Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Aktuárska matematika - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
5,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4046
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
1 923 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V krajinách Európskej únie, ale aj v ostatných krajinách s vyspelou trhovou ekonomikou, zohráva poistný trh nezastupiteľnú úlohu. Stabilizuje ekonomickú situáciu podnikateľských subjektov a životnú úroveň jednotlivcov v prípade, že nastanú mimoriadne udalosti náhodného charakteru. Poistenie je stabilnou zložkou tvorby hrubého domáceho produktu. Vo vyspelých ekonomikách je využité ako aktívny prvok sociálnej politiky štátu. Životné poisťovne sa aj na Slovensku od roku 2005 dočkali dlho očakávaných daňových výhod. Akumuláciou veľkého množstva kapitálu, ktorý má dlhodobý charakter najmä v životnom poistení, sa stávajú poisťovne významným hráčom na finančnom trhu. Rozvoj poisťovníctva na Slovensku tiež ovplyvňuje zmena dôchodkového systému. Predkladaná práca je zameraná na teoretické a praktické problémy aktuárskych vied. Pozostáva z piatich tematických celkov: poistný trh, životné poistenie, neživotné poistenie, sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Práca je zameraná na poistnú matematiku dennej praxe ako sa používa v poisťovniach, dôchodkových fondoch a v štátnych inštitúciách, ktoré s poistnou matematikou prichádzajú do styku. Osobitnú pozornosť venujeme oceňovaniu jednotlivých poistných produktov a výpočtu poistných rezerv. Do publikácie sme sa snažili zahrnúť ako klasické, tak aj moderné produkty (investičné životne poistenie, poistenie kritických chorôb) a postupy (profit testing) poistnej matematiky. Publikácia je určená pre odbornú verejnosť z oblasti poisťovníctva, z finančnej a podnikateľskej sféry. Môže byť tiež využitá pre výuku poistnej matematiky na rôznych typoch vysokých Škôl a bude užitočná pre všetkých, ktorí sa rozhodujú pre určitú formu poistnej ochrany. Použitá symbolika označovania jednotlivých poistných produktov a terminológia sú bežne zaužívané v našej a zahraničnej literatúre. Na záver by sme chceli poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli ku skvalitneniu publikácie. V prvom rade pracovníkom z praxe a recenzentom za starostlivé prečítanie a pripomienky, ktoré sme zapracovali do predkladanej publikácie.

Kľúčové slová:

trh

aktuárska matematika

poistenie

diskontovanie

úrok

investíciaObsah:
 • Úvod
  Poistný trh
  1 POISTENIE -13-
  1.1 História a vývoj poistenia -13-
  1.2 Základné pojmy -18-
  1.3 Rozdelenie poistenia -19-
  2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ -23-
  2.1 Úrokový počet -23-
  2.1.1 Jednoduché úrokovanie -24-
  2.1.2 Časová hodnota peňazí a princíp ekvivalencie -26-
  2.1.3 Diskontovanie -26-
  2.1.4 Zložené úrokovanie -29-
  2.1.5 Analýza investícií -30-
  2.1.6 Nárast kapitálu pri jednoduchom a zloženom úrokovaní 32
  2.1.7 Frekvencia úrokovania (úrokovanie s m konverziami). 33
  2.1.8 Efektívna úroková miera -34-
  2.1.9 Diskontovanie pri zloženom úrokovaní -34-
  2.1.10 Zmiešané úrokovanie -35-
  2.1.11 Spojité úrokovanie -36-
  2.1.12 Vplyv inflácie a daňového zaťaženia na úrokovú mieru 37
  ...
  ...
  ...
  5.2 Základné pojmy -138-
  5.3 Základné Štatistické podklady...................................................., 140
  5.4 Škodová tabuľka a výlukový poriadok zo Škodového stavu -142-
  5.5 Stanovenie škodovej frekvencie a Škodového stupňa na základe
  pravdepodobnostných rozdelení -145-
  5.6 Netto poistné v neživotnom poistení -146-
  5.7 Formy poistenia -147-
  5.8 Brutto poistné -151-
  5.9 Poistné rezervy v neživotnom poistení -153-
  6 ZAISTENÍ Eiiihuii«hu»hhnih Sociálne poistenie
  7 SOCIÁLNE POISTENIE.....~.........................— -161-
  7.1 Nemocenské poistenie -161-
  7.2 Úrazové poistenie -162-
  7.3 Garančné poistenie -162-
  7.4 Poistenie v nezamestnanosti -162-
  7.5 Dôchodkové poistenie -163-
  Zdravotné poistenie
  8 ZDRAVOTNÉ POISTENIE -177-
  LITERATÚRA -179-
  PRÍLOHA 1: ÚMRTNOSTNÁ TABUĽKA -173-

Zdroje:
 • Batten, R.W.: Mortality Table Construction. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1978.
 • Borch. K.: Die Economics of Insurance. North Holland. Amsterdam 1990.
 • Cipro, T. \ Matematické metódy demografie a pojiátôní. SNTL, Praha 1990.
 • Cipro. T.: Teórie rizika v ncživotním pojištční. MFF UK a Česká pojiSťovňa, Praha 1991.
 • Cipro. T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha 1993 (druhé vydaní 1994).
 • Cipro. T.: Pojistná matematika v praxi. HZ, Praha 1994.
 • Cipro, T.: Praktický prúvodce finanční a pojistnou matematikou. HZ, Praha 1995.
 • Cipro. T.: Penzijní pojišténí a jeho výpočeuií aspekty. HZ, Praha 1996.
 • Cipro, T1.; Pojistná matematika. Ekopress, Praha 1999.
 • Cipro, T.: ZajiŠtční a pfenos rizik v pojiŠťovnictví. Grada 2004.
 • Cissell, R., Cissel, H., Flashopher, D. C: Mathematics of Finance. Boston, 1982.
 • Čejková, V a koi: Sociálne poistenie. MU Brno 1995.
 • Ducháčková, E.: PojiŠťovnictví. VŠE Praha 1995.
 • Jitek, J.: Finanční trhy. Grada, Praha 1997.
 • Lamoš, F.: Matematika v poisťovníctve. SNP, Bratislava 1997.
 • Larson, R. E., Gaumnitz, F. A.: Life Insurance Mathematics. New York 1951.
 • McCutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Heinemann, London 1986
 • Pacáková, V.\ Aplikovaná poistná Štatistika. Elita, Bratislava 2000.
 • ...
 • ...
 • Patoprstý, J.: Dejiny poisťovníctva v Československu, 2. diel, Alfa konti, Bratislava 1993
 • Patoprstý, J.: Dejiny poisťovníctva v Československu, 3. diel, Alfa konti, Bratislava 1996
 • Potocký, R.\ Finančná matematika. UK, Bratislava 1997.
 • Potocký, R.: Štatistické metódy v poisťovníctve. Slovenská Štatistika a demografia, 6. ročník, 1996,6.1,33-40.
 • Potocký, R., Stehlík, M.: Stochastic models in insurance and pension funds. JAMSI, 1 (2005),no.l,77-86.
 • Sakátová, K.: Oceňovanie produktov v Životnom poistení. Ekonóm, Bratislava 2001 179
 • Sundt, B.: An Introduction to Non-Life Insurance Mathematics. Verlag
 • Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 1991 (druhé vydám).
 • Taylor, S.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York 1986.
 • Wolff, K.-H.: Versicherungsmathematik. Springer, Wien 1970.