Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
12 nových

Manažment rizika vzniku mimoriadnych udalostí vo vzťahu k vybranému podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47268
Posledná úprava
12.03.2018
Zobrazené
273 x
Autor:
maria.malisova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každá ľudská činnosť nesie so sebou možnosť nečakanej a nežiadúcej kombinácie udalostí vedúcej k úrazu, poškodeniu zdravia alebo materiálnej škode. Najčastejšie sú k tomu vytvorené podmienky počas pracovnej činnosti. Sprievodným znakom práce je riziko.
Ľudia sa zo skúseností snažia podvedome znižovať pracovné riziká. Negatívne, nežiadúce a nečakané javy sa vyskytujú vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Sú súčasťou života spoločnosti.
Povinnosťou zamestnávateľa je riziká podmieňujúce vznik pracovných úrazov počas pracovného procesu identifikovať, vykonať opatrenia na ich odstránenie, prípadne ich minimalizovať a so zostatkovými rizikami oboznámiť svojich zamestnancov.
Analýza a posudzovanie rizík pri práci vychádza z reálnych výsledkov v nemenovanej firme a tiež stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Táto práca je zameraná práve na analýzu a posudzovanie rizík vo firme a mala by prispieť k pozitívnej zmene, prípadne by mohla viesť k novým nápadom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj pri eliminácii ohrozenia, čo znamená vytvárať opatrenia na vylúčenie, alebo zníženia zistených nebezpečenstiev účinnými organizačnými, technickými, prípadne osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami .

Kľúčové slová:

charakteristika

identifikácia

analýza rizika

manažment rizika

mimoriadne udalosti

rizikové faktoryObsah:
 • Úvod 2
  1. Charakteristika prevádzky 3
  2. Rizikové faktory pracovného prostredia 3
  3. Identifikácia jednotlivých rizík 3
  4. Analýza a posudzovanie rizík pri práci vo firme 4
  5. Plán riadenia rizika vo firme 6
  Záver 6
  Zoznam použitej literatúry 7

Zdroje:
 • Sinay, J.: Riziká Technických zariadení - manažérstvo rizika. Košice 1997 , ISBN 80 - 967783 - 0 - 7
 • Štatistická správa Analýza a posudzovanie rizík za I. polrok 2017, Odbor bezpečnosti
 • Kútik, J., Hrtánek, L.: Úvod a teória krízového manažmentu a jeho právny vývoj. Trenčín 2006, ISBN 80-8075-166-8
 • Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 391 / 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • Zákon č. 124 / 2006 Z. z., o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, v znení neskorších predpisov