Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Počítačové siete (Prevádzka počítačov v praxi, Architektúra, návrh a realizácia sietí, Úvod do operačných systémov...)

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
2,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14085
Posledná úprava
01.06.2022
Zobrazené
1 754 x
Autor:
helena
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Prevádzka pocítacov v praxi

1.1. Úvod

Škola bez náležitého technického vybavenia, vrátane výpoctovej a komunikacnej techniky, už
nemôže vyhoviet súcasným nárocným podmienkam. Laboratórne cvicenia a práca s výpoctovou
technikou dnes už na všetkých typoch škôl tvoria neoddelitelnú súcast vyucovacieho procesu.
Študenti tu velmi casto získavajú prvé skúsenosti z práce s rôznymi zariadeniami, prístrojmi a
nadobudnú urcité, v technickej praxi velmi dôležité zrucnosti a návyky. Pod vedením skúsených
ucitelov tu z cloveka, ktorý spontánne rád experimentuje a zistuje podstaty javov, sa stáva
študent, ktorý pri bádaní vlastností reálneho sveta vychádza zo zásad vedeckých, vie samostatne
realizovat experiment a výsledky experimentu dokáže vyhodnotit vedeckými metódami.
Dosiahnut výsledok je možné iba vysoko efektívnou a z hladiska medzipredmetových vztahov
dobre zladenou prácou. Okrem pripravenosti študenta a ucitela výsledky sú ovplyvnené
mnohými dalšími objektívnymi ale aj subjektívnymi faktormi.
Výskyt tejto techniky dnes už neobmedzuje sa len na laboratóriá a špeciálnych ucební.
Z týchto dôvodov pri našom výklade budeme chápat aj priestory, v ktorých sú prevádzkované
širšie. V nasledujúcich castiach by sme chceli poukázat na niektoré, žial v súcasnej praxi casto
podcenované faktory ako napr. rozmiestnenie pracovných stolov a použitej techniky, bezpecné
rozmiestnenie a pripevnenie napájacích a prepájacích káblov, orientácia, vyhradenie, clenenie,
osvetlenie a farebná úprava pracovných priestorov, atd. Sme si vedomí toho, že sú to len
najnutnejšie poznatky, ktoré by mali poznat všetci tí, ktorí v takýchto priestoroch pracujú. Väcšina
poznatkov sa dá priamo aplikovat aj v mimoškolskom prostredí, nevynímajúc z nich ani bytové
priestory. Pre neustálu zmenu predpisov budú musiet ich casto aktualizovat a doplnat aj z iných
zdrojov.

1.2. Plánovanie a realizácia laboratórnych cvicení

Vyžaduje to od ucitela nárocný proces plánovania prípravy hodiny, teda riadenia samostatnej
práce študentov. Podla [Kostelník 98] pozostáva to zo zistenia pociatocného stavu, vytýcenia a
operacionalizácie cielov, spracovania programu riadenia, priradenia vonkajších podnetov, z
reálneho priebehu, priebežného zistovania výsledkov, spracovania informácií, regulácie
samostatnej práce študentov, zistovania konecných (výstupných) výsledkov a korekcie v dalšom
riadení samostatnej práce študentov.
Pri plánovaní vychádzame zo skutocnosti, že väcšina laboratórnych cvicení, kde sa využíva
komercná technika, sa môže zaradit do cvicení, ktoré sme charakterizovali ako pokusy
realizované na pracovných stoloch a len v niektorých prípadoch pokusy realizované na
zariadeniach. Pocas takýchto cvicení ucitelia aj študenti musia rešpektovat bezpecnostné a
požiarne predpisy platné pre školské laboratóriá (skúšobné priestory).
Vzhladom na nižšie nároky na použité prístroje a zariadenia pri ich plánovaní môžeme
zvolit formy súbežného školského pokusu alebo cyklického školského pokusu, podla vybavenia
laboratória a charakteru uciva. Formulujeme ciele, urcíme pocet a obtiažnost úloh (rozdelíme
študentov do jednotlivých skupín), použité metódy, vyberieme vhodné materiálne vyucovacie
prostriedky a použité vzorky na meranie, vypracujeme metodické materiály k laboratórnym
cviceniam (návody na cvicenie) a predbežne overíme pokus v praxi (cas potrebný na meranie,
nárocnost merania). Tie podklady, ktoré budú používat študenti pocas laboratórnych cvicení,
obsahovo a vzhladovo musia byt spracované zrozumitelne a prehladne. Študentom musia
umožnit bez väcšej námahy a zbytocnej straty casu pritom primerane na ich vedomostnú úroven
realizovat, vyhodnotit a interpretovat výsledky plánovaných úloh.
...

Kľúčové slová:

počítač

počítačová sieť

IT

výpočtová technika

modem

UTP

NDS

Netware

Ethernet

Windows

Linux

lan suite

firewall

bios

multiboot

SSLObsah:
 • 1. Prevádzka pocítacov v praxi -7-
  1.1. Úvod -7-
  1.2. Plánovanie a realizácia laboratórnych cvicení -7-
  1.3. Laboratórne priestory so špeciálnou technikou -8-
  1.4. Laboratórne priestory s výpoctovou technikou -15-
  1.5. Hygiena práce na hodinách -16-
  1.5.1. Organizácia vyucovania - vyucovanie a prestávky -16-
  1.5.2. Materiálne a technické zabezpecenie hodiny -16-
  1.5.3. Elektrický rozvody, ochrana majetku -18-
  1.5.4. Osvetlenie, úprava, poloha triedy a laboratória -19-
  1.5.5. Programové vybavenie -21-
  1.5.6. Dozor -21-
  1.5.7. Ucebnice, študijná literatúra -21-
  1.6. Výber najdôležitejších noriem STN -22-
  2. Architektúra, návrh a realizácia sietí -25-
  2.1. Úvod -25-
  2.2. Pocítacové siete -25-
  2.2.1. Krátka história sietí -25-
  2.2.2. Trocha teórie -26-
  2.2.3. Zdielanie prostriedkov -27-
  2.3. Typy pocítacových sietí -27-
  2.3.1. Topológia sietí -27-
  2.3.2. Programové vybavenie -29-
  2.4. Ako siet pracuje? -30-
  2.4.1. Protokoly sietí -30-
  2.4.2. Vzájomná komunikácia a doprava dát -31-
  2.4.3. Fyzická vrstva -31-
  2.4.4. Linková (spojová) vrstva -31-
  2.4.5. Sietová vrstva -32-
  2.4.6. Transportná vrstva -33-
  2.4.7. Relacná vrstva -33-
  2.4.8. Prezentacná vrstva -34-
  2.4.9. Aplikacná vrstva -34-
  2.5. Komunikacná infraštruktúra sietí -37-
  2.5.1. Káble -37-
  2.5.2. Konektory -39-
  2.5.3. Spojovacie prvky -39-
  2.5.4. Cheapernet 10Base-2 alebo „tenký Ethernet“ -40-
  2.5.5. Siete Twisted Pair (TP) a Unshielded Twisted Pair (UTP) -40-
  2.5.6. Aktívne prvky -41-
  2.5.7. USB -42-
  2.5.8. Modemy -47-
  2.6. Návrh a realizácia pocítacových sietí -49-
  2.6.1. Súpis toho co máme -49-
  2.6.2. Tvorba projektu -49-
  2.6.3. Realizácia projektu -51-
  2.7. Praktické ukážky -51-
  2.7.1. Koaxiálne siete -51-
  2.7.2. UTP (TP) siete, štrukturované kabeláže -52-
  ...
  10.2. Pokrocilá bezpecnost -178-
  10.2.1. Príbeh o budove -178-
  10.2.2. Príbeh o pocítaci -178-
  10.2.3. Príbeh o velkom manažérovi -179-
  10.2.4. Komunikácia s Kernelom -179-
  10.2.5. Príbeh o hackerovi -179-
  10.2.6. Monitorovanie siete -181-
  10.2.7. Kryptovaná komunikácia a SSL -182-
  10.2.8. Aplikácie používajúce SSL -182-
  10.3. Zabezpecenie Windows 9x -183-
  10.3.1. Štart systému -183-
  10.3.2. Prihlásenie na siet -183-
  10.3.3. Policy editor -184-
  10.3.4. Zdielanie -184-
  10.3.5. Aplikácie a systém -184-
  10.3.6. Ochrana na sieti -185-
  10.4. Zabezpecenie Windows 2000, NT, XP -185-
  10.4.0.1. Port 139 -185-
  10.4.1. Filtrovanie paketov -185-
  10.4.2. Update -185-
  10.4.3. Administrátor -186-
  10.5. Filtrovanie prevádzky -186-
  10.5.1. Spam -186-
  10.5.2. Vírusy v e-mailoch -186-
  10.5.3. Firewall - filtrovanie komunikácie -186-
  10.5.4. Proxy - filtrovanie www stránok -186-
  10.6. Útok a obrana -187-
  10.6.1. Mapovanie služieb -187-
  10.6.2. Odhalovanie prieniku -187-
  10.6.3. Logy -187-
  10.7. Záver -188-
  11. Prílohy -189-
  11.1. Siete -189-
  11.1.1. Stránky na internete -189-
  11.1.2. TCP/IP -190-
  11.1.3. ISO -191-
  11.1.4. LAN protokoly -192-
  11.1.5. Model siete -193-
  11.1.6. Lokálna siet -195-
  11.1.7. Normy lokálnych sietí -196-
  11.1.8. Porovnanie architektúry lokálnych sietí -196-
  11.1.9. Zapuzdrenie dátových jednotiek -196-
  11.1.10. Zapojenie konektorov -197-
  11.2. Netware -198-
  11.2.1. Knihy o Netware -198-
  11.2.2. Informacné zdroje o Netware na internete -198-
  11.3. Bezpecnost -199-
  11.3.1. Zdroje na internete -199-

Zdroje:
 • Štempák 97: Štempák, Š, Školské budovy, 1997
 • Huntier 86: Huntier, J., Typológia budov, divadlá, školy, 1986
 • Neufert 95: Neufert, E., Navrhování staveb, 1995
 • Minasi 98: Minasi, M., PC velký pruvodce hardwarem, 1998
 • Svetsiti 03: , Svet sítí, 2003, http://www.svetsiti.cz
 • Kostelník 98: Kostelník, J., Riadenie samostatnej práce študentov stredných a vysokých škôl, 1998
 • Blažej 92: Blažej, A., Driensky, D., Perlaki, I, Vedeckotechnick revoúcia a inžinierske štúdium, 1992
 • Bachratý 98: Bachratý, P., Zásady práce s pocítacom, 1998
 • Hambalík 97: Hambalík, A., Mesárošová, A., Nové vyucovacie prostriedky v školách, 1997
 • Jeger 00: Jeger, D., A., Komunikace: síte, 2000