Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Psychológia práce - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
103 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7218
Posledná úprava
15.01.2018
Zobrazené
7 329 x
Autor:
anela40
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Skriptá sú určené pre študentov bakalárskeho štúdia majstrov odbor¬nej výchovy. Reagujú na potrebu študentov tejto formy štúdia mať časť základných informácií z psychológie práce v jednej publikácii. Študenti uvedenej formy štúdia v prevažnej väčšine neabsolvovali žiadnu pred-chádzajúcu psychologickú prípravu. Preto je cieľom skrípt prístupnou formou poskytnúť základné informácie z vybraných okruhov psychológie práce.
Považujeme za milú povinnosť poďakovať sa recenzentom Doc. PhDr. Marte Fleškovej, CSc. a PhDr. Jozefovi Džukovi, CSc. za prečítanie textu a ich poznámky, pripomienky a rady, ktorými prispeli k spresneniu a doplneniu učebného textu.
Ďakujem tiež Mgr. Stanislavovi Kačalovi za úpravu textu.

Kľúčové slová:

psychológia

pracovný proces

stres

únava

pracovná záťaž

teplota

hluk

farbaObsah:
 • ÚVOD 5
  1. PSYCHOLÓGIA V PRACOVNOM PROCESE 6
  (Doc. PhDr. V. Kubáni, CSc.)
  1.1 Vznik psychológie práce 6
  1.2 Vývoj názorov na človeka v pracovnom procese 7
  1.3 Predmet psychológie práce a jej uplatnenie v podniku a ekonomike .... 10
  2. PSYCHOLOGICKÝ ROZBOR PRACOVNEJ ČINNOSTI 11
  (Doc. PhDr. V. Kubáni, CSc.)
  2.1 Činnosť a pracovná činnosť 11
  2.2 Charakteristika pojmu práca 12
  2.3 Pracovný výkon, výkonnosť pracovníkov a jej determinanty 12
  2.4 Únava 15
  2.5 Pracovná záťaž 17

  2.5.1 Stres 19
  2.5.2 Syndróm burnout 20
  2.5.3 Odpočinok, regenerácia síl 21
  3. MOTIVÁCIA K PRÁCI 22
  (Doc. PhDr. V. Kubáni, CSc.)
  3.1 Vymedzenie pojmu motivácia 22
  3.2 Výklad motivácie pracovného konania 23
  3.3 Zdroje motivácie 25

  3.3.1 Potreby 25
  3.3.2 Návyky 28
  3.3.3 Záujmy 28
  3.3.4 Ideály a hodnoty 28
  3.4 Motivačný profil človeka 29
  3.4.1 Charakteristika dimenzií motivačného profilu 30
  4. ČLOVEK A PRACOVNÉ PROSTREDIE 33
  (Doc. PhDr. V. Kubáni, CSc.)
  4.1 Osvetlenie 33
  4.2 Farba 35
  4.3 Hluk 38
  4.4 Mikroklimatické podmienky 41

  4.4.1 Teplota 42
  4.4.2 Vlhkosť vzduchu 43  4.4.3 Prúdenie vzduchu 43
  4.4.4 Sálavá teplota 44
  4.4.5 Vplyv mikroklimatických podmienok na výkon a bezpečnosť práce .... 44
  5. OSOBNOSŤ A ČINNOSŤ VEDÚCEHO PRACOVNÍKA 45
  (Doc. PhDr V. Kubáni, CSc.)
  5.1 Osobnosť vedúceho pracovníka 45
  5.2 Činnosť vedúceho pracovníka 50

  5.2.1 Klasické štýly vedenia ľudí 51
  5.2.2 Situačné riadenie 54

  5.2.2.1 Fiedlerova teória 55
  5.2.2.2 Model P. Herseya a H.K. Blancharda 56
  5.3 Interakčný prístup 58
  5.3.1 Reddinova teória 3D 58
  5.4 Autorita vedúceho pracovníka 59
  6. ZDRAVIE - ŽIVOTNÝ ŠTÝL PRACOVNÍKA 61
  (Doc. PaedDr. Jozef Liba, CSc.)
  6.1 Ukazovatele zdravotného stavu populácie Slovenska 61
  6.2 Stravovacie návyky 63
  6.3 Ekologické opatrenia 64
  6.4 Pohybový režim 65
  6.4.1 Odporúčania 67
  6.5 Zisťovanie a posudzovanie telesnej zdatnosti pracovníka 68
  6.5.1 Vytrvalosť 69
  6.5.2 Sila 73

  Zoznam bibliografických odkazov 78

Zdroje:
 • ÁGHOVÁ, L. a kol.: Hygiena. Bratislava, Osveta 1993.
 • BALCAR, K.: Úvod do psychológie osobnosti. Chrudim, Mach, 1992.
 • BEDRNOVÁ, E. - NOVÝ, L: Psychológie a sociológie v ŕízení firmy. Prospektrum, Praha, 1994.
 • BLAHA, J. a kol.: Človek vo výrobnom procese. IHP, Ostrava, 1972.
 • BOKOROVA, V.: Problematika motivační regulace lidského chovaní. Československá psychológie, 30, č.l, 1986.
 • BOROS, J.: Syndróm „burnout" medzi nami. Pravda, Sobota plus, 9.3.1996
 • BUCHBERGER, J., FRUHBAUER, Z., KVAPILÍK, J.: Cestovaní a zdra¬ví. MAXDORF, Praha, 1997.
 • BURES, Z.: Psychológie práce a její užití. Práce, Praha, 1973.
 • BUREŠ, Z.: Psychológie práce. SPN, Praha, 1981.
 • ČORBA, V.: Personálny manažment, Prešov, PdF UPJŠ, 1996.
 • DANIEL, J., PIKALA, I. a kol.: Psychológia práce. Práca, Bratislava, 1976.
 • DROTÁROVÁ, E.: Relaxačné metódy v sebavýchove a výchove k tvori¬vosti. FHPV PU Prešov, 1997.
 • ĎURIČ, L. - BRATSKÁ, M. a kol.: Pedagogická psychológia. SPN, Bratislava, 1997.
 • FIŠER, I.: Školní zdravotnictví. SPN, Praha, 1981.
 • FRIELING, H. - AUER, X.: Človek, farba, priestor. Alfa, Bratislava, 1971.
 • GINTER, E.: Zdravotný stav obyvateľov Slovenska: minulosť, súčasný stav a perspektívy. Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava, 1993.
 • GINTER, E.: Prečo Slováci tak krátko žijú. SME, 26.2.1994, č. 47, roč. 2.
 • GINTER, E. - TATÁRA, H. - SIPEKIOVÁ, T.: Nehomogenita strednej dĺžky života na Slovensku. Bratislavské lekárske listy, 1995, 96, s. 301-306.
 • GLESK, P. - HARSÁNYI, L.: Metodika tréningu v rekreačnom športe. Bratislava, Slovenská olympijská spoločnosť 1994, 122 s.
 • HODAŇ, B.: Optimalizace pohybového režimu jako predpoklad zmeny spúsobu života a pracovní výkonnosti. In.: Pohybový režim a telovýchovný proces. Praha, ČÚV ČSTV 1988, s. 26 - 33.
 • 78
 • MAČUROVÁ, Ľ. - BRTKOVA, M.: Školské zdravotníctvo pre študentov I. roč. 1.-4. Prešov, PdF UPJŠ 1990, 213 s.
 • MARŠALOVÁ, L., SEEMANOVÁ, M., HRABOVSKÁ, A.: Pohľad na motivačnú zameranosť vedomia v štruktúre osobnosti nášho dospelého človeka. Psychologica, 31, 1985, s. 29-83.
 • MARUŠINCOVÁ, E., KOLLARIK, K., OKRUHLICOVA, A.: Motivácia učenia žiakov začínajúcich štúdium na stredných školách. Pedagogická revue, XLIX, 1992, 7, s. 517-529.
 • MATOUŠEK, O., RUŽIČKA, J.: Psychológie práce. NPL, Praha, 1965.
 • MÍČEK, L.: Duševní hygiena. SPN, Praha, 1984.
 • NÁKONEČNÝ, M.: Lexikón psychológie. Praha, 1995.
 • PERLAKI, L, KOLLARIK, T.: Psychológia v práci vedúceho. Práca, Bratislava, 1981.
 • PIKALA, I. a kol.: Psychológie práce pre majstrov. Práca, Bratislava, 1974.
 • PIKALA, L, DANIEL, J.: Psychologické aspekty pracovného prostredia. Práca, Bratislava, 1976.
 • PROVAZNÍK, V. a kol.: Psychológie pro ekonomy. Grada Publishing, 1997.
 • RUŽIČKA, J.: Vedení lidí v podniku. Inštitút pro výchovu vedoucich pracovníkú. Praha, 1985.
 • SCHEIN, E.H.: Psychológie organizace. SPN, Praha, 1969.
 • SLEPIČKOVÁ, L: Výchova ke zdraví na školách. Tel. Vých. Mlád., 59, 1993, č. 8, s.13-15.
 • SÝKORA, F. a kol.: Telesná výchova a šport. Terminologický a výkla¬dový slovník (2. zväzok). Bratislava, FTVŠ UK 1995.
 • VAČKOVÁ, K. - JAKABČIC. L: Psychológia. Iris, Bratislava, 1996.
 • SME, 15. 1. 1997 podľa WORLD ALMANAC, 1995.
 • Stratégia, princípy a priority štátnej environmentálnej politiky. Brati¬slava, Ministerstvo životného prostredia SR, 1993.
 • Štatistická ročenka SR 1996. Bratislava, Štatistický úrad SR 1996.
 • Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky. Bratislava, Ústav zdravot¬níckych informácií a štatistiky 1995, 218 s.
 • Zdravotnícka ročenka SR 1996. Bratislava, Ústav zdravotníckych infor¬mácií a štatistiky SR 1996.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko