Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 615   projektov
8 nových

Praktiky RĽZ - final

«»
Prípona
.docx
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47596
Posledná úprava
17.06.2019
Zobrazené
132 x
Autor:
andrii.svereniak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Riadenie ľudských zdrojov

Riadenie ľudských zdrojov je procesom získvania ľudských zdrojov , výberu a prijímania, adaptácie , vzdelávania (rotvoja ľudských zdrojov, hodnotenia výkonnosti odmeňovania , motivácie, a vytvarania vhodného prostredia a dobrých medziľudských vzťahov , ako medzi zamestnancami navzájom tak aj medzi nadriadenými a podriadenými. Existuje viacej definícií RĽZ.

Iné definície

Napr. Storey (1995,str.5) definuje riadenie ľudských zdrojov ako „špecifický prístup k manažmentu zamestnanosti, ktorý sa usiluje dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom strategického vývoja vysoko oddaných vzdelaných pracovníkov pri použití súboru kulturálnych, štrukturálnych a personálnych technik.
„Riadenie ľudských zdrojov sa najčastejšie definuje ako činnosť, ktorej pozornosť sa sústreďuje na zamestnancov - ľudské zdroje, a ktorá sa spolu s ostatnými funkčnými oblasťami manažmentu podieľa na dosiahnutí synergického efektu - splnení cieľov zamestnancov aj podniku ako celku“ (Kachaňáková, A.,
2001, s.10). Manažment ľudských zdrojov

Iné definície

„Riadenie ľudských zdrojov tvorí časť podnikového riadenia, ktorá sa zameriava na všetko, čo sa týka človeka v pracovnom procese, teda jeho získavanie, formovanie, fungovanie, využívanie, organizovanie jeho práce, jeho pracovné schopnosti a správanie sa, jeho vzťah k vykonanej práci, podniku a spolupracovníkom a v neposlednom rade jeho vlastné uspokojenie z vykonanej práce a jeho personálny a sociálny rozvoj“ (Koubek, J., 1997, s.11).
Podľa Amstronga (1999) riadenie ľudských zdrojov predstavuje strategický a premyslený logický prístup k riadeniu ľudí, ktorí sa individuálne a kolektívne podieľajú na efektívnom plnení cieľov podniku.

Kľúčové slová:

Praktiky RĽZ

skuška

testObsah:
 • Obsah
  Riadenie ľudských zdrojov 5
  Iné definície 5
  Iné definície 5
  Útvar riadenia ľudských zdrojov. 6
  Hlavné úlohy RĽZ 6
  Riadenie ľudských zdrojov -význam 2
  Dôvody pre skúmanie 2
  Definícia praktík riadenia ľudských zdrojov(RĽZ) 2
  Definícia RĽZ 6
  Prístupy k RĽZ 6
  RĽZ ako systém 6
  RĽZ ako systém 10
  Zložky personálnej motivácie 10
  Zložky motivacie -personálny stav 10
  Zložky motivácie - personálna kompetentnosť 10
  Zložky motivácie - okolie 11
  Praktiky RĽZ 11
  Prínosy (výstupy) ľudských zdrojov 11
  Pracovná výkonnosť -definícia 11
  Pracovná výkonnosť- členenie 11
  Vývoj riadenia ľudských zdrojov 11
  Harwardský model 11
  Michiganský model 13
  Vývoj RĽZ- 90-té roky 27
  Barnayov prístup 27
  RĽZ 27
  RĽZ 27
  Modely funkčných roly 27
  Leggeovej model 27
  Model Tysona a Fella 28
  Ulrichov model 29
  Ulrichov a Bronckbankov model (2005) 30
  Pokračovanie 42
  Pfeffer- praktiky 43
  Pfefer- redukovaný variant 43
  Kontingenčný model 44
  Kontingenčný model 44
  Konfiguračný prístup 44
  Resource Based view 44
  NIP 46
  NIP 46
  Členenie praktík 47
  Členenie Praktiky-Politiky 47
  Členenie podľa kritéria nevyhnutnosti pre chod firmy 47
  Členenie praktík v závislosti toho, či ide o spojitú alebo diskrétnu veličinu 47
  Členenie praktík podľa hlavných komponentov modelu AMO 47
  Členenie nákladov na praktiky RĽZ 48
  Manažment talentov 48
  Hlavné problémy, ktoré je potrebné v tejto súvislosti riešiť 48
  Kto je talent 48
  Definície talentu 48
  Definícia talentu 49
  Akceptovaná definícia 49
  Manažment talentov 49
  Manažment talentov 49
  Talentový prístup 49
  MNT 49
  TM versus HRM 49
  Princípy Praktiky TM 49
  Model TM 50
  Model TM- pokračovanie 50
  Angažovanosť zamestnancov 50
  Charakteristika angažovaného zamestnanca 50
  Definícia angažovanosti 50
  Definícia angažovanosti 50
  Charakteristiky angažovanosťneangažovanosť 51
  Faktory determinujúce angažovanosť zamestnancov 51
  Sekundárné faktory angažovanosti 51
  Faktory angažovanosti 51
  Pyramída angažovanosti 51
  Modely angažovanosti zamestnancov 51
  Model Maslacha 52
  Maslachov model 52
  Teória sociálnej výmeny 52
  Metódy hodnotenia angažovanosti zamestnancov 52
  Metodika Hay Group 52
  Prepúšťanie-Redukcia stavov pracovníkov 53
  Základné otázky, ktoré je potrebné v súvislosti s prepúšťaním riešiť 53
  Obete redukcie 53
  Preživší pracovníci 53
  Exekútri redukcie 54
  Exekútori redukcie 54
  Negatívné dopady prepúšťania/ redukcie na organizáciu 54
  Outplacement 57
  Outsourcing 57
  Najčastejšie outsourcované aktivity 57
  Aspekty, ktoré musia byť zvažovane pred outsourcingom 57
  Výhody outsourcingu 57
  Výhody outsourcingu 57
  Nevýhody outsourcingu 57
  Nevýhody outsourcingu 57