Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Riešenie konfliktov na pracovisku a ich vplyv na pracovný výkon

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
161 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
18558
Posledná úprava
15.02.2009
Zobrazené
17 847 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod:
Všeobecne sa dá povedať, že konflikty sa vyskytujú prakticky všade okolo nás. Ide o bežný jav patriaci k životu ľudí s tým, že s konfliktami sa stretávame ako doma, v rodine, v susedských vzťahoch, tak aj na verejnosti, v obchodoch, v službách, v komunálnej politike, dokonca aj v medzinárodnej politike a taktiež aj v práci, na tom ktorom pracovisku. Osobitne sa budem v mojej práci venovať práve konfliktom na pracovisku, kde konflikty spôsobujú napäté vzťahy medzi pracovníkmi podniku, čím ovplyvňujú celkove pracovné prostredie a v konečnom dôsledku majú vplyv na pracovný výkon jednotlivca, účastníkov konfliktu, alebo celej pracovnej skupiny. Pri konfliktoch na pracovisku, je potrebné pochopiť to, že každý pracovník je v prvom rade živá bytosť a nie stroj, pričom každá živá bytosť má svoje špecifické potreby, vlastné osobitné správanie, vlastné názory a v neposlednom rade aj svoje vnútorné pocity. Práve pracovníci sú rozhodujúcou zložkou každého podniku a nie jeho napríklad: špičková technológia, alebo finančné zdroje. Pracovníci, ako najcennejší zdroj každého podniku rozhodujú o tom, či bude podnik úspešný v tvrdej konkurencii. Je preto úplne logické, že v záujme každého podniku je, aby prvoradú pozornosť venoval práve svojim pracovníkom, ako nenahraditeľnému ľudskému potenciálu. Snahou každého podniku musí byť, aby konflikty na pracovisku neboli prehliadané, aby sa im venovala dostatočná pozornosť a boli aj náležite riešené podľa možnosti čo najskôr, tak aby negatívne nevplývali na hospodársky výsledok podniku. Kvalitné ľudské zdroje sú zárukou konkurencie schopnosti každého podniku. (Nachtmannová, O. 2002).
Moja práca má charakter teoretickej štúdie, ktorá bližšie analyzuje problematiku konfliktov na pracovisku, spôsoby riešenia konfliktných situácii a ich dopad na pracovný výkon. V súvislosti s pracovnými vzťahmi je potrebné v úvode vysvetliť dva pojmy na prvý pohľad totožné a to pojem „pracovník“ a pojem „zamestnanec“. Pracovník predstavuje širší pojem, ako zamestnanec. Medzi zamestnancov patria iba osoby, ktorých vzťah k organizácii je upravený pracovnou zmluvou, pričom medzi pracovníkov môžu patriť aj iné osoby, ktoré pracujú pre organizáciu bez pracovnej zmluvy, na základe iného právneho vzťahu, napríklad: na základe menovania, členstva, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, atď. (Koubek, J. 2005).

Kľúčové slová:

konflikty na pracovisku

vplyv konfliktov na pracovisku na pracovný výkonZdroje:
 • . Adamková, H. (2006). Organizačné správanie, vybraté kapitoly. Bratislava: Ekonóm.
 • 2. Bednářik, A. (2000) Riešenie konfliktov. Bratislava: Centrum prevencie a riešenia konfliktov.
 • 3. Čečotová, V. (2005) Dobré mravy v rodinnom a pracovnom práce. Časopis Príjmy a mzdy č. 20-21/2005. Bratislava: Epos Ing. Miroslav Mračko.
 • 4. Dědina, J. Odcházel, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing.
 • 5. Koubek, J. (2005). Řízení lidských zdroju, Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press.
 • 6. Lesayová, T. (2005). Riešenie konfliktov, štvrťročník Manažér profesionál. Bratislava: Médiapress.
 • 7. Melgosa, J. (1998) Zvládni svoj stres! Vrútky: Advent – Orion, s.r.o.
 • 8. Mikuláštik, M. (2003) Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a. s.
 • 9. Nachtmannová, O. (2002) Kvalitné ľudské zdroje, ako záruka konkurencieschopnosti podniku, Ekonomika, financie a manažment podniku – 2002, Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave.
 • 10. Pauknerová, D. (2006) Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing, a.s.
 • 11. Suntingerová, L. (2001) Konflikty ako súčasť vedenia ľudí. Zborník z medzinárodného
 • vedeckého seminára, Manažment 2001, Konkurenčná výhoda podnikov na Slovensku.
 • Bratislava: Centrum ďalšieho vzdelania ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • 12. Szarková, M. a kol. (2000). Konflikty na pracovisku a ich dôsledky. Personálny a mzdový poradca podnikateľa, č.4/2000.
 • 13. Šípoš, I., Kollárik T. (1975) Sociálna psychológia práce. Bratislava: Práca, Vydavateľstvo
 • a nakladateľstvo ROH.
 • 14. Zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii.
 • 15.Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov Zákonník práce.