Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových

Princípy informačných systémov

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6279
Posledná úprava
15.09.2017
Zobrazené
2 485 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem informačná spoločnosť sa v odbornej i populárnej literatúre začal objavovať predovšetkým v súvislosti s publikovaním Bangemannovej správy Europe and the global information society (Bangemann, 1994). Ide predovšetkým o vytvorenie globálnej informačnej siete umožňujúcej vzájomnú komunikáciu a sprístupnenie veľkého množstva údajov a informácií. Samotný pojem informačná spoločnosť nie je presne vymedzený. Vymedzenia informačnej spoločnosti sa opierajú o empirické sledovanie trendov v tejto oblasti a odhad predpokladaných tendencií rozvoja informačných technológií. Informačná spoločnosť sa chápe ako spoločnosť využívajúca nástroje výpočtovej a komunikačnej techniky a na nich postavené komunikačné a informačné služby. Tieto služby sa postupne stávajú určujúcim faktorom rozvoja ekonomiky a svojím dopadom významne ovplyvňujú aj rozvoj celej spoločnosti. Vznikajú koncepcie informačnej spoločnosti, ktoré zdôrazňujú komplexnosť prieniku informačných technológií a metód informačného prieskumu do štruktúr spoločenského života. Na vládnych úrovniach vyniká najmä jednoznačne sformulovaná americká predstava globálnej informačnej infraštruktúry (overovaná na fungovaní internetu ako jej prototypu), nasledovaná európskymi a japonskými prístupmi. Tieto koncepcie sú technokraticko- optimistické, sľubujúce pozitívne účinky využitia technológií a komunikácie na diaľku (teleworking, teleshoping, telelearning atď.). Opatrnejšie a pesimistickejšie koncepcie sa obávajú niektorých negatívnych vplyvov informačných technológií, a to od prehlbovania byrokracie až po odcudzovanie na pracoviskách a vytváranie nových sociálnych priepastí (Steinerová 1998, s. 20).

Kľúčové slová:

informačné systémy

typológia systémov

modely dát

informačné inžinierstvo

organizačné inžinierstvo

systém riadenia

informácieObsah:
 • Predhovor -7-
  Úvod - informačná spoločnosť, informačná veda a informačné systémy -11-
  1 Teoretické základy -15-
  1.1 Teória systémov -15-
  1.1.1 Pojem systém -20-
  1.1.2 Základné charakteristiky systému -24-
  1.1.3 Prístup k skúmanému objektu z hľadiska systémovej analýzy -25-
  1.1.4 Formálny aparát na opis systémov -25-
  1.1.5 Štruktúra systému -33-
  1.1.6 Správanie systému -40-
  1.1.7 Jednoduché a zložité systémy -41-
  1.1.8 Organizácia a riadenie systému -43-
  1.2 Teória informačných systémov -44-
  1.2.1 Systém a informácia -44-
  1.2.2 Informačný systém -47-
  1.2.3 Informačný systém a riadenie -48-
  1.2.4 Všeobecný systémový model „podniku“ a informačný systém -51-
  1.2.5 Informačný systém a komunikácia vedeckých a odborných informácií -55-
  1.2.6 Formovanie teórie informačných systémov -55-
  2 Princípy fungovania a charakteristické znaky informačných systémov -61-
  2.1 Typy dát, informácií a poznatkov spracúvané v informačných systémoch -63-
  2.2 Informačné zdroje -63-
  2.3 Zber a prenos dát -64-
  2.4 Zapamätanie (ukladanie) informácií -65-
  2.5 Spracovanie a vyhľadávanie informácií -66-
  2.6 Distribúcia informácií -68-
  3 Druhy informačných systémov a prístupy k ich definovaniu -69-
  3.1 Typológia informačných systémov -69-
  3.1.1 Druhy informačných systémov podľa oblastí ich tvorby a využívania -70-
  3.1.2 Typológia informačných systémov podľa b. vickeryho -72-
  3.1.3 Delenie informačných systémov podľa ich vzťahu k systému riadenia -74-
  3.2 Informačné systémy v oblasti riadenia a administratívy -75-
  3.2.1 Komplexný pohľad na informačný systém podniku -84-
  3.3 Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania - vedeckoinformačné systémy -88-
  3.3.1 Prístupy k definovaniu is v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia.91
  3.3.2 Knižnično-informačné systémy -99-
  3.3.3 Vplyv digitalizácie a internetu na štruktúru a funkcie knižníc a informačných systémov ─ digitálne knižnice -102-
  3.3.4 Koncepcia digitálnej knižnice -110-
  3.3.5 Knižnično-informačné systémy „internetovej éry“ -113-
  3.3.6 Kooperatívnosť a deinštitucionalizácia - trend knižnično- informačných systémov pre 21. storočie -116-
  3.3.7 Sieťový kooperačný informačný systém - príklad na projekte pro scientia -117-
  3.3.8 Integrovaný informačný systém vysokej školy -123-
  3.4 Spravodajské informačné systémy -129-
  4 Modely a modelovanie dát, metadáta a štruktúry dát -136-
  ...
  6 Audit informačného systému -220-
  6.1 Audit informačných systémov vo verejnom a štátnom sektore -221-
  6.1.1 Ciele auditu informačného systému -221-
  6.1.2 Podklady na audit informačného systému -221-
  6.1.3 Zdroje informácií o informačnom systéme -222-
  6.1.4 Audit bezpečnosti informačného systému -222-
  6.2 Audit knižnično-informačných systémov -222-
  6.2.1 Systémové riešenia - porovnanie projekčných zámerov a plánov s reálnymi výsledkami a plnením poslania kis, koncepcia a ďalší vývoj kis -223-
  6.2.2 Kvalita a efektívnosť knižnično-informačných služieb -224-
  6.2.3 Riadenie kis a využívanie riadiacich informácií poskytovaných knižničným softvérom -224-
  6.2.4 Odozva používateľov na kvalitu a rozsah služieb -224-
  6.2.5 Činnosť jednotlivých organizačných zložiek a pracovníkov -225-
  6.2.6 Efektívnosť získavania a využívania informačných zdrojov -225-
  6.2.7 Náklady na prevádzku kis a efektívnosť využívania finančných, technických a ľudských zdrojov -225-
  6.2.8 Funkčnosť a efektívnosti dodaného softvéru a hardvéru -225-
  6.2.9 Bezpečnosť a ochrana dát, fondov a priestorov -226-
  6.2.10 Kvalita a efektívnosť servisu dodávateľov softvéru, hardvéru a ďalších služieb
  V Súlade so zmluvami -226-
  Bibliografické odkazy -227-
  Zoznam skratiek -227-
  Príloha a -227-

Zdroje:
 • ACKOFF, R.L. 1967. Management Misinformation Systems. In Management Science, 1967,12, s. B147-B156.
 • AFANASIEV, V.G. 1975. Sociaľnaja informacija i upravlenije obščestvom. Moskva : Izd.polit. lit., 1975.
 • ARMS, W.Y. et al. 1997. An architecture for information in digital libraries. In D-Lib Magazine.
 • 1997. Zdroj: POKORNÝ, J. Digitální knihovny : principy a problémy. In AKP 2001 :Automatizace knihovnických procesů [online]. Praha : ČVUT, 2001 [cit. 2004-06-20]. Dostupnéna internete: < http://knihovny.cvut.cz/akp/clanky /03.pdf >.
 • ATKINS, H. 1999. The ISI® Web of Science® ─ Links and Electronic Journals : How links
 • work today in the Web of Science, and the challenges posed by electronic journals. In DLib
 • Magazine [online]. September 1999, vol. 5, no. 9 [cit. 2004-06-20]. Dostupné na internete:< http://www.dlib.org/dlib/september99/atkins/09atkins.html >. ISSN 1082-9873.
 • BANGEMANN, M. et al. 1994. Europe and the Global Information Society : recomendations
 • to the European Council. CD-84-94-290-EN-C. Bruxelles : European Union, 26. May1994. 36 s.
 • BARKER, R. 1990. Information Audits : Designing a Methodology with Reference to the R
 • and D Division of a Pharmaceutical Company. Sheffield : University of Sheffield 1990.
 • Zdroj: International Encyclopedia of Information and Library Science. London : Routlege,1997, s. 192-193.
 • BASL, Josef. 2002. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. Praha :
 • Grada Publishing, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2.
 • BECK, Richard. 2002. Geographic Information Systems. In Encyclopedia of Communicationand Information (online). Ed. Jorge Reina Schement. Vol. 2. New York : Macmillan Reference
 • USA, 2002. s. 357-359. 3 vols. Gale Virtual Reference Library.[cit. 2004-04-20]. Dostupné
 • na internete:< http://galenet.galegroup.com/servlet/eBooks?ste=22&docNum=CX3402900111 >.
 • BERNERS-LEE, Tim. 1997. Metadata Architecture [online]. W3Consorcium : Cambridge
 • MA, 1997, last edited 1998-12-30 [cit. 2004-09-23]. Dostupné na internete:< http://www.w3.org/DesignIssues/Metadata.html >.
 • BERTALANFFY, Ludvig von. 1969. General Systems Theory. New York : Braziller, 1969.259 s.
 • ...
 • STEINEROVÁ, Jela. 1998c. Poznatok. In KATUŠČÁK, Dušan et al. Informačná výchova :terminologický a výkladový slovník : odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : SPN,
 • 1998, s. 265. ISBN 80-08-02818-1.
 • STEINEROVÁ, Jela. 2000. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In
 • KIMLIČKA, Štefan et al. 2000. Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti
 • ...
 • VODÁČEK, Leo ─ ROSICKÝ, Antonín. 1997. Informační management : pojetí, posláni aaplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2.
 • VOŘÍŠEK, J. 2000. Integrace podnikových procesů a znalostí. In Systémová integrácia :
 • zborník prednášok na medzinárodnú konferenciu. Žilina : MASM, 2000, s. 7-17. ISBN 80-85348-47-0.
 • W3C. Resource Description Framework (RDF) Schema Specification : W3C Proposed Recommendation
 • 03 March 1999 [online]. 1999b. Editors Dan Brickley, R.V. Guha. c1999,
 • last updated 1999-03-04 [cit. 1999-07-27]. Dostupné na internete:< http://www.w3.org/TR/PR-rdf-schema/ >.
 • WEBB, S.P. 1997. Information audit. In: International Encyclopedia of Information and LibraryScience. London : Routlege, 1997, s. 184-185.
 • WEIBEL, S. 1999. The State of the Dublin Core Metadata Initiative : April 1999. In D-Lib
 • Magazine [online]. 1999, vol. 5, no. 4 [cit.1999-07-27]. Dostupné na internete:< http://www.dlib.org/dlib/april99/04weibel.html >.
 • WIESENBERGER, Ivan. 1972. Analýza informačních systémů. Praha : Svoboda, 1972. 270 s.
 • Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.
 • ŽATKULIAK, Ján G. 1978. Základy informatiky. Bratislava : SPN, 1978.
 • ŽBIRKA, Jan. 1995. Vyhledávaní v úplných textech ekonomických periodik metodami 3.generace. In CS ONLINE'95. Bratislava : Slovnaft, 1995, s. 71-74.