Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Ako písať diplomové práce

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
17456
Posledná úprava
30.12.2008
Zobrazené
2 930 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Za své pedagogické praxe jsem se pøesvìdèil, ze první ucelenìjsí písemný projev,
az jiz je ve formì seminární, zápoètové,soutìzní èi diplomové práce je vzdy prová-
zen jistou nesmìlostí, nezkuseností a váháním.
Cílem tohoto skripta je napomoci odpovìdìt na otázku Jak správnì postupovat,
abych napsal solidní diplomovou práci (nebo práci seminární, závìreènou , doktorskou)?

Diplomová práce je závìreènou etapou pøípravy budoucích absolventù vysoké
skoly v inzenýrském studiu inzenýrù. Má ukázat stupeò znalosti absolventù, jejich
pøipravenost k samostatné práci a prokázat, ze se student seznámil s odbornou
literaturou a je schopen jí srozumitelnì,ucelenì a jasnì aplikovat v zadaném tématu.

Kľúčové slová:

diplomová práca

bakalárska práca