Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Právna subjektivita a subjekty práva

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42119
Posledná úprava
14.05.2013
Zobrazené
410 x
Autor:
beata.biackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
V mojej seminárnej práci by som Vám chcela objasniť pojem právna subjektivita a vysvetliť vzťah medzi spôsobilosťou na právne úkony a spôsobilosťou na práva a povinnosti.Lepšie priblíženie pojmu fyzická a právnická osoba a pojem nasciturus. Právna subjektivita je priznaná a garantovaná možnosť subjektu byť nositeľom práv a právnych povinností. Chcela by som porovnať právnu subjektivitu v súčasnosti ale aj v minulosti,konkrétne vo feudálnom práve a vysvetliť aké subjekty práva v našom právnom systéme sú.

Právna subjektivita
Je platným právom priznaná a garantovaná možnosť byť nositeľom práv a právnych povinností,a tak byť účastníkom právneho vzťahu.Priznáva sa fyzickým aj právnickým osobám. Rozlišuje sa jej aktívna a pasívna stránka. Spôsobilosť mať práva a povinnosti,čo je pasívna stránka a spôsbilosť na právne úkony je aktívna stránka. Ďalej v právnej subjektivite poznáme deliktuálnu spôsobilosť,čo znamená spôsobilosť osobne sa zodpovedať za vlastné zavinené protiprávne konanie. Zakladá sa ním právna zodpovednosť spojená s povinnosťou niesť právne následky. Procesnú spôsobilosť,teda spôsobilosť byť účastníkom konania a vystupovať v samotnom konaní.

Spôsobilosť mať práva a povinnosti
Ide o normou stanovenú možnosť byť subjektom práv,nositeľom práv a povinností. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká jej narodením a zaniká jej smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. Právnu subjektivitu zákon priznáva aj ešte neanrodenému,ale už počatému dieťaťu,pokiaľ je predpoklad,že sa narodí živé. Takéto dieťa sa nazýva Nasciturus.Podstata právnej subjektivity nascitura spočíva v tom, že nadobúda práva tak,akoby v čase počatia bol na svete.
...

Kľúčové slová:

právna subjektivita

spôsobilosť na právne úkony

deliktuálna spôsobilosť

feudálne právo

subjekty práva

právotvorné subjekty

fyzické osoby

právnické osobyObsah:
 • Úvod 3
  1. Právna subjektivita 4
  1.1 Spôsobilosť mať práva a povinnosti 4
  1.2 Spôsobilosť na právne úkony 4
  1.3 Deliktuálna spôsobilosť 5
  2. Spôsobilosť mať práva a povinnosti vo feudálnom práve 6
  2.1 Spôsobilosť na právne úkony vo feudálnom práve 6
  3. Subjekty práva 8
  3.1 Právotvorné subjekty 8
  3.2 Subjekty pre ktoré je právo určené 8
  3.3 Fyzické osoby 9
  3.4 Právnické osoby 9
  4. Záver10
  5. Použitá literatúra 11

Zdroje:
 • Šubjaková Martina,Mgr.Kuťová Ivana:Zákony II,Žilina 2008,ISSN:1335-1583
 • Mosný Peter,Hubenák Ladislav:Dejiny štátu a práva na Slovensku po roku 1918,Košice 2008,ISBN:978-80-89346-02-8
 • Prusák J.,:Teória práva,Bratislava 1995,ISBN 80-7160-080-6
 • Lazár J. a kol.:Občianske právo hmotné,2006,ISBN 80-8078-084-6
 • Internet