Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Systém medzinárodných dohôd upravujúcich činnosť služby cudzineckej polície

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40138
Posledná úprava
05.05.2012
Zobrazené
1 387 x
Autor:
gruno
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednou zo služieb, na ktoré sa člení podľa § 4 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, je i služba cudzineckej polície. Pri svojej činnosti sa služba cudzineckej polície riadi Ústavou SR, normami Európskej únie, zákonmi, podzákonnými normami a medzinárodnými dohodami, dohovormi, resp. zmluvami, ktoré sú zverejňované v zbierke zákonov a ktorými je Slovenská republika viazaná.
Na činnosť žiadnej zo služieb Policajného zboru nemajú medzinárodné dohody taký vplyv ako práve na činnosť služby cudzineckej polície.

Dotknuté medzinárodné dohody je možné rozdeliť do 3 základných kategórií:
1) medzinárodné dohody, ktoré formovali Európske spoločenstvá a neskôr Európsku úniu (sú to Primárne pramene európskeho práva) a ku ktorým Slovenská republika predpísaným a ústavným spôsobom pristúpila
2) ostatné medzinárodné dohody a konvencie, ku ktorým Slovenská republika predpísaným a ústavným spôsobom pristúpila
3) bilaterálne dohody uzatvorené v súlade s ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky

Cieľom tejto práce je priblížiť jednotlivé medzinárodné dohody, v skratke popísať proces ich vzniku, ich obsah a dôležitosť pre právny poriadok Slovenskej republiky a tým i pre činnosť služby cudzineckej polície...

Kľúčové slová:

služba cudzineckej polície

Schengen

Lisabonská zmluva

cudzinecká polícia

utečenciObsah:
 • Úvod
  1. Dohovor o právnom postavení utečencov a Protokol, týkajúci sa právneho postavenia utečencov (New Yorský protokol) 4
  2. Zmluva o Európskej únii 5
  3. Schengenská dohoda 5
  4. Dohovor určujúci štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl podaných v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev 7
  5. Európsky dohovor o občianstve 8
  6. Amsterdamská zmluva 8
  7. Európska dohoda o zrušení víz pre utečencov 9
  8. Protokol proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky 10
  9. Lisabonská zmluva 10
  Záver
  Resumé
  Literatúra

Zdroje:
 • BALGA, J. - ODLER, R. - SLOBODOVÁ, S. 2001. Acquis Schengen. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2001. ISBN 80-8054-197-3.
 • BALGA, J. 2002. Cudzinec ako personálny substrát štátu. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2002. ISBN 80-8054-234-X.
 • CSÁMPAI, O. - HALÁDIK, J. 2002. Medzinárodná migrácia. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2002. ISBN 80-8054-230-9.
 • FONTAINE, P. 2004. 12 lekcií o Európe; Brusel: Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2004. ISBN 92-894-6797-5.
 • HALESNÁ, K.. - HRUŠKOVIČ, I. - ĎURIŠ, M. 2006. Základy európskeho práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK v Bratislave, 2006. ISBN 80-7160-224-8.
 • HUBERTOVÁ, A. 2004. Niektoré medzinárodnoprávne a historické aspekty a normy vzniku azylového práva a práv odídencov OSN. In Sloboda pohybu osôb v systéme schengenských dohôd: Zborník z medzinárodného vedeckého seminára konaného dňa 8. septembra 2004 v Bratislave, Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave Katedra hraničnej a cudzineckej polície, 2004, s. 89 – 92. ISBN 80-8054-329-1.
 • KARAS, V. - KRÁLIK, A. 2007. Európske právo: druhé doplnené a prepracované vydanie. Bratislava – Trnava: Právnická fakulta trnavskej univerzity, 2007. ISBN 80-8078-148-4.
 • KOVÁČIK, J. 2004. Právo na azyl. Bratislava : Metodicko – pedagogické centrum mesta Bratislavy, 2004. ISBN 80-7164-375-0.
 • KOVÁČIK, J. 2006. Utečenci. Svet. Európa. Slovensko. Bratislava: Metodicko – pedagogické centrum bratislavského kraja v Bratislave, 2006. ISBN 80-7164-417-X.
 • PRUSÁK, J. 1999. Teória práva. Bratislava: Vydavateľské oddelenie PF UK v Bratislave, 1999. ISBN 80-7160-113-6.
 • Európska komisia.2004. Európa v pohybe. Generálne riaditeľstvo pre tlač a komunikáciu, január 2004.
 • Úradný vestník C 306 z 17. decembra 2007 - Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007.