Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Podnikové reinžinierstvo

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1921
Posledná úprava
01.08.2016
Zobrazené
2 646 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podnikové reinžinierstvo

Podnikatelia, vedúci pracovníci a manažéri vytvorili a riadili podniky, ktoré viac ako storočie uspokojovali dopyt po výrobkoch a službách hromadnej spotreby. Reinžinierstvo predstavuje koncepčne nový model podnikovej činnosti a s ním spojenej techniky, ktorú budú vedúci pracovníci a manažéri používať, aby obrodili svoje firmy pre konkurenciu v nových podmienkach. Musia sa vzdať doposiaľ používaných organizačných a prevádzkových princípov a postupov a formulovať princípy a postupy úplne nové. Nové organizácie nebudú tým dnešným veľmi podobné. Budú to firmy projektované na mieru dnešného a zajtrajšieho sveta. Celé dve storočia sa zakladali a budovali firmy so zreteľom na to, že procesy priemyslovej výroby majú byť rozložené na najjednoduchšie a najzákladnejšie dielčie úlohy. Vstupujeme do éry, keď sa budú firmy zakladať a budovať s prihliadnutím k myšlienke, že tieto úlohy je treba opäť zjednotiť do ucelených podnikových procesov. Technika, ktorú k tomu môžu použiť, sa nazýva podnikovým reinžinierstvom.

Reinžinierstvo nie je rýchly a zaručený spôsob nápravy. Nie je to nový trik, ktorý sľubuje skok v kvalite výrobkov a služieb. Nie je programom zameraným na pozdvihnutie morálky robotníkov alebo motivovanie predajcov. Podnikové reinžinierstvo sa netýka nápravy niečoho. Podnikové reinžinierstvo znamená začať všetko odznova, začať od nuly. Znamená hľadať tie najlepšie spôsoby, ako pracovať dnes. Jadrom je pojem diskontinuálneho myslenia, ktoré identifikuje a opúšťa zastaralé pravidlá východzie predpoklady, ktoré sú základom súčasných podnikových procesov. Reinžinierstvo stavia na vlastnostiach, ako je ochota prevziať riziko, prirodzený sklon k iniciovaniu zmien, kreativita, uvoľnenie vynaliezavosti a pod. Základnou otázkou v reinžinierstve by malo byť: „Prečo vôbec robíme to, čo robíme?“

Ukazuje sa, že veľa úloh, ktoré zamestnanci plnia, nemá nič spoločné s uspokojovaním potrieb odberateľa. Sú vykonávané jednoducho len preto, aby uspokojili vnútorné požiadavky organizačnej štruktúry firmy. Reinžinierstvo nemôže byť realizované v malých a opatrných krokoch. Je to výzva odvážne sa pustiť do práce, ktorá prináša pôsobivé výsledky.

V dnešnom prostredí nič nie je konštantné alebo predvídateľné: rast trhu, spotrebiteľský dopyt, životné cykly výrobkov, tempo technickej zmeny či povaha konkurencie. Dnes sú firmy zatlačované troma oddelene a spoločne pôsobiacimi silami, ktoré predstavujú: odberatelia, konkurencia a zmena.

Kľúčové slová:

reinžinierstvo

integrácia procesov

variantnosť

zmeny

rast trhu

spotrebiteľský dopyt

povaha konkurencie

odberateliaObsah:
 • Úvod 4
  1.Podnikové reinžinierstvo 4
  1.1 Charakteristika reinžinierstva 6
  1.2 Čo reinžinierstvo nie je? 7
  1.3 Podnikové reinžinierske procesy 7
  A.integrácia procesov 7
  B.rozhodujú pracovníci 8
  C.vykonávanie krokov procesu v prirodzenom slede 8
  D.variantnosť procesov 8
  E.realizácie prác tam, kde je to najrozumnejšie 9
  F.redukcia kontrolných opatrení a nástrojov 9
  G.jediné kontaktné miesto: manažér prípadu 9
  H.hybridné centralizované/decentralizované operácie 10
  1.4 Zmeny vyvolané reinžinierstvom 10
  1.4.1 Zmena pracovných jednotiek: od funkčných útvarov k procesným tímom. 10
  1.4.2 Zmena charakteru pracovných činností: od jednoduchých úloh k mnohostrannej práci 10
  1.4.3 Zmena úlohy ľudí: od úloh podliehajúcich kontrole k úlohám s väčšou právomocou 10
  1.4.5 Zmena prípravy k výkonu práce: od výcviku k vzdelaniu 10
  1.4.6 Zmeny v odmeňovaní: od činnosti k výsledkom 10
  1.4.7 Zmena kritérií postupu: od výkonnosti k schopnostiam 10
  1.4.8 Zmena hodnôt: od protektívnych k produktívnym 10
  1.4.9 Zmena manažérov: od dozorcov v koučov 10
  1.4.10 Zmena organizačnej štruktúry: od hierarchickej k plošnej 10
  1.4.11 Zmena vedúceho: zo zapisovateľa vo vodcovskú osobnosť 10
  1.5 Informačné technológie v reinžinierstve 10
  1.6 Realizátori reinžinierskych procesov 11
  1.7 Predmet reinžinierstva: procesy 11
  1.7.1 Výber procesov pre reinžinierstvo 14
  1.7.2 Pochopenie procesov 14
  1.8 Tvorba nového procesu 15
  1.9 Získanie ľudí pre reinžinierstvo 16
  2.0 Ako byť úspešný pri reižinierstve 18
  Záver 20
  Použitá literatúra 21

Zdroje:
 • Gašparík, J. prof. Ing. - Szalayová, S. Ing. PhD.: Manažérstvo kvality, STU Bratislava, 2003
 • Gašparík, J. prof. Ing.:Vzory dokumentov a záznamov, Systém manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2001. STU, CEMAKS, Bratislava, 2003
 • Polák, J. Ing.,: Systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000, Sprostredkovateľské, konzultačné a informačné centrum, Bratislava, 2001
 • Hammer,M. - Campy, J.:Reingineering - A manifesto for Business Revolution, Harper Collins Publisher, Inc. New York, 1993