Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Teória štátu a práva

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
298 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5385
Posledná úprava
27.09.2017
Zobrazené
26 654 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vznik a historický vývoj spoločnosti a štátu

Ľudskú spoločnosť je možné charakterizovať ako zložitý systém tvorený ľuďmi organizovaných do spoločenských skupín, orgánov a inštitúcií, uznávajúcich určitú hierarchiu hodnôt, pričom vzťahy ktoré vznikajú medzi jednotlivcami, skupinami, orgánmi a inštitúciami sú upravované systémom noriem (morálnych, náboženských, sociálnych, ekonomických, právnych a pod.).

Pre človeka je prirodzené, že je tvorom spoločenským, to znamená, že má prirodzenú schopnosť spájať sa s ďalšími jedincami a postupne tak vytvárať spoločenské skupiny, rodiny, rody, kmene, národy, resp. veľké spoločenské celky. Prv však ako ľudská spoločnosť dosiahla určitý kvalitatívny stupeň svojho vývoja, musela prejsť niekoľkými etapami, resp. obdobiami svojho vývoja.

1. 1 Obdobie vývoja prvotnopospolných zberačsko-loveckých spoločností

Prvé obdobie vývoja ľudskej spoločnosti sa nazýva obdobie vývoja prvotnopospolných zberačsko-loveckých spoločností. Toto obdobie bolo najdlhšou vývojovou etapou, je totožné s obdobím vzniku ľudskej spoločnosti vôbec. Na základe archeologických nálezov a z nich vyplývajúcich poznatkov trvalo od 3,8 milióna rokov pred n. l. až približne do 80 tisíc rokov pred n. l. Vytvorilo sa až po dlhšom procese vývoja človeka, v ktorom získal (najmä podielom práce na svojom poľudšťovaní) vlastnosti odlišujúce ho od ostatných živých tvorov a oddelil sa od sveta zvierat.

Kľúčové slová:

právo

teória práva

TSP

funkcie štátu

politický systém

pozitívne právo

právna normaObsah:
 • I. kapitola
  Vznik a historický vývoj spoločnosti a štátu -3-
  1. 1. Obdobie vývoja zberačsko-loveckých spoločností -3-
  1. 2. Obdobie rodových a kmeňových prvotnopospolných spoločností -4-
  1. 3. Obdobie vývoja štátom organizovaných spoločností agrárnej epochy -5-
  1. 4. Obdobie vývoja industriálnych a postindustriálnych priemyselných spoločností -6-
  1. 5. Vznik štátu a formy vzniku štátu -6-

  II. kapitola
  Pojem, znaky a funkcie štátu -9-
  1. 1. Pojem a znaky štátu -9-
  1. 2. Funkcie štátu -12-

  III. kapitola
  Forma štátu a forma vlády -17-
  1. 1. Charakteristika a pojem formy štátu -17-
  1. 2. Forma vlády -19-
  1. 3. Základné druhy foriem vlád -19-
  1. 4. Teória deľby moci, parlamentarizmus a forma vlády -21-
  1. 5. Teória deľby moci -21-
  1. 6. Parlamentarizmus -23-
  1. 7. Zmiešané formy vlády -26-
  IV. kapitola
  Demokracia a jej formy -29-
  1. 1. Charakteristika demokracie -29-
  1. 2. Princípy demokracie -30-
  1. 3. Formy demokracie -31-
  1. 4. Voľby a druhy volieb -33-
  1. 5. Volebný systém a jeho druhy -36-
  1. 6. Nedemokratické formy vlády -38-

  V. kapitola
  Politika a politický systém -39-
  1. 1. Politika politická moc -39-
  1. 2. Charakteristika politického systému -40-
  1. 3. Subjekty politického systému -41-
  1. 4. Politický režim -45-

  VI. kapitola
  Systém štátnych orgánov a organizácii -47-
  1. 1. Charakteristika základných pojmov -47-
  1. 2. Klasifikácia štátnych orgánov -50-
  1. 3. Orgány výkonnej moci -51-
  1. 4. Delenie štátnych orgánov podľa kompetencie -57-
  1. 5. Delenie štátnych orgánov podľa ich zloženia -59-

  VII. kapitola
  Územnoorganizačná štruktúra štátu -61-
  1. 1. Všeobecná charakteristika územnoorganizačnej štruktúry štátu -61-
  1. 2. Zväzy (spolky) štátov -65-
  1. 3. Zoskupenia štátov -66-

  VIII. kapitola
  Štátny režim -69-
  1. 1. Všeobecná charakteristika štátneho režimu -69-
  1. 2. Demokratický štátny režim -70-
  1. 3. Nedemokratický štátny režim -72-
  1. 4. Kombinovaný štátny režim -74-

  IX. kapitola
  Spoločenské normy, hodnoty a právo -75-
  1. 1. Spoločenské normy, hodnoty a vzory -75-
  1. 2. Právo a iné normatívne systémy spoločnosti -76-
  1. 3. Iné normatívne systémy -78-

  X. kapitola
  Pozitívne právo a typy právnej kultúry (právne systémy) -81-
  1. 1. Pozitívne právo -81-
  1. 2. Typy právnych kultúr -83-
  1. 3. Národné (vnútroštátne) a medzinárodné právo -85-
  1. 4. Európske spoločenstvo, Európska únia -86-

  XI. kapitola
  Pramene práva a tvorba práva -89-
  1. 1. Pramene práva -89-
  1. 2. Komunitárne právo -95-
  1. 3. Tvorba práva -96-

  XII. kapitola
  Právna norma -101-
  1. 1. Pojem právnej normy -101-
  1. 2. Štruktúra právnej normy -102-
  1. 3. Druhy právnych noriem -103-
  1. 4. Pôsobnosť právnych noriem -105-

  XIII. kapitola
  Systém práva -111-
  1. 1. Členenie práva na verejné a súkromné -112-
  1. 2. Členenie na právo hmotné a procesné -114-
  1. 3. Odvetvia práva -115-
  1. 4. Delenie práva v angloamerickom type právnej kultúry -117-

  XIV. kapitola
  Predmet a výkon subjektívnych práv a povinností -119-
  1. 1. Subjektívne právo -119-
  1. 2. Klasifikácia (triedenie) subjektívnych práv -120-
  1. 3. Subjektívne právne skutočnosti (závislé na ľudskej vôli) -122-
  1. 4. Protiprávne konanie (úkon) -126-
  1. 5. Objektívne právne skutočnosti (právne skutočnosti, nezávislé na ľudskej vôli) -127-

  XV. kapitola
  Aplikácia a interpretácia práva -129-
  1. 1. Všeobecná charakteristika aplikácie práva -129-
  1. 2. Proces aplikácie práva -130-
  1. 3. Uváženie pri aplikácii práva a analógia v práve -133-
  1. 4. Interpretácia (výklad) práva -134-

Zdroje:
 • Borchardt, K-D.: ABC komunitárneho práva. Brusel, Európska komisia 1999.
 • Bröstl, A., Dobrovičová, G., Kanárik, I.: Základy štátovedy. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2000.
 • Filip, J., Svatoň, J., Zimek, J.: Základy státovědy. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • Jánošíková, E.: Základy štátovedy. Bratislava: A PZ v Bratislave, 2002, s.23- 25.
 • Krsková, A., Jánošíková, E., .Vaculíková, N.: Základy teórie štátu. Bratislava: A PZ v Bratislave, 2000
 • Krsková, A.: Úvod do štúdia práva (Základné pojmy teórie práva). Bratislava, APZ v Bratislave, 1997.
 • Kresák, P. a kol.: Občan a demokracia. Bratislava, Minority Rights Group-Slovakia, 1997.
 • Prusák, J. a kol.: Vybrané kapitoly z modernej teórie štátu a práva. Bratislava: PF UK v Bratislave, 1992.
 • Prusák, J.: Teória práva, Bratislave, PF UK v Bratislave, 1995.
 • Svák, J. a kol.: Ústavné práva SR. Bratislava, A PZ v Bratislave, 2002
 • Zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústredných orgánov štátnej správy SR