Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Mechanika tekutín a termomechanika

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
44 x
Veľkosť
8,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3446
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
1 383 x
Autor:
spider34
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

PREDHOVOR
Skriptá MECHANIKA TEKUTÍN, TERMOMECHANIKA sú určené pre Študentov uižinierskeho štúdia všetkých študijných odborov Materiálovotcchnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave

Kľúčové slová:

mechanika tekutín

hustota

objem

prechod tepla

medzná vrstva

ohrev

vedenie teplaObsah:
 • PREDHOVOR -5-
  1. MECHANIKA TEKUTÍN -9-
  1.1 Základné pojmy a predmet mechaniky tekutín -9-
  1.2 Základné vlastnosti tekutín -9-
  1.2.1 Objemová hustota tekutín -10-
  1.2.2 Napätie -10-
  1.2.2.1 Normálovč napätie -10-
  1.2.2.2 Tangenciálne napätie a viskozita -11-
  1.2.3 lzotcrmická objemová stlaČiteľnosť tekutín -13-
  1.2.4 Objemová rozťažnosť tekutín -13-
  1.2.5 Povrchové napätie -14-
  1.2.6 Vyparovanie kvapalín a kavitácia -15-
  1.2.7 Ideálna a reálna tekutina -16-
  1.3 Hydrostatika -16-
  1.3.1 Sily pôsobiace v tekutine -17-
  1.3.2 Pascalov zákon -17-
  1.3.3 Rulerove rovnice hydrostatiky -18-
  1.3.4 Tekutina v poli zemskej príťažlivosti -20-
  1.3.5 Relatívny pokoj kvapaliny -21-
  1.3.5.1 Translačný pohyb nádoby zvislým smerom -22-
  1.3.5.2 Translačný pohyb nádoby vodorovným smerom -23-
  1.3.5.3 Rotačný pohyb nádoby okolo zvislej osi -24-
  1.3.6 Tlaková sila na plochu -26-
  1.3.6.1 Tlaková sila na rovinnú plochu od rovnomerne rozloženého tlaku -27-
  1.3.6.2 Tlaková sila na rovinnú plochu od nerovnomerne rozloženého tlaku -28-
  1.3.6.3 Tlaková sila na všeobecnú plochu od rovnomerne rozloženého tlaku -30-
  1.3.6.4 Tlaková sila na všeobecnú plochu od nerovnomerne rozloženého tlaku -31-
  1.3.7 Archimedov zákon -33-
  ...
  ...
  ...
  3.5 Kondenzácia -212-
  3.6 Výmeruiíky tepla -215-
  3.6.1 Rozdelenie výmenníkov -215-
  3.6.2 Základy tepelného výpočtu -216-
  3.6.2.1 Prechod tepla rovinnou stenou -216-
  3.6.2.2 Prechod tepla valcovou stenou -217-
  3.6.2.3 Základné podmienky pre výpočet rekuperátorov -218-
  3.6.2.4 Stredný loganlmický teplotný rozdiel -218-
  3.7 Prenos tepla žiarením - radiáciou -221-
  3.7.1 Základné pojmy a zákony žiarenia -221-
  3.7.1.1 Planckov zákon -223-
  3.7.1.2 Wicnov posunovací zákon -224-
  3.7.1.3 Stefanov-Boltzmannov zákon -225-
  3.7.1.4 Druhý KirchhoiTov zákon -225-
  3.7.1.5 Lambcrtov zákon -226-
  3.7.2 Výmena tepla žiarením medzi nekonečne dlhými rovTJobcžnými stenami -228-
  3.7.3 Výmena tepla Žiarenim medzi plochami všeobecne situovanými v priestore -230-
  3.7.4 Znižovanie strát radiáciou - radiačné Štíty -231-
  3.7.5 Redukovaný koeficient prestupu tepla radiáciou -233-
  LITERATÚRA -235-
  OBSAH -237-

Zdroje:
 • Antal, Š.* TcrmcKiynamika, ES STU, Bratislava, 1992.
 • Antal, Š., Horák, M.: Termomechanika, zbierka príkladov, Alfa-SVŠT, Bratislava.
 • Babenko, J., I.; Teplo-masso-obmen, Chimija, Leningrad, 1986.
 • Baník, I., Zámechík, J.: Mechanika a hydiomechanika, STU Bratislava. 1994.
 • Carslav, H., S., Jaeger, J., C: Conduction of Heat in Solid, Univcrsity Press, Oxford, 1980.
 • Ccngel, Y., A., Bolcs, M., A.: Thermodynamics an Engineering Appach, New York, Mc Graw-Hill Book Co, 1989.
 • Dymond, J..H., Smith, E..B.: The virial coefficient of pure gases and mixtures, Oxford, Clarendon Press, 1980.
 • Enenkl, V., Hloušck, J., Janotková, E.: Tennomechanika, ES VUT, Brno, 1983.
 • Flcischner, P.: Hydromcchanika. VUT Brno, 1994
 • Flcischner, P., Nechlcba, M.: Hydromechanika lopalkových strojov, SNTL, Praha, 1976.
 • Fuks, L., G.: Svobodnaja konvekeja vnagratoj vertikaľnoj Sčeli. Izvestia VUZ, Energetika, 1961.
 • Ganco, M.: Mechanika tekutín, Alfa Bratislava, 1990.
 • Grigull, U., Sandner, H.: Wärmeleitung, Springer-Verlag, Berlin, 1990.
 • Gröbcr,H., Erk, S., Grigull, U.: Die Grundgesetze der Wärmeübertragung, Berlin,Göttingcn, Heidelberg, Springer Verlag, 1963.
 • Havelský, V.: Termomechanika - Základy termodynamiky' kondenzovanej fáze, ES STU, Bratislava, 1987.
 • Hausen, H.: Wärmeübertragung ün Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom, Spriger-Verlag, Berlin Heidelberg, 1976.
 • Hloušek, J., a koľ: Tennomechanika, ES VUT, Brno, 1992.
 • Horský, J., Novotný, J.: Mechanika kontinua, SPN Praha, 1984.
 • Hottcl, H., L., Sarofim, A., T.: Prenos tepla záŕenim, SNTL, Praha, 1979.
 • Jícha, M.: Prenos tepla a látky, ES VUT, Brno, 1986.
 • Kabát, E.: Termomechanika, termokinetika, Bratislava, SVŠT-Alfa, 1984.
 • Kabát, E., Hornik, S.: Prenos tepla a látky, STU, Bratislava, 1993.
 • Kalčík., J., Sýkora, K.: Technická termomechanika. Praha, Academia, 1973.
 • Kirillicin, V., A., Syčev, V., V., Šeindlin, A., E.: Techničeskaja temiodinamika. Energia, Moskva, 1973.
 • Kmoničck, V., SlcpiČka, F., Veis, Š.: Fyzikálni vlastnosti plynných látek, Academia, Praha, 1973.