Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vybrané kapitoly z ekonomiky územnej verejnej správy

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13051
Posledná úprava
09.10.2020
Zobrazené
1 291 x
Autor:
genius
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V súvislosti s transformačným procesom a vytváraním systémových predpokladov pre jeho úspešný priebeh sa tak do teórie spoločenských vied (predovšetkým ekonomických a právnych) ako aj do dokumentov praktickej politiky dostávajú niektoré, v minulosti menej frekventované kategórie a pojmy. Medzi takéto možno zaradiť aj pojem „verejná správa“.
Rozmanitosť jeho interpretácie vyplýva predovšetkým z faktu, že ho využívajú rôzne vedné disciplíny, rôzne subjekty politického systému rovnako ako štátna administratíva.
Právne vedy zaraďujú tento pojem do širokej kategórie ľudských práv a slobôd. Chápu ho ako realizáciu práva občanov podieľať sa na správe verejných vecí. O dosiahnutom stupni realizácie tohoto práva v štáte svedčí jeho zakotvenie v ústave a na ňu nadväzujúcich zákonoch. V Ústave SR článku 30 je zakotvené: „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov“. V treťom oddieli druhej hlavy Ústavy SR sú ďalej konkretizované formy účasti občanov na správe verejných vecí. Ďalším, nemenej významným indikátorom úrovne realizácie tohoto práva je jeho praktická realizácia, najmä z pohľadu podielu demokratickej konštituovaných a fungujúcich inštitúcií (samospráv).
...

Kľúčové slová:

ekonomika

verejná správa

ekonomika verejnej správy

verejnosprávny systém

obec

hospodárenie obce

komunálny

komunálna politika

reforma

reforma verejnej správy

finančno-majetkové vzťahyObsah:
 • Kapitola 1 Územná verejná správa - kategórie a modely verejnosprávnych systémov - Marta Hamalová 4
  Kapitola 2 Územná verejná správa v SR -Marta Hamalová 14
  Kapitola 3 Obec jako ekonomická samosprávna jednotka - Elena Žárska 33
  Kapitola 4 Finančné hospodárenie obce a rozpočet obce - Elena Žárska 43
  Kapitola 5 Komunálna politika - Elena Žárska 68
  Kapitola 6 Aktuálne problémy reformy verejnej správy v SR - Marta Hamalová 80
  Kapitola 7 Reforma verejnej správy a finančno-majetkové vzťahy územných samospráv - Elena Žárska 95

Zdroje:
 • Bennett, R.J.: Local Government in Post-Socialist Cities. Discussion Papers No. 2. Budapest, Open Society Institute 1997
 • Hakamäki,S. - Harisalo, R. - Hoikka, P.: An Introduction to Local Government Activities, Administration and Finance in Finland. Tampere, Tampereen Yliopisto - Kunnallistieteiden laitas 1988
 • Hamalová a kol.: Ekonomika miest a obcí, ES EU Bratislava 1995
 • Hamalová, Tvrdoň, Žárska: Regionalistika, Inštitút pre verejnú správu. Bratislava 1997
 • Řehůřek, M.: Právo účasti občanov na správe vecí verejných. Bratislava, Veda 1977
 • Sokolovský, L.: Priemet politických zmien na reformy verejnej správy. Bratislava, Štúdia únie miest 1994
 • Stöhr, W.: On the Theory and Practice of Local Development in Europe. Wien I. I. R, Wirtschaftsuniversität 1998
 • Reforma verejnej správy: Porovnanie skúseností východu a západu, Európska komisia 1997. Bratislava, NISPAccc 1997
 • Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Zákon SNR č.472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy
 • Zákon NR SR č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR
 • Zákon NR SR č.222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
 • Návrh postupu prác na reforme miestnej verejnej správy, materiál na rokovanie vlády spracovaný MV SR sept. 1995
 • Stiglitz, J.E.: Ekonomie verejného sektoru. Praha ,Grada Publishing 1997.
 • Švantnerová, Ľ.: Predpoklady rozvoja municipálnej ekonomiky. Banská Bystrica, EF UMB 1997.
 • Žárska, E.: Vecné a systémové problémy komunálnej politiky, Bratislava, Ekonóm 1996.
 • Zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
 • Živnostenský zákon č.455/1991 Zb.
 • Obchodný zákonník č.513/1991 Zb.
 • Berčík, P.: Financovanie miestnych samospráv v Slovenskej republike. Banská Bystrica, EF UMB a Bratislava , LSGAC, 1998.
 • Hamerníkova , B. a kol.: Veřejné finance. Praha, Victoria Publishing, 1996.
 • Lipták, J.: Rozpočty samosprávnych zväzkov. Bratislava, ES EU, 1993.
 • Mikloš ,I.- Nižňanský ,V.- Žárska, E.: Nový systém financovania samospráv na Slovensku. Bratislava, NPLD, 1996.
 • Mikloš ,I.- Nižňanský ,V.- Žárska, E.: Nový systém financovania verejnej správy na Slovensku. Bratislava, M.E.S.A 10, 1998.
 • Peková, J.: Finance územní samosprávy - územní aspekty veřejných financí. Praha, Victoria Publishing, 1996.
 • Peková, J. : Hospodaření obcí a rozpočet. Praha, Codex Bohemia, 1997.
 • Žárska, E.: Vecné a systémové problémy komunálnej politiky, Bratislava, Ekonóm,1996.
 • Štátne záverečné účty SR za roky 1993-1997.
 • Buček, M.: Priestorová a urbanistická ekonomika. Bratislava, Alfa, 1985.
 • Hamerniková, B. a kol.: Veřejné finance. Praha, Victoria Publishing, 1996.
 • Maier, G.- Tödling, F. : Regionálna a urbanistická ekonomika 2. Bratislava, Elita, 1998.
 • Švantnerová, Ľ.: Predpoklady rozvoja municipálnej ekonomiky. Banská Bystrica, EF UMB, 1997.
 • Žárska, E.: Vecné a systémové problémy komunálnej politiky. Bratislava, Ekonóm, 1996.
 • Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 • Zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
 • Obecné noviny ročník, 1991- 1998.
 • Hamalová, M.: Reforma verejnej správy v SR, zborník z konferencie Regionálny rozvoj a regionálna politika - impulzy a trendy nov.1999, EU Bratislava
 • Hamalová, M.: Kritériá a rámcový návrh deľby kompetencií medzi štátnu správu a samosprávu Deľba kompetencii a modely usporiadania verejnej správy. Odborné štúdie spracované v rámci projektu Phare Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy 1999 Bratislava
 • Fournier, J.H.: Správa vecí verejných a európska integrácia. Publikácia:Príprava verejnej správy pre európsky administratívny priestor - preklad Sigma texty č.23, EU Bratislava
 • Verheijen, T.: Ciele, štruktúra a metodológia štúdie, publ. Reforma verejnej správy, porovnanie skúseností východu a západu NISPAcee 1997 Bratislava
 • Návrh stratégie reformy verejnej správy prijatej uzn. Vlády SR č.695/1999
 • Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, schválená uzn. Vlády SR č.230/2000
 • Charta európskeho regionálneho plánovania, Rada Európy 1983
 • Návrh európskej charty regionálnej samosprávy
 • Analýza modelov miestnej správy vo vybraných krajinách sveta, Kanadský urbanistický inštitút, materiál pre Vládu SR apríl 1999
 • Zákon č.453/2001 Z.z. o obecnom zriadení
 • Zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
 • Zákon č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov
 • Zákon č.445/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách
 • Zákon č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC
 • Zákon č.313/2001 Z.z. o verejnej službe
 • Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov
 • Zákon NR SR č.440/2000 o správach finančnej kontroly
 • Zákon NR SR č. 445/2001 o rozpočtových pravidlách (novela)
 • Zákon NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov
 • Zákon NR SR č. 447/2001 o majetku obcí (novela)
 • Zákon NR SR č. 453/2001 o obecnom zriadení (novela)
 • ...
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko