Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Typové opatrenia krízového manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22157
Posledná úprava
08.04.2009
Zobrazené
1 595 x
Autor:
lanas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Najväčšími prírodnými katastrofami pre človeka v celých dejinách ľudstva boli epidémie a najťažšími antropogénnymi katastrofami boli, sú aj budú stále vojnové konflikty. Práve vojny, ktoré sprevádzajú ľudstvo už od nepamäti, slúžia ako prvotný príklad krízového managementu. Už v dobách dávnej minulosti každá vojna vyžadovala plánovanie, centralistické riadenie, realizáciu personálnej politiky, taktiku, definíciu cieľa, určitú úroveň riadiacich zložiek a pravidlá samotného velenia – riadenia. Spôsoby riadenia a zvládania krízových situácií sú úmerné technickému rozvoju danej spoločnosti.
Pri podrobnejšom pohľade na súčasnú realitu je nutné konštatovať, že bezpečnostné riziká vo svete, v Európe i v samotnej Slovenskej republike sú obrovské a na mnohých úsekoch majú rastúci trend. Stále viac sa presadzuje názor, že dosiahnutie požadovanej úrovne bezpečnosti SR a jej obyvateľov nie je možné bez komplexného využitia systému krízového manažmentu a jeho nástrojov.
Súčasné riziká európskej bezpečnosti vyplývajú predovšetkým zo špecifickej povahy prebiehajúceho prechodného obdobia od bipolárneho k multipolárnemu svetu. Toto obdobie je charakterizované na jednej strane oživovaním historických rizík a konfliktov (časť z nich bola umelo tlmená v bipolárnom prostredí) a na druhej strane vznikom nových rizík a konfliktov, ktoré pramenia hlavne z ekonomických a sociálnych problémov dnešnej Európy.


Kľúčové slová:

krízový manažment

krízové situácie

krízy

prevencia

represia

renovácia

rizika bankyZdroje:
 • Bělohlávek, F. a kol.: Manažment. Olomouc: Rubico, 2001.
 • Bureš: Marketing pro firmu v krizi. Praha: Management Press, 1995.
 • Čunderlík, D.: Manažment rizika podnikania. Bratislava: EPOS, 1998.
 • Dědina J., Cejthamr V.: Management a organizační chování. Praha, 2005.
 • Druckner, P.F.: Management: Tasks, Responsibilities, Practises. Harper and Row,
 • New York 1973.
 • Gozora V.: Krízový manažment. Nitra, 2000.
 • Kolektív autorov: Vzdelávanie zamestnancov útvarov krízového riadenia ústredných
 • orgánov štátnej správy. Bratislava, 2005.
 • Kolektív autorov: Základy hospodárskej mobilizácie a krízového plánovania.
 • Bratislava, 2005.
 • Pitra: Příprava a provádění organizačních změn. Praha: Grada, 1998.
 • Repka, I.: Manažment nebezpečných činností. Nitra: SPU, 2000.
 • Šimák, L.: Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: Žilinská univerzita - FŠI,
 • 1998.
 • Vodáček L., Vodáčková O.: Management. Praha, 1994.
 • Winterling: Jak se provádí krizový management. Stuttgart: Shafer Verlang, 1992.