmu. Bratislava: Akadémia PZ, 1995. 202 s. ISBN80-8054-009-8.
 • MONTESQUIEU, CH. Duch zákonov. Bratislava : Tatran 1989. 608 s. ISBN 80-222-0096-4.
 • PAVLÍČEK V., et al. Ústavní právo a státověda. 1. Obecná státověda. Praha: Linde 1998. 369 s. ISBN 80-7201-141-3.
 • PRUSÁK, J. Vybrané kapitoly z modernej teórie štátu a práva. Bratislava: Vyd. odd. Právnickej fakulty UK, 1991. 187 s. ISBN 80-223-0344-5.
 • PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vyd. odd. Právnickej fakulty UK, 1995. 308 s. ISBN 80-7160-080-6.
 • SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: Archa, 1993. 512 s. ISBN 80-7115-049-5.
 • SLÁDEČEK, V. Zákon o veřejném ochránci práv, Komentár. Praha: C.H. Beck, 2000. 135 s. ISBN 30-7179-445-7.
 • SPÁČIL, J. K historickým aspektom postavenia prokuratúry. In Prokuratúra GP ČSFR. Praha: Magnet - Press, 1991, s. 81-90.
 • TOCGUEVILLE, A. de. Demokracie v Americe. I. Praha: Lidové noviny, 1992. 378 s. ISBN 80-7106-050-X.
 • TOCGUEVILLE, A. de. Demokracie v Americe. II. Praha: Lidové noviny, 1992. 250 s. ISBN 80-7106-050-8.
 • ŽELEZKOVOVÁ, G., BLAHO, P., ČARVAGA, Ľ. Všeobecné dejiny štátu a práva. Bratislava: Vyd. odd. Právnickej fakulty UK, 1992. 327 s. ISBN 30-223-1184-7.