Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Osvietenský absolutizmus a jeho reformy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39185
Posledná úprava
18.08.2013
Zobrazené
3 076 x
Autor:
PansyZ3
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca na tému Osvietenský absolutizmus. Ide o pomerne prehľadne rozobraté jednotlivé reformy Márie Terézie a Jozefa II.

Osvietenský absolutizmus a jeho reformy
Na Slovensku sa režim osvietenského absolutizmu uplatňoval za vlády Márie Terézie a Jozefa II. Základnou myšlienkou osvietenského absolutizmu bola predstava, že panovník je povolaný riešiť všetky otázky spoločenského a hospodárskeho pokroku. Spoločnosti mal byť tento pokrok udeľovaný zhora v miere a formách, aké panovník uznal za vhodné. Dialo sa tak spravidla vo všeobecne záväzných právnych normách. Hospodárske a sociálne reformy bolo nevyhnutné v Uhorsku začať riešiť najmä po tom, ako v sedemročnej vojne habsburská dynastia definitívne stratila Sliezsko. Reformy boli dôležité jednak preto, pretože sa neustále zväčšovali disproporcie medzi Uhorskom a západnými časťami monarchie a taktiež finančný prínos Uhorska do ríšskej pokladnice bol v porovnaní s existujúcimi možnosťami stále veľmi nízky...

1. Konkrétne reformy
Vo všeobecnosti sa osvietenské reformy začali presadzovať od šesťdesiatych rokov 18. Storočia. Reformná činnosť Márie Terézie mala prekonať hospodárske a mocenské zaostávanie ríše. Dané reformy však nemali rovnomerný priebeh vo všetkých častiach monarchie. Konkrétne reformy Márie Terézie a Jozefa II. sa týkali jednak : štátnej správy, súdnictva, sociálnych pomerov, cirkevných záležitostí, školstva, armády, postavenia úradníctva, policajného systému a cenzúry.

2.1 Urbariálne reformy a zrušenie nevoľníctva
S novou právnou úpravou pozemkovo- vrchnostenských a poddanských pomerov začala vláda Márie Terézie tzv. tereziánskou urbárskou reguláciou, ktorou sa jednotne v celo-krajinskom meradle určili poddanské povinnosti a upravili sa tak poddanské pomery a vzťahy medzi zemepánmi a poddanými.
Cieľom urbárskej regulácie bolo predovšetkým zvýšiť daneschopnosť poddanského obyvateľstva, chrániť ho pred nadmerným vykorisťovaním zemepánov a dosiahnuť, aby nepoklesla produktivita jeho práce.
...

Kľúčové slová:

osvietenský absolutizmus

reformy

Mária Terézia

Jozef II

osvietenstvo

nevoľníctvoObsah:
 • Osvietenský absolutizmus a jeho reformy
  1. Konkrétne reformy
  2.1 Urbariálne reformy a zrušenie nevoľníctva
  2.1.1 Poľnohospodárske reformy
  2.2 Reforma cechovej organizácie
  2.3 Obmedzenie priemyslu
  2.3.1 Colná politika
  2.4 Cirkevné reformy
  2.5 Školské reformy
  2.6 Reforma súdnictva
  2.7 Reorganizácia zdravotníctva
  3. Ďalšie reformné snahy
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • DUNČO, E., KONDEL, Ľ., Dejepis, Nitra, 1997, Enigma, ISBN 80-85471-38-8
 • FLORIÁN, S., Vybrané kapitoly z európskych dejín štátu a práva III, Bratislava, 2002, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, ISBN 80-8054-257-0
 • HUBENÁK, L. Právne dejiny Slovenska do roku 1945, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta, 2001. 241s. ISBN 80-8055-529-X
 • MALÝ, K., SIVÁK, F. : Dejiny štátu a práva v Česko- Slovensku do roku 1918, Bratislava, 1992, Vydavateľstvo Obzor, 403s. ISBN 80-215-0221-5
 • MATULA, V., VOZÁR, J., a kol.: Dejiny Slovenska II, Bratislava, 1987, Veda-vydavateľstvo slovenskej akadémie vied