Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Stavebná tepelná technika Chmúrny

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
7,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47616
Posledná úprava
23.10.2019
Zobrazené
845 x
Autor:
Mista
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Stavebná tepelná technika sa zaoberá tepelnou ochranou budov pred nepriaznivými účinkami vonkajšieho prostredia v zimnom a letnom období. Učebnica opisuje základné princípy navrhovania a dimenzovania tepelnotechnických vlastností budov tak, aby absolvent študijného programu Pozemné stavby a architektúra vedel uplatniť základné návrhové postupy a dimenzovanie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov pri vypracovaní svojej bakalárskej práce. Určená je študentom bakalárskeho študijného programu Pozemné stavby a architektúra, projektantom a inžinierom, ktorí sa zaoberajú navrhovaním a posudzovaním tepelnej ochrany budov.

Kľúčové slová:

stavebná tepelná technika

skriptá

pdf

skúškaObsah:
 • 1 OZNAČOVANIE VELIČÍN A JEDNOTKY -13-
  2 ZÁKLADNÉ SPÔSOBY ŠÍRENIA TEPLA -15-
  2.1 Šírenie tepla vedením -15-
  2.1.1 Teplotné pole -15-
  2.1.2 Tepelný tok -16-
  2.2 Šírenie tepla prúdením -17-
  2.2.1 Súčiniteľ prestupu tepla pri vynútenom prúdení -18-
  2.3 Šírenie tepla sálaním -19-
  2.3.1 Zákony sálania -21-
  2.3.2 Súčiniteľ prestupu tepla pri sálaní -23-
  3 TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH LÁTOK -25-
  3.1 Objemová hmotnosť, hustota a pórovitosť -25-
  3.2 Vlhkosť -26-
  3.3 Súčiniteľ tepelnej vodivosti -27-
  3.3.1 Vplyv hustoty, objemovej hmotnosti a pórovitosti -27-
  3.3.2 Vplyv vlhkosti -28-
  3.3.3 Vplyv smeru tepelného toku anizotropných látok -29-
  3.3.4 Výpočtový súčiniteľ tepelnej vodivosti stavebných látok -30-
  4 USTÁLENÝ TEPLOTNÝ STAV -52-
  4.1...
  4.8 Tepelný odpor muriva z kusových stavív -94-
  5 KONŠTRUKCIE S DEFORMOVANÝM TEPLOTNÝM POĽOM -97-
  5.1 Plošné teplotné polia -97-
  5.2 Modelové zobrazenie konštrukcie -100-
  5.3 Určenie teploty na vnútornom povrchu -102-
  5.4 Postup pri riešení plošného teplotného poľa -104-
  5.5 Tepelný odpor konštrukcie s deformovaným teplotným poľom -105-
  5.6 Vplyv tepelných mostov na tepelný tok a tepelnú stratu -106-
  5.6.1 Určenie lineárneho stratového súčiniteľa -108-
  5.6.2 Vplyv tepelných mostov na tepelnú stratu -110-
  5.7 Tepelné mosty a kúty -111-
  5.7.1 Kúty -112-
  5.7.2 Eliminácia tepelných mostov -114-
  5.8 Hodnotenie tepelných mostov -115-
  6 TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCIÍ -117-
  6.1 Tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie -117-
  6.2 Výpočet tepelnej prijímavosti podlahovej konštrukcie -119-
  6.2.1 Príklad výpočtu tepelnej prijímavosti podlahovej konštrukcie -123-
  6.3 Tepelná priepustnosť podláh na teréne -124-
  6.4 Príklad výpočtu súčiniteľa prechodu tepla podlahy na teréne -128-
  7 TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ -131-
  7.1 Výpočet súčiniteľa prechodu tepla -133-
  7.1.1 Určenie geometrických charakteristík -135-
  7.1.2 Určenie tepelnotechnických vlastností otvorovej konštrukcie -135-
  7.1.3 Určenie Ug -136-
  7.1.4 Hodnoty Rsi a Rse -136-
  7.1.5 Súčiniteľ tepelnej vodivosti skla -136-
  7.1.6 Tepelný odpor plynových vrstiev -137-
  7.1.7 Hodnoty Ug -139-
  7.1.8 Hodnoty Uf -141-
  7.1.9 Hodnoty g -145-
  7.1.10 Súčinitele prechodu tepla okien -146-
  7.1.11 Príklad výpočtu súčiniteľa prechodu tepla okna -146-
  7.2 Svetelné a solárne vlastnosti zasklení -147-
  7.3 Požiadavky na otvorové konštrukcie -152-
  8 VLHKOSŤ STAVEBNÝCH LÁTOK A KONŠTRUKCIÍ -154-
  8.1...
  8.11.3 Dimenzovanie konštrukcií s vetranou vzduchovou vrstvou -202-
  9 PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU -205-
  9.1 Infiltrácia vzduchu netesnosťami vo vonkajších konštrukciách -206-
  9.2 Prievzdušnosť budovy -207-
  9.3 Prievzdušnosť okien a dverí -208-
  9.4 Tepelná strata infiltráciou a vetraním -212-
  9.6 Prievzdušnosť a vzduchotesnosť budovy -215-
  10 POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE -219-
  10.1...
  10.9 Tepelná ochrana budov a potreba energie na vykurovanie -264-
  10.10 Hodnotenie budov z hľadiska potreby tepla na vykurovanie -265-
  10.10.1 Predpoklad splnenia energetickej hospodárnosti budovy -267-
  11 POŽIADAVKY A KRITÉRIÁ NA NAVRHOVANIE TEPELNOTECHNICKÝCH
  VLASTNOSTÍ BUDOV -268-
  11.1 Funkčné požiadavky tepelnej ochrany budov -269-
  11.1.1 Všeobecné princípy navrhovania konštrukcií v STN 73 0540-2: 2012 [58]. -272-
  11.2 Požiadavky na minimálnu povrchovú teplotu konštrukcie -273-
  11.3 Požiadavky na tepelný odpor a súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie -277-
  11.4 Tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií -283-
  11.5 Šírenie vlhkosti v konštrukcii -284-
  11.6 Šírenie vzduchu konštrukciou -286-
  11.6.1 Škárová prievzdušnosť -286-
  11.6.2 Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti -286-
  11.7 Tepelná stabilita miestností -287-
  11.7.1 Pokles výslednej teploty v miestnosti v zimnom období -287-
  11.7.2 Najvyšší denný vzostup teploty vzduchu v miestnosti v letnom období -289-
  11.8 Energetické požiadavky na budovu -290-
  11.8.1 Merná potreba tepla na vykurovanie -290-
  11.8.2 Stanovenie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budov -292-
  12 OTESTUJTE SA -294-
  12.1 Testové otázky -294-
  12.2 Správne odpovede -297-
  Literatúra -298-
  Register -302-